Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/245/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2003 rok

    

UCHWAŁA NR XVII/245/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 stycznia 2004 r.
 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2003 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568/  uchwala się co następuje

§ 1. Przyjąć sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok:

 1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
 2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
 3. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - załącznik nr 3,
 4. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Załącznik nr 1
do Uchwały NR XVII/245/04

 

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2003 rok.

Komisja Rewizyjna w składzie: 

 1. Mieczysław Sawaryn - Przewodniczący
 2. Czesław Kapusta - Z -ca Przewodniczącego
 3. Józef Gutkowski - Członek
 4. Jan Bielecki - Członek
 5. Janusz Skrzypiński - Członek

uchwalony na sesji Rady Miejskiej plan pracy na rok 2003 zrealizowała w następującym zakresie:

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 18 posiedzeń.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zajmowała się systematycznie analizą wykonania budżetu Miasta i Gminy.
Skarbnik Miasta i Gminy omawiała przebieg realizacji budżetu każdorazowo po sporządzeniu kwartalnego sprawozdania.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie opiniowała wykonanie budżetu Miasta i Gminy za 2002 rok i przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

Dokonano kontroli realizacji zadań Gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.
Dokonano oceny funkcjonowania jednostek Gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu.
Dokonano oceny realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2003 rok.
Dokonano oceny projektu budżetu gminy na 2004 rok.
Opracowano projekt planu pracy Komisji na 2004 rok.
Trwa kontrola inwestycji komunalnej pn.: "Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie"

Ponadto Komisja wypracowała 13 wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy:

1. Członek Komisji Rewizyjnej radny p. Jan Bielecki zgłosił zastrzeżenia do otrzymanych informacji nt. podatków lokalnych i obowiązku wypełniania przez osoby fizyczne deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości. Do zgłoszonego zapytania z poparciem  odnosi się radny p. Czesław Kapusta. Chodzi zasadniczo o sprawę podatków w pozycjach pozostałe grunty gminne z 0,08 zł do 0,25 zł. Chodzi o wykładnie, co kryje się pod pojęciem grunty pozostałe.
Przewodniczący Komisji wskazuje, że przyjęte rozstrzygnięcie na Radzie 12.12.2002 r. spowodowało olbrzymie zaniepokojenie w szczególności mieszkańców wsi np. w zakresie pozostawionych siedlisk po przekazaniu gospodarstw za emeryturę.
Jednocześnie Komisja Rewizyjna wnioskuje o wyjaśnienie przyczyn zobowiązania osób fizycznych do składania informacji o powierzchni posiadanych zabudowań przy uwzględnieniu faktu, że ustawa nakłada obowiązek wyłącznie w momencie zaistniałych zmian.
Powyższy wniosek Komisji wynika z potrzeby poinformowania mieszkańców Gminy Gryfino o przyczynach wprowadzenia nowej ustawy. Komisja postuluje, aby Urząd Miasta i Gminy  w Gryfinie przy podejmowaniu takich decyzji zamieszczał w lokalnej prasie odpowiednie informacje i wyjaśnienia.

2. Komisja Rewizyjna zapoznała się z "Propozycją podziału środków finansowych na zadania z zakresu kultury fizycznej przekazane do realizacji w drodze zlecenia w roku 2003". Komisja ww. propozycje przyjęła do wiadomości. ponadto Komisja zawnioskowała  o finansowanie kosztów koszenia boisk piłkarskich w 2003 roku, na których odbywają się  rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej.

3. Komisja Rewizyjna wnioskowała o:

 • przygotowanie na posiedzenie, które odbędzie się w dniu: 25.03.2003 r. o godz. 800  informacji pisemnej w zakresie kosztów rekultywacji "starego" wysypiska śmieci oraz innych odpadów, nadto o sposobie przeprowadzonych przetargów na wykonanie zadań zleconych, ilość zgłoszonych podmiotów gospodarczych, zaproponowane ceny, zasady wyboru kontrahenta, ewentualne zmiany i odstępstwa od zaproponowanej zmiany,
 • udzielenie informacji w zakresie ilości służbowych telefonów komórkowych, limitu  wydatków i kryteria przydzielania w roku 2002/2003.

4. Radny p. Janusz Skrzypiński podniósł temat likwidacji Sanatorium w Nowym Czarnowie. 
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskowała do Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino aby zwrócił się do właściciela o przejęcie tego terenu na rzecz gminy nieodpłatnie.

5. Komisja Rewizyjna podziękowała Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino p. Henrykowi Piłatowi za udzielenie odpowiedzi na wniosek Komisji z dnia 25.03.2003 r.
Komisja nasza w ww. wniosku prosiła o informację dotyczącą możliwości wykorzystania budynków Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie na cele budownictwa socjalnego.
Ponieważ w udzielonej przez p. Burmistrza odpowiedzi nie było takiej informacji, Komisja Rewizyjna wnioskuje o jej uzupełnienie.

6. Komisja Rewizyjna wnioskowała o przedstawienie oryginału Dziennika Budowy  z realizacji inwestycji pn.: "Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych  w Gryfinie". 

7. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata  o przedstawienie sytuacji na Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie przede wszystkim  w zakresie informacji:
- jak często odbywają się posiedzenia Rady Nadzorczej, czy spotkania te odbywają się raz w miesiącu, czy rzadziej ?

8. Komisja Rewizyjna wnioskowała do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata o udzielenie informacji nt.:
- z jakich względów przesuwa się ostateczny termin zakończenia inwestycji  pn.:"Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie" oraz podania  przyczyn przedłużenia jej trwania, pierwotnie zakreślonego na 10 tygodni ? 

9. W związku z informacją Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata z dnia 22.07.2003 r. w sprawie "rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych  w Gryfnie" Komisja Rewizyjna wystąpiła o przedstawienie wniosków skierowanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie przeprowadzenia kontroli inwestycji gminnych i ich rozliczenia.
Ponadto Komisja zwróciła się o udzielenie informacji - czy dokonano ostatecznego terminu odbioru zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych, a jeżeli nie,to z jakich przyczyn ?

10.Komisja Rewizyjna rozpatrzyła protest Zakładu Usługowego "KOBESZKO & SYN" SPÓŁKA JAWNA ST. Kobeszko. P. Kobeszko systemy grzewcze, instalacje sanitarne, stacje uzdatniania wody z Choszczna i nie dopatrzyła się uchybień w przeprowadzonym przetargu. 

11. Komisja Rewizyjna przedyskutowała wniosek mieszkańców ul. Ogrodowej uważając, że faktycznie ze względów bezpieczeństwa istnieje konieczność umożliwienia mieszkańcom  i pojazdom uprzywilejowanym dojazdu do ulicy Ogrodowej od strony ulicy Armii Krajowej pomiędzy posesjami p.p. Węglarzy i p.p. Kurzydlaków.
Komisja zwróciła się do Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat aby rozważył możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku mieszkańców z uwzględnieniem interesów mieszkańców budynków przyległych.

12. Komisja Rewizyjna wnioskowała do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata aby podjął kroki w celu kompleksowego zakończenia i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w zakresie wykonania chodników i drogi dojazdowej. 
Zdaniem Komisji wykonane boisko sportowe kontrastuje ze stanem otoczenia, w szczególności wygląd: chodników, krawężników, ławeczek i boksów na szatnię. 

13.Komisja Rewizyjna wnioskowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie aby zorganizował dla zainteresowanych radnych spotkanie z przedstawicielami innych Rad Miejskich. - Zespół radnych w składzie:
Janina Nikitińska, Maciej Szabałkin, Czesław Kapusta, Ireneusz Sochaj spotkał się z przedstawicielami rad: Goleniów, Kamień Pomorski i Police.

 

Załącznik nr 2
do Uchwały NR XVII/245/04

 

SPRAWOZDANIE  z działalności Komisji Budżetu, Finansów,  Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2003 rok

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej  pracowała w składzie 8 -osobowym tj.:

 1. Artur Nycz - Przewodniczący
 2. Bogdan Jacek Warda - Z-ca Przewodniczącego
 3. Krystyna Gazdeecka - członek
 4. Józef Gutkowski - członek
 5. Czesław Kapusta - członek
 6. Janusz Skrzypiński - członek
 7. Maciej Szabałkin - członek
 8. Zenon Trzepacz - członek

w oparciu o plan pracy przyjęty na 2003 rok przez Radę Miejską.
W ciągu roku Komisja odbyła 16 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał zrealizowano następujące zadania:

 • zapoznano się z informacją nt. sytuacji finansowej Centrum  Wodnego "Laguna".
 • zapoznano się z informacją nt. wykorzystania dotacji w 2002 roku na realizację zadań w zakresie:
  - kultury fizycznej,
  - sportu.
 • dokonano analizy wykonanie budżetu za 2002 rok.
 • zapoznano się z planem podziału środków finansowych na poszczególne placówki oświatowe szkół podstawowych na  2003 rok i realizację za 2002 rok łącznie z funduszem płac.
 • Komisja odbyła spotkanie, na którym zapoznano się  z problemami sołectw oraz przedstawiano propozycje  ich rozwiązywania.
 • zapoznano się z informacją nt. organizacji skupu płodów rolnych.
 • dokonano oceny realizacji uchwały o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
 • Komisja odbyła spotkanie z udziałem przedstawicieli zrzeszenia kupców, handlowców i rzemieślników.
 • zapoznano się z informacją nt. planu podziału i wykorzystania środków finansowych na placówki kultury za I półrocze 2003 r.
 • zapoznano się z informacją nt. organizacji dożynek gminnych.
 • dokonano oceny wykonania budżetu i gminnego funduszu ochrony środowiska za I półrocze 2003 r.
 • zapoznano się z informacją o inicjatywach gospodarczych na terenie gminy Gryfino, zrealizowane w 2003 r. i planowane na 2004 rok.
 • przygotowano propozycje do planu pracy Komisji na 2004 rok.

Wypracowane wnioski:
do Burmistrza Miasta i Gminy:

1. Komisja wnioskowała o wyjaśnienie zasad finansowania i funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Gryfinie na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym i gminnym. Ile powinna wynosić dotacja od Powiatu na utrzymanie Biblioteki Publicznej zgodnie z przepisami.
W oparciu o przepisy na kim spoczywa obowiązek prowadzenia Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

2. Komisja wnioskowała o:

 • zorganizowanie wyjazdowego spotkania Komisji do gminy Goleniów celem zapoznania się z pracami Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Goleniowie, budżetem gminy Goleniów.
 • przedstawianie dla Komisji półrocznych informacji nt. sytuacji  finansowej, stanu zatrudnienia w spółkach PUK, PEC.
 • przedstawianie dla Komisji kwartalnych sprawozdań z wykonania  budżetu za 2003 r. o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń, nadwyżce - deficycie, plan dochodów i wydatków, harmonogram wydatków.

3. Komisja wnioskowała:

 • o przygotowanie przez Kluby, organizacje sportowe sprawozdania -  rozliczenia szczegółowego z wykorzystania dotacji celowych budżetu gminy w 2002 roku wzorem Klubu LKS.
 • o informację, czy łączna suma wnioskowanych kwot z ofert uznanych za najkorzystniejsze w dziale sport, przekracza kwotę przeznaczoną na ten cel przez Radę Miejską, jeśli przekracza, czy dokonując podziału zasięgnięto opinii wszystkich Komisji stałych Rady Miejskiej /uchwała nr III/46/02 § 5 okt. 7/.
 • aby informacja dla Komisji o PEC sporządzona do końca czerwca br. zawierała dane, ile odbiorców ciepła zrezygnowało z usług PEC?

4. Komisja wnioskowała o rozważenie budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie.

5. Komisja wnioskowała o przygotowanie dla Komisji informacji nt. Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie o wykonaniu budżetu za 2002 rok.

6. Komisja dokonała przeglądu wysypiska odpadów komunalnych  w Gryfinie wnioskując o rozwiązanie następujących problemów:

 • uruchomienia nowej kwatery na wysypisku odpadów komunalnych,
 • zakupu linii do segregacji śmieci,
 • wskazania źródeł sfinansowania inwestycji,
 • budowy budynku socjalnego dla pracowników wysypiska.

Komisja prosiła o informację w ww. sprawie do końca sierpnia br.

Ponadto Komisja wnioskowała:

 • o rozwiązanie problemu uporządkowania wywożonych osadów z oczyszczalni ścieków w Gryfinie,
 • o spowodowanie zrekultywowania gruntów w Daleszewie, na które został wywieziony osad z oczyszczalni ścieków.

Reasumując plan pracy Komisji za rok 2003 został zrealizowany.

Przewodniczący Komisji

Artur Nycz

 

Załącznik nr 3
do Uchwały NR XVII/245/04

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2003 rok

W minionym roku zrealizowano następujące zadania:

 1. dokonano oceny realizacji uchwały w sprawie polityki wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino.
 2. dokonano oceny realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
 3. zapoznano się z informacją nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali.
 4. zapoznano się z informacją nt. uporządkowania po okresie zimowym "akcja zima" /dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych/.
 5. zapoznano się z gospodarką odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem wysypiska śmieci.
 6. zapoznano się z informacją nt. realizacji inwestycji - rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowy "Kanalizacji Północy Gminy".
 7.  dokonano przeglądu ośrodków rekreacyjnych i kąpielisk, placów garażowych, terenów ogródków działkowych na terenie gminy Gryfino.
 8. zapoznano się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry - wspólnie z Dyrektorem Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry zapoznała się z walorami parku, spotkanie odbyło się na terenie parku.
 9. dokonano oceny inwestycji realizowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa społecznego w zakresie gospodarki mieszkaniowej - wielorodzinny budynek mieszkalny. 
 10. dokonano oceny działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych.
 11. Komisja omówiła propozycje w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości planowane na 2004 rok z podziałem miasta i gminy na strefy.
 12. zapoznano się z informacją Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do "akcji zima 2003 -2004".
 13. Komisja przygotowała propozycje do projektu budżetu na 2004 rok  w zakresie inwestycji gminnych.
 14. Komisja uczestniczyła w targach ekologicznych - Poznań 2003 r.
 15. Komisja zapoznała się z informacją nt. zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 16. dokonano oceny realizacji uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gryfino.
 17. przygotowano propozycje do planu pracy Komisji na 2004 rok.

Wypracowane wnioski:
do Burmistrza Miasta i Gminy:

1. Komisja po zapoznaniu się z informacją w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami z uwzględnieniem składowiska gminnego - 
- wnioskowała o pilne rozpatrzenie sprawy uruchomienia II kwatery  na składowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci.
Komisja poprosiła o informacje o podjętych działaniach  w ww. sprawie.

2. Komisja wnioskowała o przeprowadzenie kontroli przez Straż Miejską celem sprawdzenia czy właściciele posesji mają zawarte umowy z PUK na wywóz odpadów.

3. Komisja wnioskowała o podjęcie działań w celu zakupu linii  sortowniczej na wysypisku śmieci.

4. Komisja wnioskowała o rozważenie możliwości utworzenia zakładu  utylizacji odpadów komunalnych.

5. Komisja wnioskowała o spowodowanie zamontowania progów  spowalniających na odcinku drogi przy Parku Miejskim od ulicy Parkowej do skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego. 

6. Komisja wnioskowała o rozpatrzenie możliwości domagania się na drodze sądowej wszystkich przysługujących z budżetu Państwa należności na rzecz gminy /dodatki mieszkaniowe i inne/. Poinformowania Komisji o podjętych działaniach oraz przedłożenia dla Komisji opinii prawnej w ww. sprawie.

7. Komisja wnioskowała o rozpatrzenie możliwości współpracy między Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych, które znajdują się w budżecie na realizację  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych na 2003 rok.

8. Komisja wnioskowała o wyegzekwowanie wykonania nałożonego  nakazu i poinformowania Komisji o skutecznym podjęciu działań w sprawie uporządkowania terenu przy ulicy Łużyckiej przez p. Bronisława Dworaka /warsztat naprawy samochodów/.

9. Komisja wnioskowała o spowodowanie uprzątnięcia przez byłych  użytkowników garaży pozostawionych nieczystości po usunięciu garaży przy ulicy Zygmunta Krasińskiego.

10. Komisja wnioskowała o ustawienie pojemników na śmieci przy  pozostałych garażach ww. ulicy.

11. Komisja wnioskowała o rozpatrzenie możliwości zakupu maszyny -  urządzenia do rozdrabniania plastiku na wysypisku śmieci, gdyż obecna zgniatarka nie spełnia swojego zadania.

12. Komisja wnioskowała o naprawę barierek na mostku rzeki Tywa  w Żórawiu /obok młyna/. 

13. Komisja wnioskowała o przedstawienie przez przedstawiciela firmy GRYFSKAND protokołów badań z zakresu Ochrony Środowiska i zanieczyszczenia powietrza, które przeprowadza Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska. 

14. Komisja wnioskowała o wystąpienie do Komendy Wojewódzkiej  Policji w Szczecinie o wzmożenie kontroli i efektywnych działań  celem zwalczania rosnącej sprzedaży narkotyków na terenie miasta  i gminy Gryfino.

15. Komisja wnioskowała o zmniejszenie ilości drukowanych materiałów sesyjnych.  Komplet materiałów przesyłać tylko radnym, a dla pozostałych osób doręczać porządek obrad sesji. Ponadto wnioskujemy, aby materiały drukowane były dwustronnie co pozwoli ograniczyć ilość materiału.

do Rady Miejskiej:
1.Komisja wnioskowała o rozpatrzenie możliwości bardziej efektywnego zbierania podatku od posiadanego psa np. przez osoby, które sprzątają klatki schodowe.

Reasumując plan pracy Komisji za rok 2003 został zrealizowany.

 

Załącznik nr 4
do Uchwały NR XVII/245/04

 

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego za 2003 rok

Komisja pracowała w składzie 6 - osobowym w oparciu   o plan pracy przyjęty przez Radę Miejską. 
W ciągu roku odbyła 23 posiedzeń, w tym 12 dot. wypracowania stanowisk do projektów uchwał.
Zrealizowano następujące zadania:

 • dokonano analizy działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • zapoznano się z sytuacją szkolnictwa na poziomie gimnazjum.
 • dokonano analizy zagospodarowania czasu wolnego dzieci  i młodzieży w okresie ferii zimowych w miejscu zamieszkania  przez placówki oświatowo - wychowawcze, stowarzyszenia  kulturalne i sportowe.
 • dokonano analizy i oceny działalności klubów i stowarzyszeń sportowych za 2002 rok i przygotowano propozycję podziału dotacji na rok 2003.
 • zapoznano się ze stanem przygotowania przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy.
 • zapoznano się z problemem narkomanii i alkoholizmu w szkołach - bezpieczna szkoła.
 • dokonano oceny realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I kwartał 2003 rok.
 • dokonano analizy działalności sieci szkół i przedszkoli .
 • zapoznano się ze stanem przygotowań placówek oświatowych  i kulturalnych do zagospodarowania czasu wolnego dzieci  i młodzieży w czasie wakacji. Po wakacjach - dokonano oceny  realizacji tego zadania.
 • zapoznano się ze stanem bezpieczeństwa w mieście i gminie Gryfino, z informacją o współpracy Straży Miejskiej i Policji.  W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele: Policji  i Straży Miejskiej.
 • dokonano oceny pracy Straży Miejskiej na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności za I półrocze 2003 roku.
 • zapoznano się ze stanem przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004.
 • dokonano oceny realizacji zadań w zakresie kultury za I półrocze 2003 r. (GDK, MDK i Biblioteka) - spotkanie z udziałem dyrektorów: Gryfińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury i Biblioteki Publicznej.
 • dokonano oceny efektywności działania Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej - spotkanie z udziałem kierownika Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.
 • opracowano projekt planu pracy Komisji na 2004 rok.

Wypracowane wnioski:
do Burmistrza Miasta i Gminy:

1. Komisja wnioskowała o zorganizowanie wyjazdu warsztatowego  i poglądowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku (z tą gminą  łączy nas umowa partnerska), Świdwinie lub Połczynie Zdroju. 
Komisja składała także propozycję aby w takim wyjazdowym  posiedzeniu Komisji wziął udział Pan Burmistrz Henryk Piłata. 
Komisja widzi konieczność poszerzenia wiedzy na temat zakresu i form  działania OPS.

2. Komisja wnioskowała o przygotowanie na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 27.01.2003 r. o godz. 1000 informacji, która będzie zawierać:
- Plan Gminy Gryfino z uwzględnieniem rozmieszczenia wszystkich szkół podstawowych, z ilością oddziałów w szkole oraz ilością uczniów w każdej klasie. Ww. materiał pozwoli Komisji wypracować stanowisko nt. rozwiązania  problemu z Gimnazjum.

3. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zapoznała się z "Propozycją podziału środków finansowych na zadania z zakresu  kultury fizycznej przekazane do realizacji w drodze zlecenia w roku  2003". 
Komisja ww. propozycje przyjęła do wiadomości.
Ponadto Komisja wnioskowała:

 • o dofinansowanie kosztów koszenia boisk piłkarskich w 2003 roku,
 • aby kluby i stowarzyszenia sportowe, które dotowane są przez

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie przekazywały sprawozdania  finansowe i merytoryczne z realizacji zadań wraz z kopiami faktur, za każdą transzę. 

4. Komisja wnioskowała o:

 • zwiększenie ilości godzin lekcyjnych na prowadzenie kół zainteresowań  w szkołach,
 • przyznanie szkołom wiejskim 1/2 etatu pedagoga szkolnego i zwiększenie godzin zajęć w świetlicach socjo - terapeutycznych w szkołach,
 • zakupienie dla Straży Miejskiej psa wyszkolonego w zakresie  wykrywania narkotyków celem prowadzenia działalności  antynarkotykowej w szkołach i miejscach publicznych na terenie miasta  i gminy Gryfino. 

5. W związku ze stratami ponoszonymi przez Ośrodek Wypoczynku Rekreacji w Gryfinie Komisja wnioskuje o przyspieszenie włączenia  jednostki w struktury innych podmiotów gminy.

6. Komisja wnioskowała aby Burmistrz Miasta i Gminy p. Henryk Piłat  wyraził zgodę na możliwie częste wypożyczanie od Straży Granicznej psa wyszkolonego w zakresie wykrywania narkotyków celem  prowadzenia działalności antynarkotykowej w szkołach i na terenie  miasta i gminy Gryfino. 

7. Komisja wnioskowała aby członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych przeprowadzali kontrole godzin otwarcia  podmiotów handlujących alkoholem oraz pod kątem sprzedaży  i podawania alkoholu osobom nieletnim.

8. Komisja wnioskowała o rozpatrzenie możliwości zakupu nowego  sprzętu nagłaśniającego dla Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie. 
Komisja zwraca się z prośbą o przeniesienie Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej do innego lokalu w celu przekazania pomieszczeń na pracownie plastyczną. 

9. Po wizytacji Szkoły Podstawowej w Radziszewie Komisja Spraw  Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego uważa, że jest niezasadne dalsze inwestowanie środków gminnych w ten obiekt szkolny. Komisja  uważa, że Szkoła w Radziszewie powinna zostać połączona ze Szkołą  Podstawową w Żabnicy.

10. Komisja wnioskowała o ujęcie w Wieloletnim Programie  Inwestycyjnym zadania pn.: "Likwidacja i utylizacja eternitu na terenie Miasta i Gminy Gryfino".

11. Komisja wnioskowała o przygotowanie debaty dotyczącej spraw oświaty, kultury i sportu. 

do Rady Miejskiej:

1. Komisja wnioskowała do Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie o spowodowanie przyspieszania trybu postępowania w sprawach przestępstw i wykroczeń dokonywanych przez nieletnich. Proponowany termin rozpatrzenia sprawy do 3 m -cy.

2. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2004 rok  środków finansowych na przystosowanie Przedszkola Nr 2 przy  ul Bolesława Krzywoustego i Szkoły Podstawowej Nr 1 by spełniały  warunki szkoły integracyjnej, w których uczyć by się mogły dzieci także  niepełnosprawne. 

3. Popierając wniosek Towarzystwa Miłośników Historii Ziemii Gryfińskiej Komisja wnioskowała o nadanie Parkowi Miejskiemu imienia trojga  wybitnych Gryfinian: Pani Stanisławy Siarkiewicz, ks. Jana Palicy  i Pana Stanisława Rzeszowskiego. 
Jakość postaw jaką reprezentowali i ogrom pracy jaka wykonali na  rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta Gryfina, w powszechnej  opinii nie budzą wątpliwości i stale oceniane są w sposób wysoki. 
Byłoby niezwykle cennym, upamiętnienie pokolenia, które dziś niestety  już odchodzi, a które i budowało polskość naszego miasta  i wychowywało nowe kolejne pokolenia. 

Realizując wymienione zadania współpracowaliśmy przede wszystkim z dyrektorami placówek podległych gminie, pracownikami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół oraz Biura Obsługi Rady.
Współpraca układała nam się dobrze, za co bardzo dziękujemy.

Podsumowując plan pracy Komisji za rok 2003 został zrealizowany.

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska