Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/246/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury

UCHWAŁA NR XVII/246/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 stycznia 2004 r.
 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591, zmiany: z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, z 2003 r. Dz.U. Nr 214 poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r., Nr 110 poz. 721, Nr 141 poz. 943, z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 1999r. Nr 101 poz. 1178, z 2000r. Nr 12 poz. 136) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury przyjętym uchwałą  nr XLIX/648/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 82 poz.1669):

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
"Dom Kultury obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Gryfino. Dom Kultury posiada placówki filialne w miejscowościach: Bartkowie, Borzymiu, Czepinie, Mielenku Gryfińskim, Sobiemyślu, Sobieradzu, Drzeninie, Krajniku, Krzypnicy, Steklnie, Starych Brynkach oraz w Daleszewie".

2) § 9 otrzymuje brzmienie:
"Jednostkami organizacyjnymi Domu Kultury są:

 1. Gryfiński Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie,
 2. Świetlica wiejska w Borzymiu,
 3. Świetlica wiejska w Bartkowie,
 4. Świetlica wiejska w Czepinie,
 5. Świetlica wiejska w Mielenku Gryfińskim,
 6. Świetlica wiejska w Sobiemyślu,
 7. Świetlica wiejska w Sobieradzu,
 8. Świetlica wiejska w Drzeninie,
 9. Świetlica wiejska w Krajniku,
 10. Świetlica wiejska w Krzypnicy,
 11. Świetlica wiejska w Steklnie,
 12. Świetlica wiejska w Starych Brynkach,
 13. Świetlica wiejska w Daleszewie".

3) skreśla się § 13,

4) w § 17 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
"Obsługę finansowo-księgową Gryfińskiego Domu Kultury prowadzi Zakład Ekonomiczno - Administracyjny  Szkół w Gryfinie".

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE

Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem jednostki Gryfiński Dom Kultury posiada placówki filialne w miejscowościach Bartkowo i Borzym. Ich funkcjonowanie zaspakaja potrzeby kulturalne tamtejszych społeczności. 
Potrzeba funkcjonowania takich placówek w miejscowościach wymienionych w przedkładanym projekcie uchwały, wynika zarówno z potrzeb mieszkańców tych miejscowości, stanowiska burmistrza miasta i gminy a przede wszystkim wskazania jednego podmiotu odpowiedzialnego za kulturę, jej rozwój na terenie wiejskim. Gryfiński Dom Kultury posiada wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwy rozwój tych środowisk poprzez stosowanie nadzoru, instruktażu nad tego rodzaju placówkami. 

Sporządziła:
Maria Zalewska