Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/191/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/575/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7.

UCHWAŁA NR XIV/191/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003 r.
 

 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/575/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  poz. 717) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1  Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/575/02 z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7:

Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr XLIV/575/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7”

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/”

W § 1 ust. 2 wyraz: „zmiana” zastępuje się wyrazami: „plan miejscowy”, po wyrazach: „Powyższy teren oznaczony jest w obowiązującym miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino” dodaje się wyrazy: „zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gryfinie Nr XLVI/362/94 z dnia 24 maja 1994 r. wraz z późniejszą zmianą”. W § 1 ust. 3 wyrazy: „zmianą w planie” zastępuje się wyrazami: „miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”; W § 1 ust. 4 wyrazy „zmiany w miejscowym planie szczegółowym” zastępuje się wyrazem „planu miejscowego ”; W § 1 ust. 5 wyrazy „projektowanych zmian” zastępuje się wyrazem „planu”.

§ 2   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan

 

Uzasadnienie

do uchwały  zmieniającej uchwałę Nr III/ 47 /02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej   Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14  z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami,, zmienionej uchwałami:

  1. Nr IV / 65 / 03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r.
  2. NrV/ 85 /03 Rady Miejskiej  w  Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności wyłączenie z opracowania obejmującego całą Gminę Gryfino terenów objętych uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino   w indywidualnych przypadkach. Stąd konieczność zmiany uchwały, która wyłączy z opracowania zmiany w planie całej Gminy, teren działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456, 457 i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino.