Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/204/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30  października 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.

UCHWAŁA NR XIV/204/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30  października 2003 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717/  uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 170.841

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie   Kwota
750          ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 5.000
 75095   Pozostała działalność 5.000
 097 Wpływy z różnych dochodów 5.000
 
758          RÓŻNE ROZLICZENIA 1.200
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego 1.200
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.200
 
 851       OCHRONA ZDROWIA 762
85149   Programy polityki zdrowotnej 762
 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w  postaci pieniężnej 762
 
853        OPIEKA SPOŁECZNA 122.680
 
85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  ubezpieczenia społeczne 59.600
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami 59.600
85316   Zasiłki rodzinne 1.300
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami 1.300

 

85319      Ośrodki pomocy społecznej 1.900
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami 1.900
  85328      Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze 3.000
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami 3.000
85395   Pozostała działalność  56.880
 203  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych zadań bieżących gmin 56.880
 
921       KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO  39.875
92116   Biblioteki 5.000
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na  zadania bieżące realizowane na podstawie  porozumień między jednostkami  samorządu terytorialnego 5.000
92195   Pozostała działalność  34.875
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań    bieżących gmin, powiatów, samorządów  województw, pozyskane z innych źródeł 34.875
 
926      KULTURA FIZYCZNA I SPORT  1.324 
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.324
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w  postaci pieniężnej 1.324
OGÓŁEM   170.841

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.630 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
853          OPIEKA SPOŁECZNA 630
85395   Pozostała działalność 630
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami   630
 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.000
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na  zadania bieżące realizowane na podstawie  porozumień między jednostkami samorządu  terytorialnego 1.000
OGÓŁEM 1.630

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 71.630 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 70.000
75023   Urzędy gmin 70.000
4270 Zakup usług remontowych 70.000
 
853      OPIEKA SPOŁECZNA   630
85395   Pozostała działalność 630
3110 Świadczenia społeczne 630
 
921         KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.000
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji  kultury 1.000
OGÓŁEM

71.630

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 240.841 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700        GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.000
4430 Różne opłaty i składki 50.000
 
750         ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000
75023   Urzędy gmin 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
 
801        OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.200
80101   Szkoły podstawowe 1.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
 
851        OCHRONA ZDROWIA 762
85149   Programy polityki zdrowotnej 762
4300 Zakup usług pozostałych 762
 
853          OPIEKA SPOŁECZNA 122.680
85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  ubezpieczenia społeczne 59.600
3110 Świadczenia społeczne 59.600
  85316     Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i  wychowawcze 1.300
3110 Świadczenia społeczne 1.300
  85319   Ośrodki pomocy społecznej  1.900
4300 Zakup usług pozostałych 1.900
  85328     Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
  85395   Pozostała działalność 56.880
3110 świadczenia społeczne 56.880
 
921             KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA NARODOWEGO 59.875
92116   Biblioteki 5.000
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji  kultury 5.000
92120   Ochrona i konserwacja zabytków 20.000
 4270 Zakup usług remontowych 20.000
92195   Pozostała działalność 34.875
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.875
 
926      KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.324
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.324
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.324
OGÓŁEM 240.841

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzami Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 170.841 zł z tego:

 •   5.000 zł – przepadek wadium przez INSMONT Spółka z o. o w Gryfinie,
 •   1.200 zł – subwencja oświatowa zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.09.2003 r.
 •      762 zł – darowizna od ludności na badania mammograficzne,
 • 59.600 zł – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 355/2003 z dnia 18 09.2003r. 
 •   1.300 zł – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 365/2003 z dnia 29 09.2003 r. 
 •   1.900 zł – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 365/2003 z dnia 29.09.2003 r. 
 •   3.000 zł – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem  Nr 365/2003 z 29.09.2003 r. 
 • 56.880 zł – dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem  Nr 355/2003 z 18.09.2003 r.
 •   5.000 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki
 • 34.875 zł – środki z POMERANII na organizację „ Dni Gryfina”,
 •   1.324 zł – darowizna osoby fizycznej na rzecz sportu,
Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.630 zł z tego:
 •    630 zł – zmniejszenie dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 355/2003 z dnia 18.09.2003 r.
 • 1.000 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego przeznaczona dla GDK,
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 71.630 zł z tego:
 • 70.000 zł – zmniejsza się wydatki związane z remontem elewacji budynku UMiG
 •      630 zł – zmniejsza się świadczenia społeczne zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego,
 •   1.000 zł – dotacja dla Gryfińskiego Domu Kultury,
Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 240.841 zł z tego:
 • 50.000 zł – na kaucje mieszkaniowe,
 •   5.000 zł – zwiększa się zakup usług pozostałych,
 •   1.200 zł – subwencja oświatowa na adaptację pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne,
 •      762 zł – wydatki na wykonanie badań mammograficznych,
 • 59.600 zł – na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej,
 •   1.300 zł – na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 •   1.900 zł – zakup usług pozostałych dla ośrodka pomocy społecznej,
 •   3.000 zł – zakup usług opiekuńczych,
 • 56.880 zł – środki z przeznacz. na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów,
 •   5.000 zł – dotacja dla Biblioteki
 • 20.000 zł – konserwacja zabytkowego ołtarza i ambony z 1605 r. w kościele p.w. Narodzenia NMP w Gryfinie,
 • 34.875 zł – środki na organizację „ Dni Gryfina”,
 •    1324 zł – darowizna na zakup strojów sportowych.