Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/205/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIV/205/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003 r.
 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami w 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 7t.oraz r. w 2001 r.:wy z dnia 8 marca 1990 r.  ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84, ze zmianami w 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; w 2003 r. Dz.U. Nr 110 poz. 1039)  uchwala się , co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

  1. grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem składowisk odpadów   komunalnych.
  2. grunty, budynki i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę   i  ze  zbiorowym   odprowadzaniem  ścieków.
  3. grunty zajęte pod cmentarze oraz budynki i budowle znajdujące się na tych   gruntach, z wyjątkiem nieruchomości służących prowadzeniu działalności   gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2003 r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 

 Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Podatek od nieruchomości stanowi dość znaczny czynnik cenotwórczy dla usług użyteczności publicznej , do których zalicza się składowanie odpadów, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz usługi cmentarne.
Opodatkowanie tych nieruchomości w bardzo poważny sposób wpływa na koszty firm prowadzących powyższe usługi, których skutki odczuwają  pośrednio lub także bezpośrednio ich odbiorcy, czyli zwłaszcza gospodarstwa domowe oraz mali i średni przedsiębiorcy.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem usług użyteczności publicznej w znacznym stopniu przyczyni się do stabilizacji cenowej , a nawet umożliwi obniżenie cen tych usług w wyniku niższych kosztów firm prowadzących powyższe usługi