Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/200/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych,  położonych w obrębie 4 m. Gryfino

    

UCHWAŁA NR XIV/200/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych,  położonych w obrębie  4 m. Gryfino 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r.Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r.   Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058 i z 2003r.  Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721/  u c h w a l a  się, co następuje:

§  1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione działki nie zabudowane, położone  w obrębie 4  m. Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  o niskiej intensywności:

  • dz. nr  727/1  o pow.  871 m2,
  • dz. nr  727/2  o pow.  763 m2,
  • dz. nr  727/3  o pow.  814 m2,
  • dz. nr  727/4  o pow.  740 m2,
  • dz. nr  727/5  o pow.  736 m2.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan

 

Uzasadnienie

Działki gminne nr 319 o pow. 756 m2 i  321/1 o pow. 3168 m2, położone w obrębie 4 m. Gryfino, przy ul. Armii Krajowej, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności.
Na terenie tym dopuszcza się lokalizację uzupełniającej funkcji usługowej jak: działalność handlowa, gastronomiczna, rzemieślnicza lub produkcyjna, których ewentualne szkodliwe oddziaływanie ograniczone będzie do granic nieruchomości.
Ponieważ teren ten został uzbrojony /woda, światło, kanalizacja/  zlecono wykonanie podziału geodezyjnego terenu zgodnie z ustaleniami planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.
W wyniku prac geodezyjnych w/w działki zostały połączone w działkę nr 727, która została następnie podzielona na działki wymienione w uchwale, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem.

Sporządziła:
J. Woldańska