Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/199/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  30 października 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 161/5, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XIV/199/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  30 października 2003 r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz  obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki  161/5, położonej w obrębie 5 m. Gryfino. 

      
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806) oraz  art. 32 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz.1447, Dz. U. z 2002r. Nr 154, poz.1800,  Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 47, poz. 676, Nr 126, poz. 1070 i Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 130, poz. 1112, Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Dz.U. Nr 240, poz. 2058, oraz  Dz. U. z  2003r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717,720 i 721) -  u c h w a l a   się co następuje:

§  1.  Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz małżonków Moniki i Jakuba BŁASZCZYK  nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 161/5 o powierzchni 652 m2, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, będącej obecnie w ich użytkowaniu wieczystym.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan   Ragan

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 18.09.2003r. Państwo Monika i Jakub Błaszczyk   zamieszkali w Gryfinie, ul. Flisacza 26a  wystąpili o wykup na własność działki nr 161/5 o pow. 652 m2,  położonej w obrębie 5 m. Gryfino, będącej w ich wieczystym użytkowaniu.  Zgodnie z art. 32 ust. 1  i art. 37 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana   w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Wyżej wymienieni są użytkownikami wieczystymi działki nr 161/5 na podstawie umowy przeniesienia wieczystego użytkowania Rep. A 3783/2003  z dnia 10.09.2003r. do chwili obecnej, a zatem spełniają wymóg zapisany
w w/w artykułach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sporządziła:
Danuta Ziemba