Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/188/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 243/2, 244 w obrębie Czepino, oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr  5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino.

    

UCHWAŁA NR XIV/188/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003 r.
 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 243/2, 244 w obrębie Czepino, oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr  5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy   z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80    poz. 717) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr XLIX/634/02 w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek     Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 243/2, 244 w obrębie Czepino, oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr  5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino: 

Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 243/2, 244 w obrębie Czepino, oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr 5/2  w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino;

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Postanawia się przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 243/2, 244 w obrębie Czepino, oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr  5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino;

W § 1 ust. 2 wyraz: „zmiana” zastępuje się wyrazami: „plan miejscowy”, po wyrazach: „... w obowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino...” dopisuje się: „zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami”; W § 1 ust. 3 wyrazy: „zmianą w planie” zastępuje się wyrazami: „miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”, W § 1 ust. 4 wyrazy „zmiany w planie ogólnym” zastępuje się wyrazami „planu miejscowego ”, wyrazy „obszaru zmiany” zastępuje się wyrazami „obszaru opracowania”; W § 1 ust. 5 wyrazy „ projektowanych zmian” zastępuje się wyrazami: „planu miejscowego” 

§ 2   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan  Ragan

U Z A S A D N I E N I E

Do uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 października 2002r. Nr XLIX/634/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 243/2, 244 w obrębie Czepino, oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr  5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino.  W dniu 27.08.2002 r. wpłynął wniosek Panów: Józefa Uliasza, Michała Graniecznego, Wojciecha Sobczaka, Pawła Uliasza i Łucjana Admczewskiego  o przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego działek  Nr: 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 213, 243/1, 243/2, 244 w obrębie Czepino, gmina Gryfino.  Zmiana ma umożliwić inwestorom realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Wnioskodawcy, współwłaściciele działek objętych wnioskiem, zobowiązali się wykonać projekt zmiany na własny koszt.  W dniu 10 października 2002r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIX/634/02  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 243/2, 244 w obrębie Czepino, oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr  5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino.   W związku z tym, że obowiązujący plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino utraci moc 1 stycznia 2004 r. w uchwale  Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 243/2, 244 w obrębie Czepino, oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino, należy dokonać zmiany polegającej na nadaniu nowego tytułu uchwale, a także zastąpieniu występującego w treści uchwały określenia „zmiana planu ogólnego” określeniem „sporządzenie planu miejscowego”.
Wyżej opisana zmiana uchwały spowoduje, iż możliwa będzie realizacja jej ustaleń po utracie mocy planu ogólnego.