Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/198/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003 r. w sprawie upoważnienia  Kierownika Sekcji Diagnostycznej  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Gryfinie  do  wydawania  decyzji  administracyjnych.

    

UCHWAŁA NR XIV/198/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003 r.
 

 w sprawie upoważnienia  Kierownika Sekcji Diagnostycznej  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gryfinie  do  wydawania  decyzji  administracyjnych. 

Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt 15  i  art. 39 ust. 4 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 ) w związku  z  art. 46 ust. 5 i 5a ustawy  z  dnia  29  listopada  1990 r., o  pomocy  społecznej  ( tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414, zmiany: z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162,poz.1118, Nr 162, poz. 1126; z 1999r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001;  z  2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238; z 2001r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792;  z  2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389,  Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 ), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach  będących ofiarami  represji wojennych i okresu powojennego ( tekst  jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371,  zmiany: z 2002 r. Nr 181,poz. 1515;  z  2003 r. Nr 72, poz. 658 ) uchwala  się  co  następuje:

§ 1.   Upoważnia  się  Panią  Alinę  Bara - Kierownika Sekcji Diagnostycznej Ośrodka  Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy,

§ 2.   Upoważnienie obejmuje w szczególności:

 1. W zakresie zadań zleconych:
  1. przyznawanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, przysługujących dodatków   do tych świadczeń;
  2. przyznawanie  zasiłków  okresowych  gwarantowanych, okresowych  i  specjalnych  okresowych, macierzyńskich zasiłków okresowych, macierzyńskich  zasiłków   jednorazowych;
  3. przyznawanie usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów   o  ochronie  zdrowia psychicznego;
  4. przyznawanie świadczeń wynikających z rządowych programów pomocy społecznej  bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;
  5. przyznawanie pomocy doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej kombatantom   i innym osobom uprawnionym w ramach przyznanych środków na ten cel z   Państwowego Funduszu Kombatantów.
 2. W zakresie zadań własnych:
  1. przyznawanie zasiłków celowych i specjalnych celowych;
  2. przyznawanie pomocy rzeczowej;
  3. przyznawanie świadczeń zapewniających schronienie, posiłek i niezbędne ubranie  osobom tego pozbawionym;
  4. przyznawanie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania;
  5. pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne;
  6. przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku  zdarzenia losowego;
  7. sprawienie pogrzebu lub przyznawanie świadczeń na ten cel;
  8. przyznawanie dodatków mieszkaniowych.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 

Jan  Ragan

 

UZASADNIENIE

W związku z przejściem na emeryturę  Pani  Krystyny  Kujawa - dotychczasowej  dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Gryfinie na  stanowisko dyrektora  powołana  została  Pani  Bożena  Górak. W chwili obecnej jest to jedyna osoba w Ośrodku upoważniona  do wydawania decyzji administracyjnych.
Powyższy fakt uniemożliwia rozpatrywanie na bieżąco wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków pieniężnych w czasie nieobecności  Pani  Bożeny  Górak w pracy.
Pani  Alina  Bara  jest  wieloletnim  pracownikiem  OPS,  posiadającym  doświadczenie  zawodowe i  doskonale  orientującym  się  w  problemach  klientów  Ośrodka.

Sporządziła:
Bożena Górak