Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/192/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb Czepino.

UCHWAŁA NR XIV/192/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003 r.
 

 w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb Czepino.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.; Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1084; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80, poz. 717) uchwala się co następuje:

DZIAŁ I

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE

Zakres regulacji

§ 1.   Zgodnie z uchwałą Nr XLI/541/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb geodezyjny Czepino uchwala się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, uchwalonego Uchwałą Rady Narodowej w Gryfinie Nr XIII/90/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Szcz. z dnia 2 maja 1990 r. Nr 14 poz. 204) obejmującą tereny o łącznej powierzchni 1,75 ha, położone w miejscowości Nowe Brynki, w obrębie geodezyjnym Czepino,  składającą się z części tekstowej i rysunku zmiany w planie w skali 1:1000, stanowiącego załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.   Załącznik graficzny dotyczy terenów oznaczonych w zmianie planu następującymi symbolami:

 1. tereny, o których mowa w Dziale II – rozdz. 1, a oznaczonych symbolami:          P, U - 1, MN - 2,
 2. tereny, o których mowa w Dziale II – rozdz. 2, a oznaczonych symbolem:           KL - 01,
 3. tereny, o których mowa w Dziale II – rozdz. 3, a oznaczonych symbolem:           KD - 02,

§ 3.   Przedmiotem ustaleń zmian planu są:

 1. tereny zabudowy produkcji przemysłowej i usług oznaczone na rysunku zmiany  w planie symbolem P,U,
 2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolem MN,
 3. tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku zmiany  w planie symbolem K.

§ 4.   Następujące oznaczenia graficzne w rysunku są obowiązującymi ustaleniami zmiany w planie:

 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania,
 2. przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku zmiany w planie,
 3. oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,
 4. oznaczenia liniowe przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 5. 

 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
  • ilości kondygnacji – należy przez to rozumieć ilość wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu,
  • wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowanej wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie elementarnym oznaczonym w zmianie planu – do powierzchni tego terenu,
  • wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie elementarnym oznaczonym  w zmianie planu – do powierzchni tego terenu,
  • wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – zieleni urządzonej, niskiej  i wysokiej – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie elementarnym, oznaczonym w zmianie planu – do sumy powierzchni całkowitej wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na tym terenie.
 2. Ustala się następujące definicje terminów użytych w tekście zmiany  w planie:
  • dach stromy – forma dachu, w którym połacie nachylone są pod kątem co najmniej 30 stopni,
  • dominanta i subdominanta (podrzędna dominanta) – architektoniczna – elementy wyróżniające się wysokością w widoku panoramicznym terenu  (np. wieże, kominy, maszty),
  • teren elementarny – fragment terenu wydzielony liniami rozgraniczającymi, dla którego sformułowane są ustalenia szczegółowe zmiany w planie zabudowy w danym rejonie.

Rozdział 2.
USTALENIA KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ

§ 6.   Lokalizacja nowych obiektów budowlanych, możliwa jest zgodnie  z nieprzekraczalną linią zabudowy, wkreśloną na rysunku zmiany w planie.

 1. Zakazuje się wznoszenia i ustawiania obiektów o charakterze barakowozów, obiektów kontenerowych, itp. za wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas realizacji (budowy) podstawowej funkcji terenu, o ile z treści dalszych przepisów nie wynika inaczej.
 2. Zakazuje się wprowadzania dominant i subdominant architektonicznych.

Rozdział 3.
USTALENIA FORM ZABUDOWY

§ 7.   W celu zapobiegania dewastacji krajobrazu ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

 1. forma architektoniczna nowych budynków powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak tynki gładkie, wykładziny drewniane, kamienne  i ceramiczne,
 2. nakazuje się wbudowanie obiektów w ukształtowanie terenu,  z uwzględnieniem zasady sytuowania budynków w stosunku do istniejącej rzeźby terenu dłuższym bokiem i kalenicą wzdłuż warstwic.
 3. kształt bryły budynków – horyzontalny, z dachem stromym.

Rozdział 4.
USTALENIA EKOLOGICZNE

§ 8. Ustala się zasadę ochrony zieleni poprzez następujące działania:

 1. na całym obszarze zmiany w planie należy zachować zarówno pojedyncze drzewa, jak i drzewa rosnące w skupiskach,
 2. dopuszcza się wycinkę drzew chorych, w ramach urządzania zieleni,
 3. sieci inżynieryjne należy prowadzić w sposób nie naruszający systemów korzeniowych drzew.
 4. Ustala się zasadę ochrony gleb (gruntu) poprzez następujące działania:
 5. bezwzględnie wyklucza się makroniwelację na terenie objętym planem,
 6. w granicach terenu objętych zmianą w planie, gdzie będą prowadzone jakiekolwiek formy zagospodarowania, należy zinwentaryzować zasoby zdejmowanej warstwy próchniczej gleby oraz zagospodarować je na cele rekultywacyjne,
 7. nakazuje się zadarnienie i zakrzewienie wszystkich skarp celem przeciw-działania erozji.

Rozdział 5.
USTALENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

§ 9.   Ustala się obowiązek zapewnienia na terenie własnym inwestora miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

 1. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 miejsca postojowe na mieszka-nie,
 2. dla zabudowy przemysłowej i usługowej 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych.

Rozdział 6.
USTALENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

§ 10.

 1. Zaopatrzenie w wodę - ustala się z istniejącej sieci wodociągowej doprowadzonej na teren objęty zmianą w planie, zasilanej z istniejącego wodociągu f 110 w miejscowości Czepino.
 2. Na terenach objętych zmianą w planie, niezależnie od systemu zaopatrzenia w wodę, ustala się konieczność zrealizowania studni awaryjnej o wydajności 15 dm3/dxM.
 3. Odprowadzanie ścieków sanitarnych – ustala się do projektowanej kanalizacji grupowej obejmującej miejscowość Nowe Brynki, odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Gryfinie.
 4. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się w okresie tymczasowym odprowadzenie ścieków do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie objętym zmianami w planie. Do czasu likwidacji zbiornika bezodpływowego ustala się obowiązek wywożenia ścieków ze zbiornika do oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Ustala się nakaz natychmiastowego wyłączenia z eksploatacji zbiorników bezodpływowych i ich likwidacji, po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej.
 5. Odprowadzenie wód opadowych – ustala się:
  • z powierzchni dachów na teren działki,
  • z powierzchni utwardzonych, po podczyszczeniu w separatorze do projektowanej kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowe Brynki.
 6. Zaopatrzenie w gaz - ustala się z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Nowe Brynki.
 7. Zaopatrzenie w ciepło – ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego opalanego paliwem gazowym.
 8. Zaopatrzenie w energię elektryczną – ustala się z istniejącej napowietrznej linii energetycznej doprowadzonej do terenu objętego zmianą  w planie.
 9. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów:
  • ustala się wywóz odpadów stałych po wstępnej segregacji, w granicach terenu objętego zmianą w planie, na istniejące wysypisko odpadów stałych   w Gryfinie,
  • ustala się gromadzenie odpadów poprodukcyjnych, w granicach terenu przeznaczonego pod działalność przemysłowo-usługową i wywożenie specjalistycznym taborem firm zajmujących się ich neutralizacją.
 10. Telekomunikacja - ustala się obsługę telekomunikacyjną z istniejącej napowietrznej linii telefonicznej i sieci kablowej telefonicznej rozdzielczej, podłączonej do centrali w Gryfinie.

Dział II 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

Rozdział 1

Zasady zagospodarowania i zabudowy terenów oznaczonych w planie symbolami P, U-1, MN-2, o których mowa w § 2 pkt. 1, położonych we wschodnim rejonie miejscowości Nowe Brynki, w obrębie geodezyjnym Czepino, o numerach geodezyjnych część działki 225/1 i część działki 226, o łącznej powierzchni  1,38 ha.

§ 11.

 1. Wyznacza się teren produkcji przemysłowej nie zaliczonej do mogących znacząco pogorszyć stan środowiska i usług komercyjnych, oznaczony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały symbolem P, U-1, o powierzchni 0,76 ha.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  • dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i remont istniejącej zabudowy, zgodnej z przeznaczeniem wymienionym w ust, 1 i urządzeń technicznych oraz realizację nowej zabudowy z zachowaniem warunków:
  • maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,
  • maksymalna ilość kondygnacji: dwie,
  • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,3,
  • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6,
  • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 1,0,
  • forma architektoniczna zabudowy zgodnie z § 7 niniejszej uchwały,
  • nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku w zmianie planu.

§ 12.

 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały symbolem MN-2, o powierzchni 0,62 ha.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  • wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, maksymalnie 9,0 m, w tym kondygnacja użytkowego poddasza,
  • nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku w zmianie planu,
  • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,05,
  • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1,
  • wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 9,3,
  • nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku w zmianie planu,
  • forma architektoniczna zabudowy zgodnie z § 7 niniejszej uchwały.

Rozdział 2

Zasady zagospodarowania i zabudowy terenu oznaczonego w planie symbolem  KL-01, o którym mowa w § 2 pkt. 2, położonego we wschodnim rejonie miejscowości Nowe Brynki, w obrębie geodezyjnym Czepino, o numerach ewidencji geodezyjnej część działki 245 i część działki 226, o łącznej powierzchni 0,25 ha.

§ 13.

 1. Wyznacza się pas terenu o powierzchni 0,25 ha, przeznaczony na drogę lokalną gminną, oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały symbolem: KL-01.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia komunikacyjne dla drogi:
  • przeznaczenie terenu: droga lokalna, publiczna,
  • szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna według rysunku zmiany   w planie od 12,0 m do 18,0 m,
  • ustala się przekrój drogi: jedna jezdnia, o szerokości minimalnej 5,0 m, dwa pasy ruchu,
  • na odcinku drogi, gdzie występuje zieleń wysoka dopuszcza się przekrój drogi: dwie jezdnie, po jednym pasie ruchu, o minimalnej szerokości 3,0 m, z zielenią w pasie międzyjezdniowym,
  • w pasie międzyjezdniowym zachowuje się istniejącą zieleń z możliwością urządzenia parkingu, dopuszcza się cięcia sanitarne istniejącej zieleni pod warunkiem jej odtworzenia,
  • linie rozgraniczające odcinka drogi, w obszarze objętym zmianą w planie, wyznaczają granice działki drogowej, o numerze ewidencyjnym 245.
 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują zgodnie z § 10 uchwały następujące ustalenia w zakresie inżynierii technicznej:
  • przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej,
  • przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej.

Rozdział 3

Zasady zagospodarowania terenu oznaczonego w planie symbolem KD-02,  o którym mowa w § 2 pkt. 3, położonego we wschodnim rejonie miejscowości Nowe Brynki, w obrębie geodezyjnym Czepino, o numerach ewidencji geodezyjnej części działek 185, 225/1, 226,  o łącznej powierzchni 0,12 ha.

§ 14.

 1. Wyznacza się pas terenu, o powierzchni 0,12 ha, przeznaczony na drogę dojazdową gminną, oznaczony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały symbolem KD-02.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia komunikacyjne dla drogi:
  • przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, publiczna,
  • szerokość istniejącej drogi w liniach rozgraniczających: zmienna według rysunku zmiany planu od 8,0 m do 10,0 m,
  • ustala się jednostronnie linię rozgraniczającą odcinka drogi, po projektowanej zachodniej granicy działek, o numerach ewidencji geodezyjnej 225/1 i 226,
  • szerokość jezdni min. 5,0 m, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu.
 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują zgodnie z § 10 uchwały następujące ustalenia w zakresie inżynierii technicznej:
  • przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej,
  • przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej.

Dział III
 PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15.   Na obszarze objętym niniejszą zmianą w planie tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia  26 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Szcz. z dnia 2 maja 1990 r. Nr 14, poz. 204).

§ 16.   Stawkę procentową  służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się  na 10 %.

§ 17. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały wyraża się zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów i użytków rolnych poszczególnych klas, o łącznej powierzchni 1,4243 ha, w tym:

 1. R V             –       0,33     ha
 2. R VI            –       0,6409 ha
 3. Ba-RV        –       0,17     ha
 4. Ba-RVI       –       0,2834 ha     

§ 18.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta   i Gminy Gryfino.

§ 19.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Załącznik graficzny

 

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 w obrębie Czepino.
Państwo Bronisława i Józef Kaczmarek wystąpili do tutejszego Urzędu  w dniu 13.02.2001 r. z wnioskiem o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 225/1 i 226 położonych w obrębie Czepino.
Jednocześnie wnioskodawcy zobowiązali się projekt zmiany w planie wykonać na własny koszt.
 Teren działek nr 225/1 i 226 oznaczony jest w obowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w niewielkiej części symbolem: RP, posiadającym zapis: „Tereny upraw polowych”, w pozostałej części symbolem RPZ, posiadającym zapis: „Zabudowa gospodarcza /fermy/. Dopuszcza się lokalizację obiektów fermowych i produkcji roślinnej we wschodniej części obszaru, dostępnych dróg bocznych.”
Przedmiotem zmiany było wprowadzenie dla całej powierzchni działki funkcji, umożliwiającej produkcję stolarki PCV, aluminiowej i stalowej.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfino przedmiotowy teren działek nr 225/1 i 226 przewidziany został do przekształceń. Oznacza to, że funkcja, jaką można wprowadzić w wyniku zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, nie jest ściśle określona. Pozostawiono w tym zakresie swobodę, w zależności od zapotrzebowania terenu.
W dniu 28 lutego b.r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLI/541/02   o przystąpieniu do zmiany w planie terenu działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245 położonych w obrębie Czepino.
Sporządzony projekt zmiany w planie wyczerpuje określony w uchwale zakres problematyki oraz jest spójny z kierunkiem rozwoju przedmiotowego terenu, przewidzianym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfino.
Przedmiotowa zmiana w planie, poza kosztami wynikającymi z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w prasie, wykonana została na koszt wnioskodawcy.