Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/190/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr II/32/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino.

    

UCHWAŁA NR XIV/190/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/32/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki  Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje :

§ 1  Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr II/32/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino:

Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr II/32/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino;

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino”;

W § 1 ust. 2 wyraz: „zmiana” zastępuje się wyrazami: „plan miejscowy”, po wyrazach: „Powyższy teren w obowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” dodaje się wyrazy: „zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami”. W § 1 ust. 3 wyrazy: „zmianą w planie” zastępuje się wyrazami: „miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”; W § 1 ust. 4 wyrazy „zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego” zastępuje się wyrazem „planu miejscowego ”; W § 1 ust. 5 wyrazy „projektowanych zmian” zastępuje się wyrazem „planu”.

§ 2   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan


 

Uzasadnienie

do uchwały  zmieniającej uchwałę Nr III/ 47 /02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej   Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14  z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami  zmienionej uchwałami:

  1. Nr IV / 65 / 03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r.
  2. Nr V/ 85 /03 Rady Miejskiej  w  Gryfinie  z dnia 27 lutego 2003 r.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności wyłączenie z opracowania obejmującego całą Gminę Gryfino terenów objętych uchwałami w sprawie przystąpienia   do sporządzenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino   w indywidualnych przypadkach. Stąd konieczność zmiany uchwały, która wyłączy z opracowania zmiany w planie całej Gminy, teren działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456, 457 i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino.