Sesja nr XII

UCHWAŁA NR XII/184/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2003r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

UCHWAŁA NR XII/184/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2003 roku
 

 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 Dz.U z 2002 roku Nr 23, poz. 220 Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558 Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984 Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806 Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 Dz.U. z 1996 roku Nr 106, poz. 496 Dz.U. z 1997 roku Nr 28, poz. 153 Dz.U. z 1998 roku Nr 117, poz. 759 Dz.U. z 1998 roku Nr 162, poz. 1126 Dz.U. z 1197 roku Nr 141, poz. 943 Dz.U. z 1198 roku Nr 117, poz. 759 Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136 Dz.U z 2000 roku Nr 19, poz. 239 Dz.U. z 2000 roku nr 48, poz. 550 Dz.U. z 2000 roku Nr 104, poz. 1104 Dz.U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1320 Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268 Dz.U. z 2000 roku Nr 136 Dz.U. z 2001 roku Nr 111, poz. 1194 Dz.U. z 2001 roku Nr 144, poz. 1615 Dz.U.z 2000 roku Nr 19, poz. 239 Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1185 Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 362 Dz.U. z 2003 roku Nr 6, poz. 65 Dz. U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1304 Dz.U. z 2003 roku Nr 128, poz. 1176) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadza się opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 12 % minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679).
    Ilekroć w uchwale mówi się o przedszkolu należy przez to rozumieć także grupy żłobkowe.
    Zmiana stawki opłaty stałej, następuje z dniem pierwszego kolejnego miesiąca, w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
  2. Wysokość opłaty stałej określana jest w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 2.

  1. W przypadku drugiego i kolejnego dziecka z rodziny, uczęszczającego w tym samym czasie do tego samego lub innego przedszkola na terenie miasta i gminy Gryfino przysługuje 10 % zniżka w opłacie stałej. 
  2. Wysokość opłaty określonej w § 1 ust. 1 dotyczy sytuacji, gdy przynajmniej jedno z rodziców lub dziecko jest zameldowane na pobyt stały lub czasowy  na terenie gminy Gryfino.
  3. Dla osób nie wymienionych w ust. 2, koszt pobytu dziecka w przedszkolu jest pełnopłatny, tj. równoznaczny z pełnym kosztem utrzymania dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. 

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na umotywowany wniosek rodziców może zwolnić z części pełnej opłaty za przedszkole do wysokości nie niższej niż wymieniona w § 1 ust. 1.

§ 4.1. W przypadku dwumiesięcznej zaległości, dyrektor przedszkola po uprzednim, pisemnym, bezskutecznym wezwaniu do zapłaty wykreśla dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
Zasada powyższa stosowana jest również w przypadku, gdy zaległość powstała w wyniku wnoszenia zaledwie części wymaganej opłaty.
Opłata za przedszkole winna wpłynąć na konto jednostki do dnia15 każdego miesiąca za dany miesiąc.
Opłata stała pobierana jest niezależnie od ilości dni w miesiącu, w których dziecko nie uczęszczało do przedszkola.

§ 5.1 Rezygnacja z uczęszczania dziecka do przedszkola musi być złożona na piśmie w terminie 7 dni przed zakończeniem danego miesiąca.
W przypadku nie spełnienia warunku określonego w ust. 1 naliczana będzie opłata stała za następny miesiąc.

§ 6. Bezpłatna podstawa programowa w ramach 5 godzin realizowana jest wyłącznie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 7.1. Tworzy się oddziały dyżurne w placówce wskazanej w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
W oddziałach określonych w ust. 1 można pozostawić dziecko na określoną z góry ilość godzin w danym dniu, w godzinach pracy placówki.
Placówka prowadząca oddziały dyżurne, obowiązana jest do prowadzenia dziennej ewidencji pozostawionych do opieki dzieci.
Opłata za jedną godzinę w grupach dyżurnych wynosi 0,5 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust 1.
Opłata za pozostawienie dziecka do opieki w grupach dyżurnych uiszczana jest z góry.

§ 8.1. Przed pozostawieniem dziecka w grupach dyżurnych należy okazać dowód osobisty.
Odebrać dziecko pozostawione w grupach dyżurnych może za okazaniem dowodu osobistego, bądź upoważnieniem do odbioru dziecka, wyłącznie osoba pełnoletnia.
W grupach dyżurnych mogą pozostawać dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, których wiek regulują przepisy ustawy o systemie oświaty.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVIII/350/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2001 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawy programowe.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

Ze względu na inflację i mimo wzrastających kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu, od 22 lutego 2001 roku nie została zmieniona regulacją dotycząca opłat za świadczenia przedszkoli publicznych działających na terenie Miasta i Gryfina. Proponowane zmiany w załączonej uchwale szczegółowo precyzują zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.  Procentowe określenie odpłatności pozwoli na kolejne zmiany opłat stosownie do waloryzowanej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, bez konieczności zmiany przepisów miejscowych. Oprócz tego, na mocy załączonej uchwały wprowadza się możliwość pozostawienia dziecka do opieki na określoną liczbę godzin w ciągu dnia. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. Uchwała reguluje też kwestię odpłatności za dzieci pozostawione w grupie dyżurnej.
Przepisy niniejszej uchwały regulują także zasady odpłatności za przedszkola za dzieci spoza gminy Gryfino.

Sporządziła 
Maria Jakubik 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat