Sesja nr XII

UCHWAŁA NR XII/179/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 587/2, położonej w obrębie Pniewo.

UCHWAŁA NR XII/179/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2003r.

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 587/2, położonej w obrębie Pniewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806) oraz art. 32 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz.1447, Dz. U. z 2002r. Nr 154, poz.1800, Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 47, poz. 676, Nr 126, poz. 1070 i Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 130, poz. 1112, Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Dz.U. Nr 240, poz. 2058, oraz Dz. U. z 2003r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717 i 720) - uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz małżonków Zofii i Józefa Kołkiewicz w udziale 2/4 części, Konrada Kołkiewicz w udziale 1/4 części oraz Michała Kołkiewicz w udziale 1/4 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 587/2 o powierzchni 0,1544 ha położonej w Pniewie, będącej obecnie w ich użytkowaniu wieczystym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Jan Ragan

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 31-07-2003r. Państwo Zofia i Józef Kołkiewicz, Pan Konrad Kołkiewicz i Pan Michał Kołkiewicz zamieszkali w Gryfinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 19/7 wystąpili o wykup na własność działki nr 587/2 o pow. 0,1544 ha, położonej w obrębie Pniewo, będącej w ich wieczystym użytkowaniu.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
Wyżej wymienieni są użytkownikami wieczystymi działki nr 587/2 wraz z rozpoczętą budową w stanie zerowym na podstawie umowy przeniesienia wieczystego użytkowania Rep. A 3986/2003 z dnia 3.07.2003r. do chwili obecnej. 

Sporządziła:
Danuta Ziemba