Sesja nr XII

UCHWAŁA NR XII/183/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych.

    

UCHWAŁA NR XII/183/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2003 r.
 

 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych

Na podstawie art.39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 , nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz.734,  art. 46 ust.3, 5 i 5a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz.414, zmiany: z 1998 r. Nr 106 poz.668, Nr 117 poz.756, Nr 162 poz.1118, Nr 162 poz.1126; z 1999r. Nr 20 poz.170, Nr 79 poz.885, Nr 90 poz.1001; z 2000 r. Nr 12 poz. 136; Nr19 poz.238; z 2001 r. Nr 72 poz.748, Nr 88 poz. 961, Nr 89 poz. 973; Nr 111 poz.1194, Nr 122 poz. 1349; Nr 154 poz. 1792; z 2003r. Nr 7 poz.79; Nr 44 poz.389, Nr 122 poz.1143, Nr 128 poz.1176), art.19 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 42 poz.371, zmiany: z 2002r. Nr 181 poz.1515, z 2003r. Nr 72 poz.658) uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Bożenę Górak - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy.

§ 2. Upoważnienie obejmuje w szczególności:

 1. W zakresie zadań zleconych:
  1. przyznawanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do tych świadczeń;
  2. przyznawanie zasiłków okresowych gwarantowanych, okresowych  i specjalnych okresowych, macierzyńskich zasiłków okresowych, macierzyńskich zasiłków jednorazowych;
  3. przyznawanie usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów  o ochronie zdrowia psychicznego;
  4. przyznawanie świadczeń wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób  i rodzin;
  5. przyznawanie pomocy doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym w ramach przyznanych środków na ten cel z Państwowego Funduszu Kombatantów.
 2. W zakresie zadań własnych:
  1. przyznawanie zasiłków celowych i specjalnych celowych;
  2. przyznawanie pomocy rzeczowej;
  3. przyznawanie świadczeń zapewniających schronienie, posiłek i niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym;
  4. przyznawanie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania;
  5. pokrywanie wydatków na świadczenie zdrowotne;
  6. przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  w wyniku zdarzenia losowego;
  7. sprawienie pogrzebu lub przyznawanie świadczeń na ten cel;
 3. przyznawanie dodatków mieszkaniowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 3 września 2003r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/472/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan