Sesja nr XII

UCHWAŁA NR XII/177/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2003r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy.

    

UCHWAŁA NR XII/177/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2003 r.
 

w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12 września 2002 r nr XLVIII/608/02 w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny, zwany w dalszej treści uchwały WPI, Miasta i Gminy Gryfino, przedłożony przez Burmistrza w formie opisanej następującymi załącznikami do niniejszej uchwały:

§ 2. Wieloletni Program Inwestycyjny będzie corocznie aktualizowany w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy w taki sposób, aby każda kolejna edycja WPI obejmowała pięcioletni program inwestycyjny Miasta.

§ 3. Założenia, zasady i tryb aktualizacji WPI o której mowa w § 2 będą zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Gryfinie nr XLVII/599/02 z dnia 27 czerwca 2002 o przyjęciu założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta i Gminy Gryfino. W szczególności dotyczy to trybu wnioskowania i wprowadzania do kolejnych edycji WPI nowych zadań inwestycyjnych, który musi być zgodny z obowiązującymi Uchwałami Rady i Zarządzeń Burmistrza dotyczącymi opracowywania WPI.

§ 4. Rada Miejska w Gryfinie zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do poszukiwania dodatkowych, pozabudżetowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych zawartych w kolejnych edycjach WPI.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Wydatki inwestycyjne muszą być programowane z uwzględnieniem dłuższej niż rok budżetowy perspektywy czasowej i wynikać bądź ze strategii rozwoju Gminy bądź przyjętych na innych podstawach celów rozwoju. Świadoma realizacja wszystkich tych celów wymaga sformułowania wieloletniej, skoordynowanej strategii inwestycyjnej, która będzie podstawą tworzenia załącznika inwestycyjnego przy pracach nad corocznym budżetem. Wymaga tego też art. 110 obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia 26. Listopada 1998 r. – (Dz. U. nr 155 poz. 1014).  Materiałem wyjściowym do opracowania WPI są wnioski inwestycyjne składane przez mieszkańców, sołtysów, organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje. Wnioski odzwierciedlają potrzeby mieszkańców gminy w zakresie inwestycji w najbliższych latach oraz w dalszej perspektywie czasowej.  Znakomita większość wniosków odpowiada zamierzeniom przyjętym w strategicznych programach rozwoju gminy Gryfino tj.: Studium kierunków i uwarunkowań rozwoju oraz Strategii rozwoju miasta i gminy Gryfino. Wnioski inwestycyjne pogrupowano w większe programy realizacyjne, które pokrywają się z kierunkami rozwoju przyjętymi w wymienionych wcześniej dokumentach. Pozwoli to na wprowadzenie systemowych i komplementarnych rozwiązań. Wprowadzenie systemu programów inwestycyjnych ma znaczenie przy ubieganiu się o zewnętrzne środki na realizację konkretnych zadań.  W programach inwestycyjnych zostały uwzględnione poszczególne wnioski inwestycyjne (te, których realizacja leży w kompetencjach gminy i są możliwe do realizacji ze względów technicznych) oraz inne zadania, określone w strategii, tak by kompletnie rozwiązywały przedmiot programu. Zestawienie programów inwestycyjnych wraz z ich charakterystyką przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zadania inwestycyjne zostały oszacowane i dały szacunkowy koszt realizacji programów inwestycyjnych.   Dla każdego roku budżetowego została określona kwota wolnych środków inwestycyjnych (budżet oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej). Kwoty te zostały pomniejszone o spłatę kredytu zaciągniętego na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji na Północy gminy (0,8 mln PLN w każdym roku budżetowym zaczynając od 2005 r.). Przyjęte średnie dofinansowanie unijne dla inwestycji infrastrukturalnych przyjęte zostało na poziomie 70 %, według stanu wiedzy na 1.09.2003. Środki te mogą być wykorzystywane dopiero po zrealizowaniu zadań objętych dofinansowaniem.  Realizacja programów inwestycyjnych będzie postępować w wiarę wykorzystywania corocznie środków inwestycyjnych. Poszczególne zadania inwestycyjne w programach będą realizowane na zasadzie ich gotowości do realizacji. Przez kolejne lata realizowane będą zadania w ramach zatwierdzonych programów do chwili całkowitego zakończenia realizacji poszczególnych programów. Zestawienie wysokości nakładów na poszczególne programy inwestycyjne składające się na edycje WPI na lata 2003 – 2008, źródeł finansowania tych programów oraz harmonogramem ich finansowania przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  Priorytetem przy tworzeniu WPI jest aktywizacja rynku pracy oraz zapewnienie elementarnych potrzeb socjalnych mieszkańców gminy.  Każdorazowo przy aktualizacji WPI na kolejny rok możliwe będzie wprowadzanie nowych programów inwestycyjnych w miarę występujących potrzeb oraz oczekiwań społecznych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/177/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 września 2003 r.

Programy inwestycyjne do WPI

L.p. symbol programu nazwa programu charakterystyka programu
inwestycje drogowe
1 D I budowa ulic i oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gryfino budowa ulic na osiedlu Północ, osiedlu przy ul. Jana Pawła II oraz Reymonta; ul. Andersa; ulice przy działkach rzemieślniczych przy ul. Pomorskiej i modernizacje ulic 
2 D II budowa dróg na północy gminy budowa i modernizacja dróg gminnych -  zakres terytorialny miejscowości: Czepino, Nowe Brynki, Daleszewo, Radziszewo, Żabnica, Stare Brynki
3 D III budowa dróg na wschodzie gminy budowa i modernizacja dróg gminnych -  zakres terytorialny miejscowości: Wełtyń, Gardno, Wysoka Gryfińska, Chlebowo, Drzenin
4 D IV budowa dróg na południu gminy budowa i modernizacja dróg gminnych -  zakres terytorialny miejsocwości: Pniewo, Żórawie, Żórawki, Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Steklno
5 D V budowa dróg na południowym-wschodzie gminy budowa i modernizacja dróg gminnych -  zakres terytorialny miejscowości: Bartkowo, Wirów, Wirówek, Mielenko, Chwarstnica, Borzym, Dołgie, Sobieradz, Sobiemyśl
inwestycje kanalizacyjne
6 K I rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej Północ Gminy zgodnie z zakresem przetargu Phare -realizacja do końca 2004 roku
7 K II budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wełtyń, Gardno, Wysoka Gryfińska włączenie systemu kanalizacji do MOŚ
8 K III budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pniewo, Żórawie, Żórawki włączenie systemu kanalizacji do MOŚ
9 K IV budowa i modernizacja kanalizacji na terenie miasta Gryfino budowa systemów kanalizacji dla nowo uzbrajanych terenów oraz modernizacja istniejących (oddzielenie od kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących sieci przesyłowych, modernizacje przepompowni w Gryfinie, 
10 K V modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych na terenie gminy modernizacje i budowy systemów kanalizacyjnych w miejscowościach:

Wirówek, Wirów, Bartkowo, Mielenko Gryfińskie, Borzym, Sobieradz, Dołgie,  Sobiemyśl, Stare Brynki, Chlebowo, Drzenin, Chwarstnica

inwestycje wodociągowe
11 W I modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie miasta i gminy hydrofornia Słowackiego, ujecia wody:  Tywa, Pomorska, Drzenin, Chlebowo, Gardno, Wełtyń, Bartkowo, Sobiemysl, Wysoka Gryfińska, Chwastnica, Borzym,
12 W II wymiana sieci azbestowych na terenie miasta i gminy  
13 W III budowa i modernizacje sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy sieci wodociągowe dla nowo uzbrajanych terenów oraz modernizacje istniejących wyeksploatowanych sieci wodociągowych
pozostałe inwestycje sieciowe
14 OU modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wymiana na oświetlenie energooszczędne zgodnie z opracowanym programem modernizacji oświetlenia ulicznego z 2002 r.
15 SG gazyfikacja na terenie miasta i gminy Zgodnie z programem gazyfikacji przewiduje się gazyfikację następujących miejscowości: Borzym, Chwarstnica, Dołgie, Gardno, Nowe Czarnowo, Pniewo, Sobiemyśl, Sobieradz, Stare Brynki, Wełtyń, Wysoka Gryfińska;

przewiduje się dostarczenie gazu przewodowego również do miejscowości: Bartkowo, Krajnik, Krzypnica, Łubnica, Mielenko Gryfińskie, Nowe Brynki, Stare Brynki, Chlebowo, Steklno, Wirów, Żórawie(+Szczawno), Żórawki. 

16 SE budowa sieci elektroenergetycznych na terenie miasta i gminy dla nowo uzbrajanych terenów oraz modernizacje i likwidacje linii energetycznych dla potrzeb nowo uzbrajanych terenów
inwestycje oświatowe, sportowe i kulturalne
17 SW budowa świetlic wiejskich budowy oraz modernizacje:
Wirów, Chlebowo, Steklno, Dołgie, Stare Brynki, Żórawie, Daleszewo, Żabnica
18 MCT budowa międzynarodowego centrum spotkań młodzieży, kultury, sportu, turystyki  oraz rekreacji W ramach tego programu planuje się podprogramy:
 • Międzynarodowe Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Bańskiej;
 • Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w MDK;
 • kompleks hotelowo-usługowy z halą sportową przy Lagunie;
 • domki letniskowe przy Lagunie;
 • Centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Lagunie;
 • Budowa strefy wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Wełtyń;
 • Punkt Turystyczny w Wełtyniu (budynek po byłej szkole)
19 OS budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta i gminy budowa boisk szkolnych; budowa stanicy wodnej oraz przystani (Marina); modernizacja strzelnicy sportowej;
20 RZ renowacje zabytków na terenie miasta i gminy  
21 OO budowa i modernizacje obiektów oświatowych i kulturalnych na terenie miasta i gminy rozbudowy i modernizacje szkół SP 1, SP 2, SP 4 w Gryfinie, w Radziszewie, w Żabnicy, w Gardnie; modernizacje i budowa kompleksów sportowych przy szkołach – gimnazjum, SP4, Chwrstnica, Żabnica, Radziszewo, Gardno, 
22 BK modernizacje i renowacje budynków komunalnych budynki mieszkalne, administracyjne, remizy
23 OK budowa i modernizacja innych obiektów nie kubaturowe (cmentarze, wysypiska, nabrzeże, gminne grzebowisko)
24 SR budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino kontynuacja ścieżki Gryfino – Wełtyń, ścieżka Wełtyń – Wysoka Gryfińska, „zielony szlak” – ścieżka wzdłuż zachodniej granicy gminy
25 MS budowa mieszkań socjalnych budowa mieszkań dla najbardziej potrzebujących i najbiedniejszych mieszkańców gminy
26 TBS budowa mieszkań TBS realizacja GTBS, po przekazaniu gruntów  pod inwestycje przez gminę Gryfino

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/177/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 września 2003 r.

Gryfino, dnia 24 czerwca 2003 roku

Protokół z posiedzenia Zespołu Technicznego do aktualizacji WPI na lata 2004 – 2008 dla gminy Gryfino.

 • Zespół Techniczny dokonał analizy i oceny WPI na lata 2003 – 2007 pod kątem ulepszenia działania systemu wieloletnich programów inwestycyjnych.
 • Zespół Techniczny zgodził się na nadanie WPI charakteru programowego. W związku z tym ustalono, że zadania inwestycyjne z bieżącej wersji WPI oraz wnioski inwestycyjne złożone w 2003 roku uzupełnione o zadania zgłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zostaną pogrupowane w programy inwestycyjne. Podejście programowe wynika z konieczności aktualizacji WPI pod kątem przystosowania jego programu do absorpcji środków unijnych – funduszy strukturalnych. Programy inwestycyjne będą spójne ze Studium kierunków i uwarunkowań rozwoju oraz Strategii rozwoju miasta i gminy Gryfino.
 • Przy tworzeniu programów Zespół Techniczny będzie kierował się spójnością zadań inwestycyjnych w poszczególnych programach pod kątem technicznym i terytorialnym.
 • Zespół zapoznał się z wnioskami inwestycyjnymi złożonymi w 2003 roku. Oprócz wniosków ponowionych z 2002 roku złożono 13 nowych wniosków inwestycyjnych.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Gryfino, dnia 25 sierpnia 2003 roku

 

Protokół  z posiedzenia Zespołu Technicznego do aktualizacji WPI na lata 2004 – 2008 dla gminy Gryfino.

 1. Zespół Techniczny opracował zestaw programów Inwestycyjnych.
 2. Inwestycje drogowe zostały podzielone na 5 programów:
symbol programu

nazwa programu

D I budowa ulic i oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gryfino
D II budowa dróg na północy gminy
D III budowa dróg na wschodzie gminy
D IV budowa dróg na południu gminy
D V budowa dróg na południowym-wschodzie gminy
 1. Inwestycje kanalizacyjne zostały podzielone na 5 programów:
K I rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej Północ Gminy
K II budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wełtyń, Gardno, Wysoka Gryfińska
K III budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pniewo, Żórawie, Żórawki
K IV budowa i modernizacja kanalizacji na terenie miasta Gryfino
K V modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych na terenie gminy
 1. Inwestycje wodociągowe zostały podzielone na 3 programy:
W I modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie miasta i gminy
W II wymiana sieci azbestowych na terenie miasta i gminy
W III budowa sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy
 1. Pozostałe inwestycje sieciowe zostały podzielone na 3 programy:
OU modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
SG gazyfikacja na terenie miasta i gminy
SE budowa sieci elektroenergetycznych na terenie miasta i gminy
 1. Inwestycje oświatowe, sportowe i kulturalne zostały podzielone na 8 programów:
SW budowa świetlic wiejskich
MCT budowa międzynarodowego centrum spotkań młodzierzy, kultury, sprtu, turystyki  oraz rekreacji
OS budowa i modernizacja obiektów sprtowych i rekreacyjnych na terenie miasta i gminy
RZ renowacje zabytków na terenie miasta i gminy
OO budowa i modernizacje obiektów oświatowych i kulturalnych na terenie miasta i gminy
BK modernizacje i renowacje budynków komunalnych
OK budowa i modernizacja innych obiektów
SR budowa scieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino
 1. Zespół ustalił, że po dokonaniu szacunkowych wartości finansowych poszczególnych programów określi ich stopień realizacji w poszczególnych latach WPI.

Na tym posiedzenie zakończono 

Gryfino, dnia 08 września 2003 roku

 

Protokół  z posiedzenia Zespołu Technicznego do aktualizacji WPI na lata 2004 – 2008 dla gminy Gryfino.

Zespół Techniczny ustalił następujący schemat realizacji programów w kolejnych latach obowiązywania WPI:

Zadania inwestycyjne zostaną oszacowane. Po oszacowaniu kosztów poszczególnych zadań wyłoni się koszt całkowity poszczególnych programów inwestycyjnych. W WPI zostanie określony procent wykonania każdego z programów w latach 2004 – 2008 oraz na każdy rok.

Zadania inwestycyjne zostały oszacowane i dały szacunkowy koszt realizacji programów inwestycyjnych.

Dla każdego roku budżetowego została określona kwota wolnych środków inwestycyjnych (budżet oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej). Kwoty te zostały pomniejszone o spłatę kredytu zaciągniętego na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji na Północy gminy (0,8 mln PLN w każdym roku budżetowym zaczynając od 2005 r.). Przyjęte średnie dofinansowanie unijne dla inwestycji infrastrukturalnych przyjęte zostało na poziomie 70 %, według stanu wiedzy na 1.09.2003. Środki te mogą być wykorzystywane dopiero po zrealizowaniu zadań objętych dofinansowaniem.

Realizacja programów inwestycyjnych będzie postępować w wiarę wykorzystywania corocznie środków inwestycyjnych. Poszczególne zadania inwestycyjne w programach będą realizowane na zasadzie ich gotowości do realizacji. Przez kolejne lata realizowane będą zadania w ramach zatwierdzonych programów do chwili całkowitego zakończenia realizacji poszczególnych programów

Na tym posiedzenie zakończono.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/177/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 września 2003 r.

 

     LP                   nazwa zadania

             składający wniosek 

  1 przyłączenie 5 budynków mieszkalnych do kanalizacji w Gardnie Sołtys 
  2 budowa świetlicy wiejskiej w Wirowie Sołtys 
  3 utworzenie punktu turystycznego w budynku szkoły w Wełtyniu BWS 
  4 budowa świetlicy wiejskiej w Chlebowie Sołtys 
  5 budowa remizy strażackiej w Gardnie Sołtys 
  6 gazyfikacja Krajnik Sołtys 
  7 kanalizacja w Sobieradzu Sołtys 
  8 rozbudowa świetlicy w Steklnie Sołtys 
  9 gazyfikacja Wirowa Sołtys 
  10 kanalizacja w Wirowie Sołtys 
  11 budowa chodników w Wirowie Sołtys 
  12 budowa boiska sportowego w Żabnicy Sołtys 
  13 budowa ścieżki rowerowej Żórawki - Gryfino Sołtys

 

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/177/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 września 2003 r.

 

Programy inwestycyjne do WPI na lata 2004 – 2008

L.p. symbol programu nazwa programu szacunkowa wartość w mln środki budżetowe do realizacji programów inne środki do real. prog. 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 inwestycje drogowe

1 D I budowa ulic i oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gryfino 12 3,6 8,4 fundusze strukturalne 1 0,2 0,165   0,245 0,3
2 D II budowa dróg na północy gminy 29,6 8,88 20,72 f.s. 0,135   0,3 0,3 0,1 0,4
3 D III budowa dróg na wschodzie gminy 19,25 5,77 13,48 f.s.         0,2 0,4
4 D IV budowa dróg na południu gminy 31,5 9,45 22,05       0,08 0,3 0,4
5 D V budowa dróg na południowym-wschodzie gminy 41,5 12,45 29,05           0,435

 inwestycje kanalizacyjne

6 K I rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej Północ Gminy 25,8 7,9 9,9 Phare

8 kredyt

2,9 5        
7 K II budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wełtyń, Gardno, Wysoka Gryfińska 12,5 3,75 8,75 f.s. 0,23 0,2 2 4 6,5  
8 K III budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pniewo, Żórawie, Żórawki 15 4,5 10,5 f.s. 0,1 1 2 4 2 5,9
9 K IV budowa i modernizacja kanalizacji na terenie miasta Gryfino 11,5 3 8,05 f.s. 1   0,4 1 1 2
10 K V modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych na terenie gminy 11,5 3 8,05 f.s.   0,3 0,6   1 3

 inwestycje wodociągowe

11 W I modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie miasta i gminy 2 0,6 1,4 0,3   0,3 0,1 0,3 0,1
12 W II wymiana sieci azbestowych na terenie miasta i gminy 2 0,6 1,4     0,4   0,3 0,2
13 W III budowa i modernizacje sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy 3 0,9 2,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

 pozostałe inwestycje sieciowe

14 OU modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy * 1,6 1,6 - 0,45          
15 SG gazyfikacja na terenie miasta i gminy 3,17 3,17 -         0,2 0,2
16 SE budowa sieci elektroenergetycznych na terenie miasta i gminy 1 1 -     0,3 0,2   0,2

inwestycje oświatowe, sportowe i kulturalne

17 SW budowa świetlic wiejskich 0,6   0,3   0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
18 MCT budowa międzynarodowego centrum spotkań młodzieży, kultury, sportu, turystyki  oraz rekreacji MCTI – 3
MCSM – 3
komp. h-u – 20
dom. let. – 3
CRON – 1
SWiR – 0,2
PT – 0,5
razem (bez domków) – 27,7
8,31 19,39 0,275   1,5 3 3,5 5
19 OS budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta i gminy 2 1 1   0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
20 RZ renowacje zabytków na terenie miasta i gminy 0.5 0,2 0,3 0,05 0,2 0,1 0,1 0,1
21 OO budowa i modernizacje obiektów oświatowych i kulturalnych na terenie miasta i gminy 3,5 0,6 1,4 1,5 0,7 0,3 0,3 0,5 0,5
22 BK modernizacje i renowacje budynków komunalnych 4 4 - 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
23 OK budowa i modernizacja innych obiektów 4 3 1 0,46 0,1 0,4 0,3 0,3
24 SR budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino 2 1 1   0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
25 MS budowa mieszkań socjalnych 5     0,2 1 1 1 1 1
26 TBS budowa mieszkań TBS 24 -               
      razem 272,22 88,28              
     środki inwestycyjne w danym roku budżetowym = budżet + środki poza budżetowe (fundusze) – spłaty kredytu (w mln)       10 10 10,765 15,28 18,545 20,935

uwagi;

 • programy nie uwzględniają remontów
 • średnie dofinansowanie unijne dla inwestycji infrastrukturalnych przyjęte zostało na poziomie 70 %, według stanu wiedzy na 1.09.2003

*    środki na finansowanie modernizacji pochodzą ze zmniejszonych kosztów zużycia energii