Sesja nr XII

UCHWAŁA NR XII/185/03 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 25 września 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

    

UCHWAŁA NR XII/185/03
RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 25 września 2003 r.
 

 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.503.053 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
100     GÓRNICTWO I KOPALNICTWO  2.100
 10095   Pozostała działalność 2.100
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.100
 
600      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  1.500
60016   Drogi publiczne gminne  500
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i  składników majątkowych 500
60095     Pozostała działalność 1.000
059 Wpływy z opłat za koncesję i licencje 1.000
 
756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1.499.453
 
 
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od czynności cywilnoprawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od  osób prawnych   innych jednostek organizacyjnych 1.469.453
031 Podatek od nieruchomości 1.369.453
032 Podatek rolny 100.000
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jed. sam. teryt. na podstawie ustaw 
30.000
069 Wpływy z różnych opłat 30.000
OGÓŁEM 1.503.053

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.385.521 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.756.543
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.654.833
069 Wpływy z różnych opłat 2.500
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa, jed. sam. teryt.  lub innych jedn. zaliczanych do sektora  finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze 1.454.333
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat 8.000
092 Pozostałe odsetki 90.000
097 Wpływy z różnych dochodów 100.000
70021   Towarzystwa Budownictwa Społecznego 38.000
 097 Wpływy z różnych dochodów 38.000
70095   Pozostała działalność 63.710
 802 Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji 63.710
 
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9.200
71040    Plany zagospodarowania przestrzennego 9.200
069 Wpływy z różnych opłat 8.000
097 Wpływy z różnych dochodów 1.200
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.720
75022   Rady gmin 1.720
097 Wpływy z różnych dochodów 1.720
75023   Urzędy gmin 6.000
069 Wpływy z różnych opłat 6.000
 
756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD  OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH   JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  130.000
 
 
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od spadków i darowizn, podatku od  czynności cywilnoprawnych oraz podatków i  opłat lokalnych od osób fizycznych 100.000
032 Podatek rolny 100.000
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących  dochody jed. sam. teryt. na podstawie ustaw 30.000
 
013 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 30.000
 
758     RÓŻNE ROZLICZENIA  4.070
75814   Różne rozliczenia finansowe 4.070
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
4.070
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.963
80101   Szkoły podstawowe 2.399
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami 2.399
80195   Pozostała działalność 15.564
 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15.564
 
851     OCHRONA ZDROWIA 4.776
85149   Programy polityki zdrowotnej 4.776
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.776
 
853     OPIEKA SPOŁECZNA  414.274 
85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 241.000
097 Wpływy z różnych dochodów 4.500
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań zleconych gminie ustawami 236.500
85315   Dodatki mieszkaniowe 151.874
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych zadań bieżących gmin 151.874
85316   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i  Wychowawcze 20.100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zdań  zleconych gminie ustawami 20.100
85319    Ośrodki pomocy społecznej 1.300
 097 Wpływy z różnych dochodów 1.300
 
854     EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA 2.444
85495   Pozostała działalność 2.444
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
2.444
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I  OCHRONA ŚRODOWISKA 7.500
90002   Gospodarka odpadami 7.500
097 Wpływy z różnych dochodów 7.500
921     KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO 31.031
 
92195   Pozostała działalność 31.031
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
31.031
OGÓŁEM 2.385.521

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 64.376 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 64.376
85404   Przedszkola 64.376
4270 Zakup usług remontowych 64.376
OGÓŁEM 64.376

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 946.844 zł  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 63.710
70095   Pozostała działalność 63.710
 4270 Zakup usług remontowych 63.710
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 64.376
75023    Urzędy gmin 64.376
4270 Zakup usług remontowych 64.376
 
758     RÓŻNE ROZLICZENIA    4.070
75814   Różne rozliczenia finansowe 4.070
3110 Świadczenia społeczne 3.364
4300 Zakup usług pozostałych 706
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.963
80101   Szkoły podstawowe 2.399
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla  uczniów 2.399
80195   Pozostała działalność  15.564
 4440 Odpisy na ZFŚŚ 15.564
 
851     OCHRONA ZDROWIA 4.776
85149   Programy polityki zdrowotnej 4.776
4300 Zakup usług pozostałych 4.776
 
853     OPIEKA SPOŁECZNA  408.474
85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
236.500
3110 Świadczenia społeczne 236.500
85315   Dodatki mieszkaniowe  151.874
 3110 Świadczenia społeczne 151.874
85316   Zasiłki rodzinne  20.100
3110 Świadczenia społeczne 20.100
 
854     EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA 2.444
85495   Pozostała działalność 2.444
4440 Odpisy na ZFŚS 2.444
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 350.000
90017   Zakłady Gospodarki Komunalnej 350.000
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz  wniesienie wkładów do spółek prawa  handlowego 350.000
 
921     KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA NARODOWEGO 31.031
92195   Pozostała działalność 31.031
4300 Zakup usług pozostałych 31.031
OGÓŁEM 946.844

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Po przeanalizowaniu dochodów i wydatków budżetu za osiem miesięcy realizacji, dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.503.053 zł , z tego:

 • 2.100 zł – nie przewiduje się dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej,
 • 500 zł – nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży używanych płyt chodnikowych,
 • 1.000 zł –nie przewiduje się dochodów z opłat za koncesję i licencje,
 • 1.369.453 zł – zmniejszenie planu z podatku od nieruchomości w związku z nowelizacją ustawy o podatkach, opłatach lokalnych i podatku rolnym,
 • 100.000 zł – zmniejszenie planu z podatku rolnego od osób prawnych,
 • 30.000 zł – zmniejszenie planu w związku z przeniesieniem opłaty restrukturyzacyjnej do § 013 – zmiana klasyfikacji budżetowej,
Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.385.521 zł, z tego:
 • 2.500 zł – wpływy z różnych opłat- koszty upomnień dzierżaw, najmu,
 • 1.454.333 zł – zwiększenie dochodów z tyt. czynszu z mienia komunalnego zarządzanego przez GTBS,
 • 8.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, 
 • 90.000 zł – pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. sprzedaży majątku,
 • 100.000 zł – wpływy z różnych dochodów – zwroty za dokumentację, koszty wyceny nieruchomości oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
 • 38.000 zł – wpływy z różnych dochodów – zwroty przez GTBS za docieplenie budynków,
 • 63.710 zł – staraniem Gminy uzyskano od gwaranta należytego wykonania umowy wniesienia kwoty zabezpieczenia w ramach której usuwane będą usterki powstałe w związku z budową kanalizacji ściekowej w drodze krajowej nr 31 w miejscowości Nowe Brynki, Czepino
 • 8.000 zł – zwiększenie wpływów z opłaty planistycznej,
 • 1.200 zł – wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zmniejszenia kosztów,
 • 1.720 zł – zwroty niesłusznie pobranych diet radnych,
 • 6.000 zł – zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
 • 100.000 zł – zwiększenie planu w podatku rolnym od osób fizycznych, 
 • 30.000 zł – opłata restrukturyzacyjna – zmiana klasyfikacji budżetowej, 
 • 4.070 zł – środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zasiłki i czynsz poborowych będącymi jedynymi żywicielami rodziny, 
 • 2.399 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 257/2003 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004, 
 • 15.564 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 268/2003 z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i rencistów, w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, 
 • 4.776 zł – darowizna od ludności na badania mammograficzne, 
 • 4.500 zł – wpływy z różnych dochodów – zwroty nadpłat zasiłków, 
 • 236.500 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 247/2003 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, 
 • 151.874 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 238/2003, 296/2003, 313/2003, 331/2003 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień i wrzesień. 
 • 20.100 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 313/2003 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 
 • 1.300 zł – wpływy z różnych dochodów pozyskane przez OPS, 
 • 2.444 zł – dotacja na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla nauczycieli emerytów i rencistów, 
 • 7.500 zł – wpływy z różnych dochodów – rozliczenie dotacji ze Starostwa Powiatowego za 2002 r. 
 • 31.031 zł – środki pozabudżetowe otrzymane z Pomeranii na organizację Dni Gryfina 
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 64.376 zł, z tego: 
 • 64.376 zł – środki te zostały zaangażowane na wykonanie wymiany okien w Przedszkolu przy ul. Krzywoustego.

W związku z tym, że zadanie to kwalifikuje się do sfinansowania w GFOŚiGW istnieje podstawa do zmniejszenia wydatków w budżecie z jednoczesnym włączeniem tego zadania do wykazu zadań w GFOŚiGW, 

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 946.844 zł, z tego: 

 • 63.710 zł – środki na usuwanie usterek w ramach gwarancji po wybudowaniu kanalizacji ściekowej w miejscowości Nowe Brynki, Czepino, 
 • 64.376 zł – kontynuacja prac remontowych budynku UMiG ( wykonanie nowej elewacji, modernizacja pomieszczenia sanitarnego na piętrze). Koszty opracowania dokumentacji na elewację – wartość inwestorska wynosi 200.000 zł, oraz przebudowa pomieszczenia sanitarnego – wartość inwestorska około 30.000 zł. W budżecie zapewniono środki w wysokości 170.000 zł. Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi konieczność zwiększenia planowanych wydatków. 
 • 3.364 zł – zasiłki dla poborowych służby zastępczej zaliczanych do jedynych żywicieli rodziny, 
 • 706 zł – na czynsz mieszkaniowy dla poborowych służby zastępczej zaliczanych do jedynych żywicieli rodziny, 
 • 2.399 zł – na wydatki na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznany jako zasiłek losowy w formie rzeczowej z tytułu otrzymanej dotacji, 
 • 15.564 zł – na wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów z tytułu otrzymanej dotacji, 
 • 4.776 zł – wydatki na wykonanie badań mammograficznych, 
 • 236.500 zł – na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, 
 • 151.874 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych z tytułu otrzymanej dotacji, 
 • 20.100 zł – środki na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z tytułu otrzymanej dotacji, 
 • 2.444 zł – na wydatki na odpis ZFŚS dla nauczycieli i rencistów z tytułu otrzymanej dotacji, 
 • 350.000 zł – podwyższenie udziałów w spółce PUK na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XI/173/03 z 28.08.2003 r. 
 • 31.031 zł – środki przeznaczone na organizację Dni Gryfina.