Sesja nr XII

UCHWAŁA NR XII/182/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/333/93 z dnia 29.12.1993r. i przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul.Gryfińskiej nr 39A.

UCHWAŁA Nr XII/182/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2003r.
 

 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/333/93 z dnia 29.12.1993r. i przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul.Gryfińskiej nr 39A. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 / oraz art. 34 ust.1 pkt.3 i art. 37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r Nr 46, poz.543, z 2001r 129, poz.1447, Nr 154, poz. 1800 , z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 126 , poz.1070 , Nr 113 , poz.984, Nr 130, poz.1112 , Nr 153, poz.1271 Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003r Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz.717 i 720 /, § 30 regulaminu Rady - uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienić treść uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29.12.1993r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną, poprzez skreślenie w wykazie nr 1 stanowiącym załącznik do uchwały zapisu - „Pniewo,ul.Gryfińska 39A 513/2 0,48 ha „

§ 2. Przeznaczyć do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne w budynku gminnym, położonym w Pniewie przy ul.Gryfińskiej 39A wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz nieruchomością gruntową, oznaczoną numerami działek 513/3 i 513/9 o łącznej powierzchni 0,1075 ha.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o dwóch lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniami przynależnymi, położonej w Pniewie przy ul.Gryfińskiej 39A. Działka siedliskowa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości składa się z dwóch geodezyjnie wydzielonych działek o numerach : 513/3 i 513/9 , o łącznej powierzchni 0,1075 ha.  Uchwałą Nr XLII/333/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 29.12.1993r lokale mieszkalne w przedmiotowym budynku zostały przeznaczone do sprzedaży pod warunkiem ,że wszystkie lokale w danym budynku będą sprzedane jednocześnie. Do chwili obecnej uchwała nie została zrealizowana / brak zainteresowania wykupu obu lokali w jednym czasie , bądź zaległości czynszowe jednego z najemców/.  Od momentu podjęcia w/w uchwały , tylko najemca lokalu mieszkalnego nr 1 wyraża chęć jego wykupu.   Aby umożliwić najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 jego wykup, zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec