Sesja nr XII

UCHWAŁA NR XII/176/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2003 r. w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych.

UCHWAŁA NR XII/176/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2003 r.
 

w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych.

Na podstawie §2 pkt.1 uchwały nr VIII/118/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się kierunkowe założenia polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą nr VIII/118/03 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2003r w sprawie procedury uchwalania budżetu zobowiązuje przedstawienie Radzie gminy projektu uchwały .
Przedstawione kierunki wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy jak również są realizacją zadań gminy nałożonych przez ustawy, w zakresie podniesienia standardów życia i zdrowia jak również stworzenia możliwości dla powstawania nowych miejsc pracy.
Podjęcie uchwały w tym zakresie pozwoli również ubiegać się o uzyskanie funduszy unijnych i innych źródeł pozabudżetowych.. Założenia polityki budżetowej są zgodne z wcześniej przyjętą strategią rozwoju miasta i gminy Gryfino oraz Wieloletnim Programem Inwestycji miasta i gminy Gryfino.

 

Załącznik nr l
do uchwały Nr XII/176/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia   25 września 2003r.

Kierunkowe założenia polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetu.

1.   Przy konstrukcji budżetu gminy Gryfino na rok 2004 należy przyjąć następujące założenia i tak:

         w zakresie dochodów

Mając na uwadze zubożenie społeczeństwa i popieranie małej i średniej przedsiębiorczości utrzymać podatki na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2003 a w szczególności;

 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
 • od nieruchomości
 • leśny
 • rolny 
 • od środków transportowych
 • od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
 • od czynności cywil no-prawnych
 • wpływy z opłaty skarbowej

z uwzględnieniem urealnienia podatku o 0,25 zł (od gruntów pozostałych),

w zakresie ochrony mieszkańców przed nadmiernie rosnącymi kosztami utrzymania dążyć do zachowania przez 2004 rok obecnych opłat za wywóz nieczystości, kanalizację, ciepło i wodę  w zakresie pozyskiwania dochodów zintensyfikować działania dotyczące koordynacji zadań inwestycyjnych z możliwością pozyskiwania działek do sprzedaży na cele mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe

- zwiększyć środki finansowe na realizację inwestycji poprzez pozyskiwanie  kredytów na warunkach preferencyjnych, środki unijne, dotacje z funduszy
celowych, itp.

2.   Najważniejsze kierunki polityki wydatkowej budżetu na rok 2004 to:

zapewnienie niezbędnych nakładów na prowadzenie zadań własnych gminy w zakresie:

 • rolnictwa
 • drogownictwa
 • oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, sportu i turystyki
 • opieki społecznej
 • gospodarki komunalnej
 • bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
 • przeciwdziałania alkoholizmowi
 • ochrony środowiska

dążyć do utrzymania równowagi budżetu poprzez wprowadzenie programów oszczędnościowych i zaostrzenie dyscypliny wydatków realizacja zadań  inwestycyjnych zgodnych z WPI i programami operacyjnymi strategii rozwoju miasta i gminy Gryfino, a w szczególności w zakresie:

 • ochrony środowiska,

rozbudowa i budowa nowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbudowa i modernizacja ujęć wody, inwestycje w zakresie gospodarki odpadami,

•    inwestycji oświatowych, sportowych i kulturalnych,

 • budowa Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji, ( adaptacji baszty Bańskiej na Międzynarodowe Centrum Informacji Turystycznej, zagospodarowanie terenów wokół Laguny, zagospodarowanie nabrzeża rzeki na terenie miasta Gryfina,)
 • budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta i  gminy Gryfino      
 • budowa ścieżek rowerowych,

•    inwestycji drogowych,

budowa i modernizacja ulic i dróg oraz oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Gryfmo,

•    innych inwestycji sieciowych:

budowa sieci gazowych na terenie miasta i gminy Gryfmo, budowa sieci energetycznych,  termomodernizacja w celu uzyskania wymiernych efektów ekologiczno-ekonomicznych (wymiana stolarki, docieplenia) w obiektach oświatowych i komunalnych na terenie działania miasta i gminy Gryfino,  popieranie budownictwa mieszkaniowego poprzez GTBS, budownictwa komunalnego i w miarę możliwości budownictwa socjalnego.