Sesja nr XII

UCHWAŁA NR XII/178/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2003r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - Obr. Radziszewo 1, teren działki Nr 89/3 i części działki Nr 84.

UCHWAŁA Nr XII/178/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2003r.
 

 w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – Obr. Radziszewo 1, teren działki Nr 89/3 i części działki Nr 84

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.; Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1084; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) uchwala się co następuje:

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/635/02 Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 10 października 2002r. w sprawie przystąpienia do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino uchwala się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą Nr XIII / 90 / 90 z dnia 26.04.1990 r. (Dz. Urz. Woj. .Szcz. Nr 14, poz.214).

§ 2

 1. Zmiana planu obejmuje obszar działki nr 89/3 o powierzchni 2,7316 ha i część działki nr 84 o powierzchni 0,112 ha obręb Radziszewo 1, określony granicami opracowania na  załączniku niniejszej uchwały.
 2. Przedmiotem zmiany planu jest teren przemysłu i usług komercyjnych.
§ 3. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Granica obszaru objętego zmianą to: od strony północnej jest droga wojewódzką nr 119, od wschodu naturalną granicę stanowi skarpa o wysokości około 20 metrów wysokości, od strony południowej i zachodnie graniczy z obszarem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

 

§ 4. Przedmiotem ustaleń zmiany w planie są tereny określone w załączniku graficznym następującymi symbolami:

 1. PPS - teren działalności przemysłowej i usług komercyjnych, z proponowanym podziałem na:
 2. P - teren działalności przemysłowej 
 3. UC - teren usług komercyjnych
 4. Z - teren zieleni,
 5. ZI - teren zieleni izolacyjnej;
 6. KW - teren drogi wojewódzkiej nr 119.

Rozdział 2
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenu, zasady zagospodarowania i obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 5. Obszar opracowania dzieli się na następujące tereny funkcjonalne, przedstawione na rysunku zmiany w planie:

 1. PPS - teren działalności przemysłowej i usług komercyjnych
  1. P - teren działalności przemysłowej w tym między innymi: produkcji, obróbki materiałów, składów i magazynowania,
  2. UC - teren usług komercyjnych w tym między innymi: handlu i gastronomii, usług komunikacyjnych, turystyki z obiektami usługowymi i hotelarstwo,
  3. Z - teren zieleni,
  4. ZI - teren zieleni izolacyjnej;
 2. KW - teren drogi wojewódzkiej nr 119.
§ 6. Dla obszaru działalności przemysłowej i usług komercyjnych - PPS, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 1. dla terenu działalności przemysłowej P:
  1. maksymalna wysokość zabudowy od poziomu terenu 14 m do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, dla dachu stromego wysokość zabudowy od poziomu terenu 14 m do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych, element zabudowy lub krajobrazowy stanowiący akcent może przekraczać wysokość 14 m,
  2. powierzchnia zabudowana maksymalnie do 80 %;
 2. dla terenu usług komercyjnych - UC:
  1. maksymalna wysokość zabudowy od poziomu terenu 14 m. do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,
  2. zaleca się strome dachy, przez które rozumie się: formę dachu budynku, w którym poszczególne połacie nachylone są pod kątem co najmniej 30 stopni,
  3. powierzchnia zabudowana maksymalnie do 80 %;
 3. dla terenu zieleni izolacyjnej - ZI: urządzony w formie zieleni wysokiej, średniej i niskiej, przy granicy z terenem zabudowy mieszkaniowej jako uporządkowany podwójny szpaler zieleni wysokiej i pasa zieleni średniej. W przypadku braku skuteczności należy zastosować ekrany, jako dodatkową ochronę zabudowy mieszkaniowej;
 4. dla terenu zieleni - Z: zaleca się zachować istniejącą wodę stojącą oznaczoną w załączniku graficznym symbolem: W wraz z jej roślinnością i przyległą skarpą.
§ 7. Uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska:
 1. dla całego obszaru zmiany w planie:
  1. urządzenie i utrzymanie zieleni izolacyjnej wysokiej i średniej,
  2. uciążliwość dla środowiska winna zamknąć się w granicach działki,
  3. ochrona istniejącej, przyległej do obszaru zmiany zabudowy mieszkaniowej poprzez wprowadzenie zieleni izolacyjnej,
  4. zaleca się zachowanie wody stojącej i skarpy, znajdującej się we wschodnie części nieruchomości w jej naturalnej postaci, z możliwością stosowania działań zabezpieczających skarpę przed usuwaniem się,
  5. dopuszcza się zachowanie nieczynnej studni istniejącej, pod warunkiem odpowiedniego jej zabezpieczenia. W przypadku braku możliwości jej eksploatacji likwidacja jej musi być zgodna z przepisami szczególnymi.
§ 8. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 1. Zaopatrzenie w wodę - ustala się z istniejącego wodociągu w ul. Ogrodowej lub ujęcia własnego. Zaopatrzenie awaryjne w wodę należy wykonać zgodnie z przepisami szczegółowymi;
 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych - ustala się poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z terenu zmiany do projektowanej kanalizacji sanitarnej w Radziszewie. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, wykonanych z materiałów wysokiej jakości, do czasu możliwości podłączenia się do projektowanej kanalizacji sanitarnej;
 3. Odprowadzenie wód opadowych - ustala się poprzez projektowaną kanalizację deszczową na teren zieleni po podczyszczeniu;
 4. Gospodarowanie odpadami - ustala się po wstępnej segregacji w granicach działki budowlanej, a następnie wywóz na składowisko w Gryfinie. Transportem i unieszkodliwianem odpadów szczególnie niebezpiecznych zajmie się firma specjalistyczna;
 5. Zaopatrzenie w ciepło - ustala się system ogrzewania indywidualnego z zastosowaniem paliwa gazowego lub innych źródeł ekologicznych;
 6. Zaopatrzenie w gaz - ustala się z istniejącego gazociągu w Radziszewie;
 7. Zasilanie w energię elektryczną - ustala się linią kablową z dwóch stacji transformatorowych: projektowanej i stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej. Projektowane obiekty zasilane będą rozdzielczą siecią kablową 0,4 kV. Istniejąca napowietrznej linii SN-0,4 kV przeznaczona do likwidacji po podłączeniu obszaru zmiany do stacji transformatorowych;
 8. Teren objęty „obszarem ograniczonego użytkowania" od elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV, który wynosi 35 m. od osi tej linii. W „obszarze ograniczonego użytkowania" od elektroenergetycznej linii napowietrznej wysokiego napięcia 220 kV. dopuszcza się czasowy pobyt ludzi związany z prowadzeniem działalności określonej w niniejszej uchwale;
 9. Telekomunikacja - ustala się poprzez centralę telefoniczną i system telefoniczny w Radziszewie. Przyłączenie projektowanych obiektów do sieci istniejącej projektowaną siecią rozdzielczą kablową.

§ 9. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:

 1. dojazd na teren objęty zmianą planu z drogi wojewódzkiej nr 119;
 2. szerokość drogi wojewódzkiej w liniach rozgraniczających 25 m;
 3. minimalna odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 119 wynosi 25 m, jako rezerwa terenu umożliwiająca przebudowę ul. Ogrodowej do parametrów drogi krajowej;
 4. zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla samochodów na terenie objętym zmianą planu - dla funkcji: przemysłowej 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych, usług 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni użytkowej i hotelarstwa 1 miejsce parkingowe na 2 miejsca noclegowe.

Rozdział 3
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10. Na obszarze objętym niniejszą Uchwałą tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII / 90 / 90 z dnia 26.04.1990 r (Dz. Urz. Woj. .Szcz. Nr 14, poz.214).

§ 11. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klasy V pochodzenia mineralnego, o łącznej powierzchni 0,2723 ha na cele nierolnicze, z przeznaczeniem na zieleń.

§ 12. Stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 10 %.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działki Nr 89/3 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo1. W dniu 02.09.2002 r. wpłynął wniosek Państwa Elżbiety i Janusza Świtalskich o przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego działki Nr 89/3 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino. Zmiana miałaby umożliwić inwestorom realizację inwestycji o funkcji przemysłowo – usługowej.  Jednocześnie wnioskodawcy zobowiązali się wykonać projekt zmiany na własny koszt.  Teren działki nr 89/3 zgodnie z obowiązującym planem położony jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem: P, posiadającym zapis: „Betoniarnia /prywatna/; zabrania się budowy nowych obiektów kubaturowych. Docelowo /po. 2000 r./ teren po zrekultywowaniu przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną /tzw. „Pasmo Gryfińskie”/,  W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” dla działki nr 89/3, na której projektuje się przeprowadzenie zmiany w planie, przewiduje się możliwość wprowadzenia funkcji przemysłowo – usługowej. W dniu 10 października 2002 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIX/635/02 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/3 w obrębie Radziszewo.
Sporządzony projekt zmiany w planie wyczerpuje określony w uchwale zakres problematyki oraz jest zgodny z kierunkiem rozwoju przedmiotowego terenu, przewidzianym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfino.

Sporządziła:
Barbara Szczepaniak