Sesja nr XII

UCHWAŁA NR XII/181/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2003r. w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5.

UCHWAŁA NR XII/181/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2003r.
 

 w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych , położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806,; z 2003r Nr 80, poz.717/ art.32 ust.1 i art.37 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447,Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz.717 720 i 721 / - uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w Gryfinie , niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5, w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków Spółdzielni własności lokali :
 • dz.nr 221/4 o pow. 0,3491 ha / ul.Kościelna 5-11, ul.Bałtycka 2-8/,
 • dz.nr 220 o pow. 0,5081 ha / ul.Bałtycka 10-16, ul.Energetyków 2-8/,
 • dz.nr 217/14 o pow. 0,2127 ha / ul.Piastów 6-14 d /,
 • dz.nr 206 o pow.0,1630 ha / ul.Energetyków 16-26/,
 • dz.nr 189 o pow. 0,1362 ha / ul.1-go Maja 9/,
 • dz.nr 195/2 o pow. 0,1537 ha / ul. Energetyków 28-38/,
 • dz.nr 207/5 o pow. 0,1602 ha / ul. Piastów 7-9B/,
 • dz.nr 249 o pow. 0,1362 ha / ul. B.Chrobrego 4,6/,
 • dz.nr 248/3 o pow. 0,1667 ha / ul. Niepodległości 3-9/,
 • dz.nr 236/2 o pow. 0,1461 ha / ul.B.Chrobrego 30-38 /,
 • dz.nr 229/3 o pow. 0,0489 ha / ul.B.Chrobrego 1-3b/,
 • dz.nr 59/2 o pow. 0,4131 ha / ul. Flisacza 1-15 /,
 • dz.nr 55/1 o pow. 0,2811 ha / ul.Flisacza 17-25/,
 • dz.nr 178 o pow. 0,1758 ha / ul.Słowiańska 4 /,
 • dz.nr 179/2 o pow. 0,1625 ha / ul. Słowiańska 3 /,
 • dz.nr 53/4 o pow. 0,4153 ha / ul. Flisacza 29-35 , 35A-35D /,
 • dz.nr 277 o pow. 0,2134 ha / ul.Niepodległości 22A-E/,
 • dz.nr 198/7 o pow. 0,3638 ha / ul.1-go Maja 26-30, ul.T.Kościuszki 4-10 /,
 • dz.nr 128/4 o pow. 0,0842 ha / ul.Szczecińska 6 /,
 • dz.nr 16/3 o pow. 0,3234 ha / ul.J.Iwaszkiewicza 56-66/,
 • dz.nr 21/99 o pow. 0,4571 ha / ul.Z.Krasińskiego 68-80 /,
 • dz.nr 21/92 o pow. 0,2191 ha / ul.J.Iwaszkiewicza 9-13 /,
 • dz.nr 29/4 o pow. 0,5522 ha / ul.Z.Krasińskiego 33-39, 57-65, 67-71 /,
 • dz.nr 30/6 o pow. 0,5530 ha / ul. Z.Krasińskiego 41-55 /,
 • dz.nr 45/8 o pow. 1,7980 ha / ul.Z.Krasińskiego 13-27, A.Asnyka 17-55/,
 • dz.nr 21/113 o pow. 1,2523 ha / ul.Z.Krasińskiego 137-141,143-153 , J.Iwaszkiewicza 2-10, 12-6, 18-28/,
 • dz.nr 21/110 o pow. 1,6934 ha / ul.Z.Krasińskiego 97-135 /,
 • dz.nr 21/105 o pow. 2,1639 ha / ul.11-go Listopada 2-6, 8-16, 18-28, 30-42/,
 • dz.nr 21/101 o pow. 0,4147 ha / ul.11-go Listopada 16A-C, 66-68, 64, 64A-B,70/.
 • dz.nr 205/4 o pow. 0,1974 ha / ul.Łużycka 57,57A,59/,
 • dz.nr 227 o pow. 0,2318 ha / ul. Łużycka 69-71, Mieszka I 40-42 /,
 • dz.nr 294/2 o pow. 0,4952 ha / ul.Mieszka I 12-20 /.

§ 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie nr VII/108/03 z dnia 24 kwietnia 2003r w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od ceny sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym / Dz.Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 47, poz. 776 /. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr VII/108/03 z dnia 24 kwietnia 2003r Rada wyraziła zgodę na udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od ceny sprzedaży gruntów gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym, zbywanych na rzecz spółdzielni w drodze bezprzetargowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych.
Bonifikaty ustalone zostały w wysokości 60% - w przypadku sprzedaży na raty i 80% przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży.
W oparciu o w/w uchwałę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” w Gryfinie wystąpiła z wnioskiem o nabycie działek wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
Spółdzielnia zadeklarowała formę ratalną zapłaty ustalonej ceny sprzedaży , płatną w 10 ratach rocznych.

Sporządziła :
K.Lamperska

 

Uzasadnienie 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dolna Odra” wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż gruntów , wymienionych w § 1 uchwały, będących w jej użytkowaniu wieczystym, stanowiących własność Gminy Gryfino. Są to grunty nie zabudowane lub zabudowane budynkami innymi niż mieszkalne.  W związku z tym nie ma w tym przypadku zastosowania uchwała Rady nr VII/108/03 z dnia 24 kwietnia 2003r w sprawie udzielania spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat.
Na sprzedaż gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi na rzecz tej Spółdzielni z zastosowaniem w/w uchwały Rada wyraziła zgodę w dniu 28 sierpnia 2003r.
Sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z art. 37 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, następuje w drodze bezprzetargowej.

Sporządziła: 
K.Lamperska