Sesja nr XII

UCHWAŁA NR XII/180/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2003r. w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Dolna Odra" w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5.

UCHWAŁA NR XII/180/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2003r.
 

w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806 ; z 2003r Nr 80, poz. 717 / art.32 ust.1 i art.37 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447,Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w Gryfinie , niżej wymienionych nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych , stanowiących własność Gminy Gryfino, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5: 

  • dz.nr 245/16 o pow. 0,0435 ha / nie zabudowana, obręb 3/
  • dz.nr 245/14 o pow. 0,0044 ha / zabudowana, obręb 3 /,
  • dz.nr 217/12 o pow. 0,0119 ha / zabudowana, obręb 3 /,
  • dz.nr 10/1 o pow. 0,0010 ha / nie zabudowana, obręb 4 /,
  • dz.nr 242/8 o pow. 0,0489 ha / zabudowana, obręb 5 /. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Jan Ragan

 

Uzasadnienie 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dolna Odra” wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż gruntów , wymienionych w § 1 uchwały, będących w jej użytkowaniu wieczystym, stanowiących własność Gminy Gryfino. Są to grunty nie zabudowane lub zabudowane budynkami innymi niż mieszkalne.  W związku z tym nie ma w tym przypadku zastosowania uchwała Rady nr VII/108/03 z dnia 24 kwietnia 2003r w sprawie udzielania spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat.
Na sprzedaż gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi na rzecz tej Spółdzielni z zastosowaniem w/w uchwały Rada wyraziła zgodę w dniu 28 sierpnia 2003r .
Sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z art. 37 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, następuje w drodze bezprzetargowej.

Sporządziła : 
K.Lamperska