Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/174/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  28 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XI/174/03
RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE
z dnia  28 sierpnia 2003r.
 

w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie

Na podstawie  § 12 pkt 17 Statutu Gminy Gryfino /Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego  jednolity tekst z 2003r. Nr 47, poz. 803/ uchwala  się  co  następuje:

§ 1. W statucie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie nadanym  uchwałą Nr XXXV/463/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 września 2001 r.  w sprawie nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół  w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. skreśla się § 13,
  2. następne paragrafy otrzymują numerację o jeden mniejszą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan

 

Uzasadnienie

Proponuję skreślenie § 13 w uchwale Nr XXXV/463/01  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 września 2001r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Gryfinie o brzmieniu „ § 13 Wewnętrzną strukturę organizacyjną określa załącznik Nr 3 niniejszego statutu”.
Pozwoli to Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino na prowadzenie bardziej elastycznej   i  racjonalnej polityki kadrowej oraz lepsze wykonywanie zadań przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie.
Nadmienia się, że inne jednostki organizacyjne gminy jak szkoły, przedszkola, Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie, Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie, Biblioteka Publiczna w Gryfinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w swoich statutach nie mają szczegółowo określonej struktury organizacyjnej, ustalającej stanowiska pracy i liczbę etatów.

Sporządził:
Władysław Hołub

Gryfino, dnia 12.08.2003r.