Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/161/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r.w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/601/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002 roku dotyczącej określenia warunków finansowania i wykonania dociepleń budynków komunalnych w Gminie Gryfino.

    

UCHWAŁA  NR XI/161/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
 

 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/601/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002 roku dotyczącej określenia warunków finansowania i wykonania dociepleń budynków komunalnych w Gminie Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. w 2002 r . Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 / oraz art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r o finansach publicznych / Dz. U. z 1999 Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/  uchwala się co następuje:

§ 1  Dokonać zmiany zapisu w § 1 uchwały nr XLVII / 601/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie określenia warunków finansowania i wykonania dociepleń budynków komunalnych w Gminie Gryfino poprzez dopisanie: 

  • poz. 7  nieruchomość położona w Żabnicy przy ulicy Szkolnej 16

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY   RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie:

W dniu 21 października 2002 roku Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w miejscowości Żabnica przy ul. Szkolnej 16, której Gmina jest współwłaścicielem podjęła uchwałę nr 6/2002  w sprawie  docieplenia w/w budynku.  W związku z możliwością sfinansowania tego zadania w roku bieżącym Zarządca w/w Wspólnoty – Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie zawnioskowała o realizację tego zadania.  Biorąc pod uwagę ustalone przez Radę Miejską  w poprzednim roku warunki realizacji i finansowania wnioskuję o wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z w/w zasadami. .