Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/169/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra”  w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie  w obrębach nr 3, 4 i 5.

UCHWAŁA Nr XI/169/03
  RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 28 sierpnia 2003r.


w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra”  w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie  w obrębach nr 3, 4  i 5. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /  Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806/  art.32 ust.1  i art.37 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz. 717 i 720 / -  uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w Gryfinie, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy Gryfino, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5  w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków Spółdzielni własności lokali :

  • dz. nr  245/15  o pow.  0,1516  ha  / ul.Niepodległości nr 11-17 /,
  • dz. nr  216/2    o pow.  0,1255  ha  / ul.Piastów nr 16-20 /,
  • dz. nr  217/11  o pow.  0,2328  ha / ul.Kościelna nr 13-23 /,
  • dz. nr  10/6      o pow.  0,9267  ha / ul.Krasińskiego nr 84-110/
  • dz. nr  222/1    o pow.  0,1348  ha / ul.Łużycka nr 65-65a/,
  • dz. nr  239/5    o pow.  1,2038  ha / ul.Łużycka nr 107-111,113-117, 153-159, 161-169/,
  • dz. nr  242/7    o pow.  0,4503  ha / ul.Łużycka nr 131-137, 139-149/,
  • dz. nr  242/10  o pow.  0,0938  ha / ul.Łużycka nr 151 /,
  • dz. nr  299       o pow.  0,3480  ha / ul.Łużycka nr 151a-151c/.

§ 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie nr VII/108/03 z dnia 24 kwietnia 2003r w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od ceny sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym / Dz.Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 47, poz. 776 /. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

 

 U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr VII/108/03 z dnia 24 kwietnia 2003r  Rada wyraziła zgodę na udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od ceny sprzedaży gruntów  gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym, zbywanych na rzecz spółdzielni w drodze bezprzetargowej w związku  z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności  lokali lub  z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych.
Bonifikaty ustalone zostały w wysokości 60% - w przypadku sprzedaży na raty i 80%  przy  jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży.
W oparciu o w/w uchwałę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dolna Odra” w Gryfinie wystąpiła z wnioskiem o nabycie działek wymienionych w §1 niniejszej uchwały, zabudowanych   i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
Spółdzielnia zadeklarowała formę  jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży.

Sporządziła:
K.Lamperska