Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/166/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r.w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych  213/4 i 214/1, położonych w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino.

UCHWAŁA Nr XI/166/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 sierpnia 2003r. 


w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych  213/4 i 214/1,  położonych w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz.1591, Dz.U. z 2002r nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz.558 , Nr 113,poz. 984 i Nr 214,poz.1806  / oraz art. 285 Kodeksu Cywilnego  -  uchwala się co następuje:      

§ 1. Ustanowić służebność gruntową przejazdu i przejścia zapewniającą dostęp do drogi  publicznej, na niżej  wymienionych nieruchomościach  zabudowanych, położonych w obr . Radziszewo  , gm. Gryfino ,stanowiących własność Gminy Gryfino , oznaczonych numerami działek:

  • 213/4  - KW nr 41520,
  • 214/1  - KW nr 36993

na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika działki nr 213/3  położonej w obr. Radziszewo, stanowiącej współwłasność Elżbiety i Lesława Miastkowskich .

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Gryfino .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

U Z A S A D N I E N I E

Elżbieta i Lesław  Miastkowscy wystąpili do tut. Urzędu z wnioskiem  o ustanowienie  służebności gruntowej przejazdu i przejścia  przez działki gminne 213/4 i 214/1 ,położone w obr. Radziszewo do działki 213/3 stanowiącej ich własność.
Działka 213/3 zabudowana jest od strony drogi na całej swojej szerokości, bez możliwości dojazdu na teren  działki od strony zachodniej.
Zgodnie z planem  ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino działka nr 213/3 położona jest w jednostce bilansowej, oznaczonej symbolem MN, posiadającym zapis: „Zabudowa mieszkaniowa ,gospodarcza  i usługowa. Zabudowana jest ona budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.
W związku z powyższym uzasadnionym jest umożliwienie dojazdu do działki nr 213/3  przez działki gminne 214/1 i 213/4, poprzez ustanowienie wnioskowanej przez małż. Miastkowskich  służebności, zapewniającej dostęp do drogi publicznej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec