Sesja nr X

UCHWAŁA Nr X/156/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

UCHWAŁA Nr X/156/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lipca 2003r.


w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę, aby w przypadku dokonania sprzedaży 80% udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” w Gryfinie, Burmistrz Miasta i Gminy dokonał w imieniu Gminy Gryfino darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino w wysokości różnicy pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży udziałów a kwotą 6.000.000 zł (sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Fundacji wobec Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” Spółka Akcyjna w Nowym Czarnowie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Jan Ragan 

 

 

Uzasadnienie 

W dniu 14.01.2002r. uchwałą nr XXXIX/525/02 Rady Miejskiej w Gryfinie udzielono poręczenia pożyczki dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. zaciągniętej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino do kwoty 4.900.000,- zł w formie ustanowienia hipotek na nieruchomościach będących własnością Gminy Gryfino. (w załączeniu Uchwała nr XXXIX/525/02 wraz z załącznikiem nr 1 stanowiącym wykaz nieruchomości). Zgodnie z podjętą uchwałą poręczenie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2002r. W dniu 16.12.2002r podjęto kolejną uchwałę nr II/25/02 Rady Miejskiej w której termin poręczenia określono na dzień 30 czerwca 2003r. (w załączeniu uchwała nr II/25/02 ). Na dzień dzisiejszy Fundacja ponownie zwróciła się do ZEDO S.A. z prośbą o kolejną prolongatę terminu płatności pożyczki na dzień 31.12.2003r Z przedstawionej analizy ekonomiczno- finansowej wynika iż Fundacja nie jest i w najbliższym czasie nie będzie w stanie spłacić zaciągniętej pożyczki. Zabezpieczeniem tej pożyczki jest solidarne poręczenie majątkowe Gminy w formie ustanowienia hipotek nieruchomości o wartości – 4.909.429 zł. W momencie realizacji zabezpieczenia ZEDO S.A staje się właścicielem nieruchomości . Zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie darowizny na rzecz Fundacji co sprawi , że zostanie uregulowane zobowiązanie wobec ZEDO S.A. wraz z wykreśleniem obciążenia hipotek ustanowionych na majątku Gminy.