Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/147/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulicy Armii Krajowej.

UCHWAŁA NR IX/147/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.


w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulicy Armii Krajowej.

Na podstawie przepisów art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139; Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124; Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130 poz. 1112), Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XX/267/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. Rady Miejskiej w Gryfinie uchwala się zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Gryfino Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym WRN w Szczecinie Nr 14 poz. 204 z dnia 02.05.1990 r.

§ 2.

 1. Zmiana planu dotyczy terenu położonego w obrębach geodezyjnych Gryfino 4 i Żórawie, ograniczonego od strony północnej i północno-wschodniej granicą ogrodów działkowych i ulicą Armii Krajowej, od strony południowo-wschodniej i południowej pasem planowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej K31 i południową granicą dz. nr 204/3, od strony zachodniej drogami na przedłużeniu ulicy Kwiatowej (dz. nr 447 i 499). Granice terenu objętego zmianą planu szczegółowo określa rysunek zmiany planu - załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 2. Przedmiotem zmiany planu jest rozstrzygnięcie możliwości przekształceń funkcjonalnych w granicach przedmiotowego obszaru, możliwości kształtowania zabudowy mieszkaniowej i usługowej z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań oraz ustalenie zasad w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 3.

 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  1. linie rozgraniczające i granice
  2. funkcja terenów
  3. zabudowa istniejąca
  4. zabudowa projektowana
  5. linie i wysokości zabudowy projektowanej
  6. kształt dachu i kierunek kalenicy
  7. elementy akcentowania przestrzeni
  8. zieleń
  9. komunikacja
  10. strefy
  11. infrastruktura techniczna
 2. Dla celów opracowań geodezyjnych, przebieg linii rozgraniczających tereny o różnej funkcji nie przebiegających po istniejących podziałach własnościowych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE TERENÓW

§ 4.

 1. Tereny zabudowy istniejącej, oznaczone symbolem 1MNj zachowuje się do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym przeznaczeniem jako zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą lub szeregową, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. Dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w §10 i 11 ust. 1, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych.
 2. Tereny oznaczone symbolem 2MNj, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą zgodnie z zasadami określonymi w §9, 10 i 11 ust. 2, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, wolnostojących garaży i budynków gospodarczych.
 3. Tereny oznaczone symbolem 3MNj, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą zgodnie z zasadami określonymi w §9, 10 i 11 ust. 3, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, wolnostojących garaży i budynków gospodarczych.
 4. Tereny oznaczone symbolem 4MNj, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą zgodnie z zasadami określonymi w §10 i 11 ust. 4 z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, wolnostojących garaży i budynków gospodarczych.
 5. Teren oznaczony symbolem MNj/UR, przeznacza się pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i rzemieślniczą nieuciążliwą zgodnie z zasadami określonymi w §10 i 11 ust. 5, z możliwością lokalizacji wolnostojących garaży i budynków gospodarczych bezpośrednio związanych z funkcją mieszkaniową i rzemieślniczą.

§ 5.

 1. Tereny oznaczone symbolem UA/MN zachowuje się do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym przeznaczeniem jako usługi administracji i zabudowa mieszkaniowa. Dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w §10 i 11 ust. 6, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży i budynków gospodarczych.
 2. Teren oznaczony symbolem U/MNj, przeznacza się pod wolnostojącą zabudowę usługową nieuciążliwą, zgodnie z zasadami określonymi w §10 i 11 ust. 3, z możliwością lokalizacji uzupełniającej funkcji mieszkaniowej oraz wolnostojących garaży i budynków gospodarczych związanych z funkcją podstawową.

§ 6.

 1. Teren oznaczony symbolem ZD, zachowuje się do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym przeznaczeniem jako ogrody działkowe.
 2. Tereny istniejącej zieleni oznaczone symbolem Zt, zachowuje się do dalszego użytkowania jako zieleń towarzysząca funkcji podstawowej UA/MN.
 3. Tereny oznaczone symbolem Zs, przeznacza się na skwery, zieleńce i szpalery drzew.
 4. Tereny oznaczone symbolem ZP, przeznacza się na funkcję ogólnodostępnej zieleni parkowej.
 5. Tereny oznaczone symbolem ZP/U, przeznacza się na funkcję ogólnodostępnej zieleni parkowej z usługami związanymi z funkcją parku, np. rekreacja, gastronomia.

§ 7.

 1. Tereny oznaczone symbolem EE, przeznacza się na lokalizację urządzeń elektroenergetycznych.
 2. Tereny oznaczone symbolem NO, przeznacza się na lokalizację urządzeń kanalizacyjnych.

§ 8.

 1. Tereny komunikacyjne oznaczone symbolem 03KZo, istniejąca droga powiatowa nr P445 - ul. Armii Krajowej, zachowuje się do dalszego użytkowania jako drogę publiczną.
 2. Tereny komunikacyjne oznaczone symbolem KL, przeznacza się na drogi gminne tj. ulice lokalne.
 3. Tereny komunikacyjne oznaczone symbolem KD, przeznacza się na drogi gminne tj. ulice dojazdowe.
 4. Tereny komunikacyjne oznaczone symbolem KP, przeznacza się na drogi wewnętrzne tj. ulice piesze.

Rozdział 3.
ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

§ 9.

 1. Zasady usytuowania nowej zabudowy oraz zasięg rozbudowy obiektów istniejących określają obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy.
 2. Maksymalna, łączna powierzchnia zabudowy na terenach nowoprojektowanych nie może przekroczyć 25% powierzchni działki.
 3. Maksymalna, powierzchnia użytkowa przeznaczona na funkcję usługową na terenach oznaczonych symbolami 2MNj, 3MNj, 4MNj nie może przekroczyć 45% łącznej powierzchni użytkowej.

§ 10.

 1. Ustala się przeznaczenie zabudowy istniejącej zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany planu, wg następujących kategorii:
  1) zabudowa istniejąca do zachowania i dalszego użytkowania
  2) zabudowa do czasowego zachowania, tj. do czasu realizacji zagospodarowania i zabudowy nowo projektowanej
  3) zabudowa do likwidacji
 2. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy przeznaczonej do zachowania. W przypadku przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów należy uwzględnić ustalenia §11 jak dla zabudowy nowo projektowanej.
 3. Dopuszcza się remont istniejącej zabudowy, przeznaczonej do czasowego zachowania bez możliwości przebudowy i rozbudowy.
 4. Zakazuje się remontu, przebudowy i rozbudowy obiektów przeznaczonych do likwidacji.

§ 11.

 1. Na obszarach oznaczonych symbolami 1MNj ustala się:
  1. powierzchnię działek zgodnie z istniejącymi podziałami własnościowymi
  2. charakter nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej w charakterze zabudowy istniejącej
  3. wysokość nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej do 2 kondygnacji; druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym
  4. obowiązującą formę dachów dwuspadowych o kącie nachylenia od 40o do 45o.
 2. Na obszarach oznaczonych symbolami 2MNj ustala się:
  1. minimalną powierzchnię działek 700 m2
  2. wysokość nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej do 2 kondygnacji; druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym
  3. obowiązującą formę dachów dwu i wielospadowych o kącie nachylenia od 40o do 45o z kalenicami zorientowanymi zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu
 3. Na obszarach oznaczonych symbolami 3MNj, U/MNj ustala się:
  1. minimalną powierzchnię działek 1000 m2
  2. wysokość nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej do 3 kondygnacji; trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym
  3. wysokość nowo projektowanej zabudowy gospodarczej - 1 kondygnacja
  4. obowiązującą formę dachów dwuspadowych o kącie nachylenia od 40o do 45o z kalenicami zorientowanymi zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu
 4. Na obszarach oznaczonych symbolami 4MNj ustala się:
  1. minimalną powierzchnię działek 1200 m2
  2. wysokość nowo projektowanej zabudowy - 1 kondygnacja
  3. obowiązującą formę dachów wielospadowych o kącie nachylenia od 25o do 30o z kalenicami zorientowanymi zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu
 5. Na obszarach oznaczonych symbolami MNj/UR ustala się:
  1. minimalną powierzchnia działek 1200 m2
  2. wysokość nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej do 2 kondygnacji; druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym
  3. obowiązującą formę dachów dwuspadowych o kącie nachylenia od 40o do 45o z kalenicami zorientowanymi zgodnie z oznaczeniem na rysunku.
 6. Na obszarach oznaczonych symbolami UA/MN ustala się:
  1. wysokość nowo projektowanej zabudowy usługowej i mieszkaniowej oraz zabudowy istniejącej w przypadku przebudowy do 3 kondygnacji; trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym; dopuszcza się pozostawienie zabudowy istniejącej w obecnej formie.
  2. wysokość nowo projektowanej zabudowy gospodarczej do 2 kondygnacji; druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
  3. obowiązującą formę dachów nowo projektowanej zabudowy usługowej, mieszkaniowej i gospodarczej - dachy wielospadowe o kącie nachylenia od 40o do 45o;
 7. Na obszarach oznaczonych symbolami ZP/U ustala się:
  1. wysokość nowo projektowanej zabudowy usługowej do 2 kondygnacji; druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
  2. kąt nachylenia połaci dachowych od 40o do 45o.

§ 12.

 1. Ustala się zasadę akcentowania przestrzeni architektonicznymi akcentami kompozycyjnymi na narożniku budynku, lub czołowo na osi budynku, takimi jak np. ryzalit, wieżyczka, wykusz, lukarna itp., zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
 2. Dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy o 1,5 m architektonicznymi akcentami kompozycyjnymi oraz innymi elementami budynku, takimi jak np. ganek wejściowy, zadaszenie, weranda itp.
 3. Zakazuje się lokalizacji garaży i budynków gospodarczych blaszanych oraz o charakterze kontenerowym za wyjątkiem obiektów tymczasowych na czas budowy.

§ 13.

 1. Zakazuje się wznoszenia zabudowy na terenach geologicznie nieprzydatnych do zabudowy.
 2. Dopuszcza się wznoszenie budynków nie podpiwniczonych na terenach o utrudnionych warunkach geologicznych, pod warunkiem uzdatnienia podłoża.

Rozdział 4.
KOMUNIKACJA

§ 14.

 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru zmiany planu z istniejącej ulicy Armii Krajowej 03KZo oraz sieci projektowanych ulic gminnych.
 2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających istniejącej ulicy Armii Krajowej 03KZo od 17 do 19 m zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
 3. Ustala się następujące szerokości w liniach rozgraniczających ulic nowo projektowanych:
  1. KL - 12 m
  2. KD - 10 m
  3. KP - od 4,5 do 5,5 m
 4. Ustala się następujące szerokości jezdni:
  1. 03KZo - 7 m
  2. KL - 7 m
  3. KD - 6 m
 5. Na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych i terenach zielonych należy zlokalizować ścieżki rowerowe, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§ 15.

 1. Na obszarze zmiany planu, w granicach każdej działki należy zapewnić stałe miejsca postojowe dla samochodów osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem tzn. co najmniej 1 miejsce postojowe na każdy lokal mieszkalny.
 2. Czasowe miejsca postojowe dla obszarów oznaczonych symbolami UA/MN, U/MNj, ZP/U należy zapewnić na terenie każdej działki budowlanej, w ilości niezbędnej dla prowadzenia planowanej działalności, tj. nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal usługowy.
 3. 3. W granicach zmiany planu zakazuje się parkowania samochodów ciężarowych i innego ciężkiego sprzętu samojezdnego o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem obszaru oznaczonego symbolem UA/MN dla autokarów związanych z prowadzoną działalnością na tym obszarze.

Rozdział 5.
INFRASTRUKTURA

§ 16.

 1. Warunkiem realizacji nowych obiektów i urządzeń jest wyposażenie terenu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i energetyczne, zgodnie z §17 - 20.
 2. Ustala się lokalizację nowo projektowanego uzbrojenia w liniach rozgraniczających projektowanych ulic.

§ 17.

 1. Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ul. Armii Krajowej i z projektowanych poza granicą zmiany planu. sieci wodociągowych zlokalizowanych w rejonie ulic Słonecznej, Kwiatowej i Słowackiego. Na terenie objętym zmianą planu sieci wodociągowe projektowane w układzie pierścieniowym w liniach rozgraniczających projektowanych ulic.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie w wodę w sytuacjach awaryjnych - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 28.09.1993 r (Dz.U. z 1993 r. Nr. 91 poz. 420).
 3. Ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych z projektowanych hydrantów ulicznych, zasilanych z sieci wodociągowej oraz z istniejących na terenie objętym zmianą planu naturalnych zbiorników wodnych.

§ 18.

 1. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacji ściekowej projektowanej w liniach rozgraniczających projektowanych ulic i dalej do istniejącej sieci kanalizacji zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ul Armii Krajowej oraz do sieci kanalizacji projektowanej w rejonie ul. Słonecznej, poza granicą zmiany planu.
 2. Do czasu realizacji na terenie zmiany planu sieci ściekowej, dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. Po uruchomieniu sieci kanalizacyjnej nakazuje się bezzwłoczne podłączenie do niej obiektów wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe.

§ 19.

 1. Ustala się odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków oraz ulic i powierzchni utwardzonych, przez sieć kanalizacji deszczowej projektowanej w liniach rozgraniczających ulic, w części do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej, a w części do istniejących na terenie objętym zmianą planu naturalnych zbiorników wodnych.
 2. Ustala się obowiązek podczyszczania wód opadowych odprowadzanych z ulic i powierzchni utwardzonych do poziomu określonego obowiązującymi przepisami przez urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej podczyszczanie wód opadowych za pomocą urządzeń lokalnych.
 3. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków jednorodzinnych na teren w granicach własnej działki.

§ 20. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z nowo projektowanych trzech stacji transformatorowych typu miejskiego 20/630 zasilanych z istniejącej linii elektroenergetycznych 15 kV nr 110, 509, 186 i 161 przebiegających przez teren objęty zmianą planu.

§ 21.

 1. Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Kolejowej poza granicą zmiany planu przez sieci gazowe projektowane w liniach rozgraniczających projektowanych ulic.
 2. Dopuszcza się zaopatrzenie w gaz płynny ze zbiorników stałych.

Rozdział 6.
OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

§ 22.Na terenach objętych zmianą planu oznaczonych symbolami 2MNj, 3MNj, U/MNj, UA/MN, ZP, ZP/U, ZD, Zs, KD, NO znajdują się obszary objęte strefą "W-III" - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla których ustala się obowiązek:

 1. Uzgodnienia i opiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszelkich prac inżynierskich i budowlanych podejmowanych w obrębie stanowisk.
 2. Prowadzenia interwencyjnych prac archeologiczno - konserwatorskich oraz ewentualnych badań ratunkowych na koszt inwestora w przypadku podjęcia realizacji inwestycji.
 3. Zawiadomienia przez inwestorów i użytkowników terenu o podjęciu działań inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum dwutygodniowym. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy w okresie od maja do końca września. Rozpoczęcie prac ziemnych uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 7.
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 23.

 1. Zakazuje się prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, mogącej znacząco oddziaływać na środowisko w myśl przepisów prawa ochrony środowiska, lokalizacji funkcji, obiektów i urządzeń skutkujących koniecznością utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 2. Przez funkcję, obiekt lub urządzenie nieuciążliwe rozumie się takie, które nie powoduje uciążliwości określonych w przepisach prawa ochrony środowiska, lub których uciążliwości ograniczone są do poziomu dopuszczonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach. Do uciążliwości tych w szczególności zalicza się emisje w rozumieniu prawa ochrony środowiska tj. wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, lub ziemi substancji lub energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.
 3. Uciążliwość funkcji, obiektu lub urządzenia, o której mowa w ust. 2 nie może wykraczać poza granicę własnej działki.
 4. W pasie bezpośrednio sąsiadującym z planowaną obwodnicą w ciągu drogi krajowej K31 należy wprowadzić zieleń średnią i wysoką wspomagającą działanie ochronne zieleni izolacyjnej zlokalizowanej poza granicą terenu objętego zmianą planu.

§ 24.

 1. Ustala się usuwanie odpadów stałych na wysypisko komunalne w Gryfinie.
 2. Zakazuje się stałego gromadzenia i składowania odpadów.
 3. Zakazuje się stosowania do celów grzewczych paliw stałych zanieczyszczających atmosferę w przypadku budowy nowych obiektów lub modernizacji systemów grzewczych obiektów istniejących.

§ 25.Ustala się przy realizacji ulic zapewnienie przepustów ekologicznych dla fauny w miejscach wskazanych w rysunku zmiany planu.

Rozdział 8.
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH

§ 26.

 1. Na podstawie zgody z dn. 13.05.2003 r. (GZ.tr. 057-602-91/02) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 17,39 ha, w tym:
  1) grunty klasy ŁIII 0,2300 ha
  2) grunty klasy RIIIa 1,7510 ha
  3) grunty klasy S-RIIIa 0,1125 ha
  4) grunty klasy RIIIb 14,4654 ha
  5) grunty klasy S-RIIIb 0,7974 ha
  6) grunty klasy B-RIIIb 0,0328 ha
 2. Na podstawie zgody z dn. 9.06.2003 r. (SR-R-6-7711-137/2002) Wojewody Zachodniopomorskiego zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o łącznej powierzchni 25,59 ha, w tym pochodzenia mineralnego:
  1) grunty klasy RIVa 14,2930 ha
  2) grunty klasy S-RIVa 3,2965 ha
  3) grunty klasy RIVb 5,3704 ha
  4) grunty klasy B-RIVb 0,0051 ha
  5) grunty klasy ŁIV 0,7735 ha
  6) grunty klasy PsIV 0,2470 ha
  oraz pochodzenia organicznego:
  7) grunty klasy ŁIV 0,2365 ha
  8) grunty klasy N 1,3700 ha
 3. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 7,3543 ha, na cele nierolnicze, w tym:
  1) grunty klasy RV 2,7981 ha
  2) grunty klasy B-RV 0,0223 ha
  3) grunty klasy ŁV 0,1680 ha
  4) grunty klasy PsV 1,0064 ha
  5) grunty klasy RVI 0,2373 ha
  6) grunty klasy B-RVI 0,0521 ha
  7) grunty klasy RVIz 0,6717 ha
  8) grunty klasy PsVI 0,3153 ha
  9) grunty klasy PsVIz 0,3847 ha
  10) grunty klasy N 1,6984 ha

Rozdział 9.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 27.Ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości dla obszarów oznaczonych symbolem 2MNj, 3MNj, 4MNj, MNj/UR, U/MNj w wysokości 30% dla pozostałych terenów w wysokości 0%.

§ 28.Na obszarze niniejszej zmiany planu tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Gryfino Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym WRN w Szczecinie Nr 14 poz. 204 z dnia 02.05.1990r.

§ 29.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfino.

§ 30.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan