Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/139/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.

UCHWAŁA Nr  IX/139/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r. 

w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.  prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r Nr 46, poz. 543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058 ; z 2003r. Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz. 720 /    uchwala się, co następuje:

§ 1.Postanawia się wnieść w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawo własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 17/6, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5, w granicach terenu oznaczonego w zmianach planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 2,  symbolem 29 MW, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan