Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/138/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną.

UCHWAŁA Nr IX/138/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.


w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, Dz.U. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806 / w związku z § 30 ust.2 Regulaminu Rady - uchwala się co następuje:

§ 1.Zmienić treść uchwały Nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną , poprzez dopisanie w wykazie nr 1 ,stanowiącym załącznik do uchwały zapisu - " Flisacza 2 "

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan