Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/133/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

UCHWAŁA Nr IX/133/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r., Dz. U.z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806/ oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.z 2000r. Nr 46,poz.543 zm: z 2001r. Dz.U. Nr 129,poz.1447, Nr 154, poz.1800, z 2002r, Dz.U. Nr 25, poz.253, Nr 74,poz.676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003r. Dz.U. Nr 1 poz.15, Nr 80, poz.720/ - u c h w a l a się, co następuje:

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, oznaczonej nr 97/1 o powierzchni około 25 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, na rzecz Władysławy i Stanisława małż. Frątczak, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej przez nich nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 111 /położonej jak wyżej/. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan