Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/129/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele nierolne na okres dłuższy niż 3 lata.

UCHWAŁA Nr IX/129/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.
 

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele nierolne na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r, Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 z 2002r/ uchwala się co następuje:

§ 1.Ustalić stawkę czynszu za dzierżawę gruntu w mieście i gminie Gryfino przeznaczonego na umieszczenie tablic reklamowych oraz banerów w następujący sposób:

  • miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni reklamy lub baneru reklamowego w wysokości 10,00 zł netto.

§ 2.W Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIX/632/02 z dnia 10.10.2002r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele rolne i nierolne na okres dłuższy niż 3 lata wykreśla się w całości w załączniku Nr 1 do tej uchwały pkt.13.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan