Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/145/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Nowe Brynki.

UCHWAŁA Nr IX/145/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.


w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Nowe Brynki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje:

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1.Zgodnie z uchwałą nr XLIX/637/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, uchwala się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990 r. (publikowaną w Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego nr 14 poz. 204).

§ 2.

 1. Zmiana w planie obejmuje obszar położony w miejscowości Nowe Brynki, w tym obejmuje w całości działkę nr 219 oraz w części działki nr 177/2 i 185 w obrębie Czepino - o łącznej powierzchni 4,138 ha.
 2. Granice zmiany wyznaczają : od północy, wschodu i południa - odpowiednio północna, wschodnia i południowa granica działki nr 219; od zachodu - linia ogrodzenia usytuowanego na działce nr 177/2 i zostały oznaczone na rysunku w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Przedmiotem zmiany w planie jest przeznaczenie terenów na funkcje: mieszkaniową, usługową, tereny zieleni i infrastruktury oraz pod komunikację publiczną.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE TERENÓW i ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 3.Ustalenia niniejszego planu w zakresie przeznaczenia poszczególnych terenów funkcjonalnych:

 1. MJ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna §5
 2. UC usługi komercyjne §6
 3. TD urządzenia infrastruktury (zbiornik retencyjny wód opadowych) §7
 4. RL lasy §8
 5. RZ łąka §
 6. KUd droga dojazdowa §11
 7. KPs ciąg pieszojezdny §11

§ 4.Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
 2. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu,
 3. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tego terenu,
 4. maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu,
 5. wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych.

§ 5.

 1. Teren oznaczony na rysunku symbolem MJ o powierzchni 0,3942 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą.
 2. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
 3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według wymiarów naniesionych na rysunek planu.
 4. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom:
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 10 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,2,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 20 %,
  5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy wzdłuż ulic nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych itp.
 5. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 50 % powierzchni tej działki.

§ 6.

 1. Teren oznaczony na rysunku symbolem UC o powierzchni 0,9875 ha przeznacza się na usługi komercyjne, w tym : hotelowe, hipiczne, ochrony zdrowia i gastronomiczne.
 2. Dopuszcza się lokalizację uzupełniającej funkcji mieszkalnej pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa mieszkań nie przekroczy 20 % powierzchni usług.
 3. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
 4. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom:
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 12 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać trzech,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,6,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 40 %,
  5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy wzdłuż ulic nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych itp.
 5. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 30 % powierzchni tej działki.

§ 7.Teren oznaczony na rysunku symbolem TD o powierzchni 0,0209 ha przeznacza się pod urządzenia kanalizacji deszczowej - zbiornik retencyjny wód opadowych.

§ 8.Tereny oznaczone na rysunku symbolami RL o łącznej powierzchni 1,2545 ha przeznacza się na las.

§ 9.Teren oznaczony na rysunku symbolem RZ o powierzchni 1,22 ha przeznacza się na użytki zielone (łąkę).

Rozdział 3
ROZGRANICZENIE TERENÓW i ZASADY PARCELACJI

§ 10.Przebieg linii rozgraniczających (linii ciągłych), do celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku planu.

Rozdział 4
ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

§ 11.Układ komunikacyjny obejmuje niżej wymienione drogi publiczne i drogi wewnętrzne oznaczone w planie symbolami:

 1. KUd - droga publiczna (gminna) jako ulica dojazdowa na odcinku 130 m (w stanie istniejącym - droga gruntowa); po poszerzeniu szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; szerokość jezdni 5 m; dwustronny chodnik;
 2. KPs - ciąg pieszojezdny wewnętrzny jako planowany wyjazd indywidualny na odcinku 320 m; szerokość w liniach rozgraniczających - 5 m; szerokość pasa ruchu - 3 m;

§ 12.

 1. Wprowadza się zasadę obsługi komunikacyjnej terenów z drogi publicznej - ulicy klasy dojazdowej poprzez ciąg pieszojezdny.
 2. W granicach terenów należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby poszczególnych funkcji, w tym:
  1. dla funkcji usługowej - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej,
  2. dla funkcji hotelowej - 1 miejsce postojowe na każde 2 łóżka,
  3. dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie.

 

Rozdział 5
ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

§ 13.

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z planowanej w ulicy oznaczonej symbolem KUd komunalnej sieci wodociągowej przyłączonej do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Lipowej (dz. nr 175).
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami szczególnymi.
 3. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na komunalnej sieci wodociągowej.

§ 14.Odprowadzenie ścieków bytowych - do planowanej w ulicy oznaczonej symbolem KUd komunalnej sieci kanalizacji ściekowej przyłączonej do istniejącej sieci ściekowej w ulicy Lipowej (dz. nr 175).

§ 15.

 1. Odprowadzenie wód opadowych z ciągu pieszojezdnego i z parkingów - do planowanej w ulicy oznaczonej symbolem KUd komunalnej sieci kanalizacji deszczowej oraz do zbiornika retencyjnego wód opadowych poprzez lokalną sieć kanalizacji deszczowej wyposażoną w separator substancji ropopochodnych.
 2. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów - na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych.

§ 16.

 1. Na cele bytowe i grzewcze, docelowo wskazuje się zaopatrzenie w gaz z planowanej w ulicy oznaczonej symbolem KUd sieci gazowej średniego ciśnienia przyłączonej do istniejącej sieci gazowej w ulicy Lipowej (dz. nr 175).
 2. Do celów grzewczych dopuszcza się wykorzystywanie także innych źródeł energii (oleju opałowego lub energii elektrycznej).

§ 17. Zasilanie w energię elektryczną obiektów - z istniejącej w sąsiedztwie obszaru zmiany w planie słupowej stacji transformatorowej i z planowanej w ulicy oznaczonej symbolem KUd kablowej sieci elektroenergetycznej 0.4 kV.

§ 18. Wskazuje się do przebudowy istniejącą nadziemną i podziemną infrastrukturę techniczną kolidującą z ustaleniami niniejszego planu.

Rozdział 6
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 19. Gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno być oparte o obowiązujące w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.

§ 20. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

§ 21.

 1. Wprowadza się zakaz wycinki drzew istniejących, a oznaczonych w planie jako drzewa do zachowania.
 2. Dopuszcza się cięcia sanitarne drzew wymienionych w ust. 1, jednak pod warunkiem uzupełnienia ubytków nowymi nasadzeniami.

Rozdział 7
ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH

§ 22.

 1. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni - 1,5126 ha, w tym:
  1. klasy R-IVb o powierzchni 0,5 ha;
  2. klasy R-V o powierzchni 0,54 ha;
  3. klasy R-VI i B-R-VI o łącznej powierzchni 0,2726 ha;
  4. klasy Rz-VI o powierzchni 0,2 ha.
 2. Na cele nieleśne przeznacza się grunty leśne klasy Ls-VI o powierzchni 0,0755 ha - za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego znak : SR-P-2-6112/20/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r.
 3. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nastąpi na cele określone w §5, 6 i 7 niniejszej uchwały oraz na cele komunikacyjne.

Rozdział 8
STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 23. Wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego, ustala się na 10 % wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 9
USTALENIA KOŃCOWE

§ 24.Na obszarze zmiany w planie, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 24.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr XXX/211/92 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 01.10.1992 r. - publikowanymi w Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z 1990 r. i nr 13, poz. 148 z 1992 r.

§ 25.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 26.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan