Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/134/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica

UCHWAŁA Nr IX/134/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r., Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806/ oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46, poz.543 zm: z 2001r. Dz.U.Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800, z 2002r. Dz.U.Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz.1070, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058, z 2003r.Dz.U.Nr 1 poz.15 i Nr 80 poz.720/  u c h w a l a się, co następuje:

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 167/4 o powierzchni około 345 m2, na rzecz Marii i Antoniego małż. Jusis, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej przez nich działki zabudowanej oznaczonej nr działki 167/3.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan