Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/137/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/93/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul.Garbarskiej 4 - działka nr 41/2

UCHWAŁA Nr IX/137/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie : zmiany uchwały nr VII/93/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul.Garbarskiej 4 - działka nr 41/2

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r nr 142,poz.,1591,Dz.U.z 2002r nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806/ w związku z §30 ust. 2 Regulaminu Rady - uchwala się co następuje :

§ 1.Zmienić treść uchwały Nr VII/93/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 - działka nr 41/2 , poprzez wykreślenie zapisu § 2 o treści : "Sprzedaż uwarunkowana jest jednoczesnym wykupem wszystkich lokali przez najemców"

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan