Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/143/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu do projektu zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

UCHWAŁA Nr IX/143/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.


w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu do projektu zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ((tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje:

§ 1.Odrzuca się zarzut Państwa Cecylii i Andrzeja Dyrcz zamieszkałych przy ul. Niepodległości 36/7 w Łobzie, złożony w dniu 29 lipca 2002 r. do projektu zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - właścicieli działek nr 22, 23 i 24 położonych w obrębie Pniewo, gm. Gryfino, dotyczący naruszenia praw własności.

§ 2.Uzasadnienie faktyczne i prawne zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/143/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu do projektu zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Wnioskodawcy Państwo Cecylii i Andrzeja Dyrcz zamieszkali przy ul. Niepodległości 36/7 w Łobzie są właścicielami działek nr 22, 23 i 24 położonych w obrębie Pniewo, gm. Gryfino częściowo objętych przedmiotowym projektem zmiany w planie. W zarzucie, złożonym w dniu 29 lipca 2002 r. właściciele wyżej wymienionych nieruchomości nie zgadzają się na przebieg linii energetycznej. Brak zgody argumentują kolizją z ich przyszłymi zamierzeniami w odniesieniu do przedmiotowych nieruchomości. Ponadto, w skardze na uchwałę nr XLVIII/610/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002 r. skierowanej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie twierdzą, że istnieje możliwość ominięcia przedmiotowych działek, a kwestionowany projekt zmiany w planie, zakładający wykorzystanie dawnej trasy linii energetycznej, ma na celu wyłącznie minimalizację kosztów inwestycji.

Do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa przystąpiono na wniosek Energetyki Szczecińskiej SA (obecnie ENEA SA), przyszłego inwestora przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja miałaby służyć usprawnieniu systemu przesyłu energii elektrycznej w regionie.

Ustalenie w projekcie zmiany w planie optymalnego przebiegu linii energetycznej w terenie poprzedzono wnikliwą analizą występujących uwarunkowań przestrzennych. Wzięte zostały pod uwagę przede wszystkim takie uwarunkowania jak:

  1.  zminimalizowanie ujemnych skutków planowanej linii energetycznej dla ustalonego w dotychczasowym planie sposobu wykorzystania gruntów,
  2. ograniczenie do minimum ingerencji w możliwość swobodnego dysponowania nieruchomościami położonymi w strefie wpływów planowanej linii energetycznej,
  3. zminimalizowanie ujemnych skutków dla środowiska przyrodniczego, a w szczególności ograniczenie zakresu niezbędnych przecinek leśnych poprzez wykorzystanie między innymi przecinek istniejących,
  4. uwzględnienie ograniczeń w przebiegu planowanej linii energetycznej wynikających z konfiguracji terenu i innych przeszkód terenowych, takich jak cieki wodne, grunty o niskiej nośności itp.,
  5. uwzględnienie kolizji planowanej linii energetycznej z istniejącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym z istniejącymi liniami energetycznymi, drogami publicznymi i terenami kolejowymi,
  6. uwzględnienie racjonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego (planowanej linii energetycznej) z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, w tym ograniczenie do minimum długości linii, ilości załamań w rzucie i ilości słupów.
Nieruchomości należące do Państwa Cycylii i Andrzeja Dyrcz (działki nr 22, 23 i 24) zajmują powierzchnię 2,91 ha i są rozłożone w pasie równoległym do planowanej trasy linii na szerokości 260 m.
Obecnie są użytkowane jako pastwisko (zdjęcie nr 2 z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, którego ustalenia w zakresie dyspozycji funkcjonalnych nie ulegają zmianie, nieruchomości należące do Państwa Cycylii i Andrzeja Dyrcz tylko na powierzchni 1,18 ha, to znaczy w 40 % ich powierzchni, są przeznaczone na cele rozwoju funkcji przemysłowej oznaczonej na rysunku planu symbolem G54aRP/P. Pozostała powierzchnia tych nieruchomości - 1,73 ha (część działki nr 23 i cała działka nr 24) w wyżej wymienionym planie jest przeznaczona na cele rolne oznaczone na rysunku planu symbolem G54RP/RL. Planowana trasa linii energetycznej przebiega nad terenami przeznaczonymi na cele rolne. Jedynie ustalone od planowanej linii nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wprowadzają ograniczenia zabudowy na przyszłych terenach przemysłowych w pasie o szerokości 10 m i na powierzchni 0,13 ha (na 11 % z powierzchni 1,18 ha). Ograniczenia zabudowy nie dotyczą obiektów nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Zatem biorąc pod uwagę wymienione wyżej uwarunkowania przestrzenne, planowana trasa linii energetycznej nie spowoduje ujemnych skutków dla ustalonego w dotychczasowym planie sposobu wykorzystania gruntów, a także zminimalizuje ingerencję w możliwość swobodnego dysponowania nieruchomościami położonymi w strefie wpływów planowanej linii energetycznej. Realizacja planowanej linii energetycznej nie wykluczy dalszego wykorzystywania części terenów należących do Państwa Cycylii i Andrzeja Dyrcz jako pastwisko i nie zablokuje w przyszłości możliwości wznoszenia inwestycji przemysłowych zgodnie z obecnie obowiązującym planem.
Odrębnym i bardzo ważnym zagadnieniem jest skala skutków dla środowiska przyrodniczego wywołanych planowaną linią energetyczną. W rejonie sąsiadującym z Elektrownią "Dolna Odra" występują zwarte obszary leśne i zadrzewione chroniące miasto Gryfino i inne przyległe miejscowości przed uciążliwością elektrowni. Stan w tym zakresie przedstawia ideogram stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, uzupełniony dodatkowo zdjęciami z załącznika nr 3. W projekcie niniejszej zmiany w planie założono wykorzystanie dawnej trasy przebiegu linii energetycznej, a więc przyjęto rozwiązanie, które nie skutkowałoby uszczupleniem zieleni wysokiej istniejącej wokół Elektrowni "Dolna Odra" i praktycznie nie powodowałoby dalszych ujemnych skutków dla środowiska przyrodniczego oraz społeczności zamieszkującej okolice. Sporny teren od wschodu graniczy z istniejącą zabudową przeznaczoną na pobyt ludzi (ideogram na załączniku nr 2). Zatem przebieg linii energetycznej nad tą zabudową, w celu ominięcia przedmiotowych działek od wschodu - jest wykluczony. Natomiast ze względu na szerokość pasa terenu zajętą przez nieruchomości należące do Państwa Cycylii i Andrzeja Dyrcz (260 m) oraz zważywszy na ograniczenia techniczne dotyczące budowy napowietrznych linii energetycznych tego typu, ominięcie tych działek od zachodu wymagałoby wytyczenia przebiegu planowanej linii przez sąsiednie tereny zalesione lub zadrzewione, którego skutkiem byłyby dodatkowe wycinki zieleni wysokiej na powierzchni co najmniej 3 ha, w tym co najmniej 0,9 ha lasu mieszanego należącego do Skarbu Państwa.
Ewentualne dodatkowe wyłączenie terenów lasu na cele przebiegu planowanej linii, poza niekorzystnym skutkiem dla środowiska przyrodniczego i społeczności lokalnej, będzie miało także aspekt ekonomiczny. Przyjmując cenę drewna obowiązującą w 2002 r., szacunkowe należności z tytułu wyłączenia 0,9 ha terenów leśnych z produkcji leśnej mogłyby osiągnąć kwotę 380 tys. złotych, co oznaczało by wzrost tych opłat o 44 % w stosunku do przewidywanych do poniesienia na całej długości (18 km) planowanej trasy. Skarżący, w skardze do NSA podnoszą, że wykorzystanie dawnej trasy linii energetycznej, miało na celu wyłącznie minimalizację kosztów inwestycji. Wykorzystanie dawnej przecinki leśnej oraz ewentualnie wykorzystanie istniejących słupów (zdjęcia nr 1, 3 i 4 z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały) miało mieć między innymi pozytywny skutek ekonomiczny, jednak nie było wyłącznie celem samym w sobie. Przytoczone wcześniej argumenty dobitnie świadczą o tym, że było tylko jednym z wielu uwarunkowań determinujących przebieg planowanej linii energetycznej. Poszukiwanie oszczędności w kosztach inwestycji, w poszanowaniu interesu osób trzecich, nie jest naganne. W tym przypadku, naruszenie interesu właścicieli działek nr 22, 23 i 24 miałoby się wyrażać w częściowym ograniczeniu wyłącznie rodzaju zabudowy na fragmencie działki nr 23 i mogłoby być uznane za nieznaczące naruszenie interesu właścicieli nieruchomości. Do swobodnej zabudowy pozostanie niemal 90 % terenu przeznaczonego na cele inwestycyjne.

W przedmiotowej sprawie została przeprowadzona cała procedura przewidziana przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto, w dniu 21 sierpnia 2002 r., a więc jeszcze przez przystąpieniem do uzgodnień projektu zmiany, i na długo przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu, zostało zorganizowane spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, podczas którego była prezentowana koncepcja przebiegu linii energetycznej, a osobami zaproszonymi do udziału w tym spotkaniu były wszystkie osoby składające pierwotnie sprzeciw wobec zamierzonej zmiany w planie. Państwo Cecylia i Andrzej Dyrcz podczas spotkania podtrzymali wcześniej wyrażony sprzeciw, mimo przekazanej im informacji, że planowany przebieg linii będzie pokrywał się z trasą starej linii energetycznej, a określone w obowiązującym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino przeznaczenie funkcjonalne nie ulegnie zmianie.

W przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jego ustalenia wraz z innymi przepisami kształtują sposób wykonywania prawa własności, wyznaczają granice korzystania z rzeczy i stanowią podstawę do ewentualnego ograniczenia swobody w wykonywaniu prawa własności (art. 140 Kodeksu cywilnego), co nie narusza konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności. Nie powoduje to również naruszenia przepisów o gospodarce nieruchomościami. Natomiast wykonanie przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego będzie mogło być realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które przewidują ewentualne odszkodowania np. w przypadku konieczności dokonania wywłaszczeń.

Mając na uwadze ważny interes społeczny, wyrażający się w dużym znaczeniu inwestycji dla funkcjonowania systemu przesyłu energii elektrycznej w regionie przy jednoczesnej minimalizacji ujemnych skutków dla środowiska przyrodniczego i warunków zamieszkania ludzi, Rada Miejska w Gryfinie działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym uznała, że nie nastąpiło naruszenie praw Wnioskodawcy i dlatego postanowiła o odrzuceniu zarzutu.