Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/136/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino.

UCHWAŁA Nr IX/136/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.


w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych , położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca  1990 roku no samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142,poz. 1591, Dz.U  z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806/ - uchwala się, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne od właściciela - Andrzeja Krasniak  nieruchomości niezabudowanych , położonych  w obrębie nr 4 m. GRYFINO, oznaczonych numerami działek:

  • dz. nr 686 o pow. 787 m2 oraz 
  • dz. nr 687 o pow. 1002 m2 , za łączną wartość : 79.718,00 zł - 

w zamian za częściowe zwolnienie ze zobowiązań z tytułu opłat adiacenckich  w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości w rejonie ul. Władysława  Reymonta, Zygmunta Krasińskiego i Adama Mickiewicza.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan