Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/128/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.

UCHWAŁA Nr IX/128/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003 r.


w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 roku Nr 142 , poz.1591 , Dz.U. z 2002 Nr 23 , poz.220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz 984 i Nr 214 poz.1806 ) oraz art.28 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) - uchwala się co następuje:

§ 1.Ustala się stawkę czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie w wysokości 6,90 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 2.Uchwała nie ma zastosowania do mieszkań komunalnych, stanowiących własność gminy, którymi Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. administruje na podstawie umowy z Gminą.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Gryfinie.

§ 4.Traci moc Uchwała Nr XXVIII/352/01 z 22 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem następnego miesiąca po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Podwyżki czynszu w zasobach własnych GTBS .

Maksymalna dopuszczalna stawka czynszu w budynkach własnych TBS stanowi 4% obowiązującego powiatowego wskaźnika metra odtworzeniowego. Wartość wskaźnika dla powiatu gryfińskiego w okresie 01.04-30.09.2003 r. wynosi 2.246 zł, a zatem dopuszczalna stawka czynszu to 7,49 zł/m2 i na takim poziomie ustalono czynsze w niektórych TBS-ach na terenie naszego województwa. Proponowana stawka czynszu Gryfińskiego TBS 6,90 zł/m2 jest o 4,5% wyższa od stawki 6,60 zł/m2 obowiązującej przez dwa poprzednie lata i stanowi 92,1% stawki maksymalnej. Nowa stawka czynszu to 3,67% wartości metra odtworzeniowego. Ostatnia podwyżka stawki czynszu w zasobach własnych Gryfińskiego TBS miała miejsce we wrześniu 2001 roku kiedy to uchwalono ją na poziomie 6,60 zł/m2 (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/352/01 z 22 lutego 2001). W latach 2001, 2002 znacznie wzrosły koszty obsługi kredytów zaciągniętych ze środków KFM na budowę naszych budynków. W stawkę czynszu w budynkach wybudowanych z 70% udziałem kredytu wkalkulowana jest pozycja spłat kredytu, która stanowi około 60% stawki. W dwóch pierwszych budynkach wkalkulowana w czynsz spłata kredytu ustalona była na 0,28% kwoty kredytu . Krajowy Fundusz Mieszkaniowy dysponuje od 2001 roku mniejszymi środkami a zapotrzebowanie na nie rośnie toteż w wykańczanym obecnie budynku przy ul. Łokietka oraz w kolejnym przy ul. Łużyckiej aby otrzymać promesę kredytową zmuszeni byliśmy na etapie składania wniosku wstępnego podwyższyć proponowany procent spłat kredytu do 0,30% kwoty kredytu. Wynika to z przepisów Rozporządzenia RM z 04.09.2001 roku zgodnie z którym wnioski składane do BGK oceniane są zgodnie z punktacją zawartą w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia . Promesę kredytową otrzymują wyłącznie wnioski z punktacją powyżej 80 pkt , a za podwyższenie wskaźnika spłaty kredytu do minimum 0,30 % kwoty kredytu otrzymuje się dodatkowe 10 pkt. Dzięki podwyższeniu wskaźnika spłaty otrzymaliśmy kredyt na finalizowaną inwestycję przy ul. Łokietka oraz w maju 2003 promesę kredytową na kolejny 60-rodzinny budynek przy ul. Łużyckiej . Powoduje to jednak konieczność podwyższenia stawki czynszu , gdyż poprzednia obowiązująca od września 2001 roku nie pokryje podwyższonej kwoty spłaty .

Kwota kredytu ( ul. Łokietka) 2.765.000 zł
rata spłaty wg wsk. z poprzednich budynków 0,28% = 7.742 zł
rata spłaty wg nowych wskaźników 0,30% = 8.295 zł
różnica (8295-7742): 553 zł
różnica w kwocie spłaty na m2 pow. użytkowej miesięcznie
( 553 zł/1935 m2) 0,29 zł / m2

proponowana podwyżka 6,90 zł/m2 - 6,60 zł/m2 = 0,30 zł / m2

Spłaty w pełnej wysokości nastąpią po zakończeniu inwestycji czyli od sierpnia b.r. Zabezpieczenie spłat kredytu w stawce czynszu pozwoli nam na regularne spłaty wszystkich kredytów zarówno w użytkowanych już budynkach (Garbarska 1-7, 9 Maja 9-10) jak i w budynku przy ul. Łokietka, bez konieczności uruchamiania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy jako poręczyciela kredytów.


Dodatkowo od 01.01.2003 wzrosły stawki podatku od nieruchomości:

  1. Od gruntów pozostałych z 0,08 zł/m2 do 0,25 zł /m2 co powoduje konieczność wkalkulowania w czynsz kolejnej pozycji :
    działka 2456 m2*0,25=614 zł
    miesięcznie 614 / 12 m-cy = 51,20 zł

  2. na m2 pow. użytkowej budynku 51,20 m2/1935 = 0,03 zł/m2
    2. Od budynków mieszkalnych z 0,45 zł na 0,47 zł różnica = 0,02 zł/m2

Wzrost stawek podatku od nieruchomości może być w części pokryty z rezerwy , która stanowi około 4% stawki czynszu .
Kalkulacja stawki czynszu po podwyżce :
obecna stawka proponowana
Czynszu stawka

Spłata kredytu z KFM : 4,00 zł 4,29
Koszty eksploatacji : 1,60 zł 1,60
Odpis remontowy : 0,75 zł 0,75
Rezerwa : 0,25 zł 0,26
Stawka czynszu za 1 m2 : 6,60 zł 6,90 zł