Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/148/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie skargi p. Czesławy Łakomej i p. Zbigniewa Sawickiego Właścicieli P.H.U. CENTRUM S.C.

UCHWAŁA Nr IX/148/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.


w sprawie skargi p. Czesławy Łakomej i p. Zbigniewa Sawickiego Właścicieli P.H.U. CENTRUM S.C.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387/ uchwala się co następuje:

§ 1.Po zbadaniu sprawy Rada Miejska w Gryfinie uznaje, że skarga p. Czesławy Łakomej i p. Zbigniewa Sawickiego Właścicieli P.H.U. "CENTRUM" S.C. na opieszałą działalność organu polegająca na przetrzymywaniu dokumentów i nie kierowaniu ich do adresata

- jest zasadna.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

*-Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16.06.2003 r. zapoznała się
z treścią skargi p.p. Czesławy Łakomej i Zbigniewa Sawickiego Właścicieli P.H.U. CENTRUM S.C. z dnia 2.06.2003 r. na opieszałość organu administracji publicznej - Urząd Miasta i Gminy Gryfino dotycząca opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi w trybie administracyjnym. Po udzieleniu informacji przez Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino p. Jolantę Staruk, Komisja Rewizyjna uznała słuszność odwołania p.p. Czesławy Łakomej i Zbigniewa Sawickiego Właścicieli P.H.U. CENTRUM S.C. w zakresie nie dotrzymania terminów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Treść skargi w załączeniu.