Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/146/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Szczawno.

UCHWAŁA Nr IX/146/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Szczawno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje:

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1.Zgodnie z uchwałą nr XLVIX/641/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zmienionej uchwałą nr V/74/03 z dnia 27 lutego 2003 r., uchwala się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990 r. (publikowaną w Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego nr 14 poz. 204).

§ 2.

 1. Zmiana w planie obejmuje obszar położony w gminie Gryfino w miejscowości Szczawno, w tym obejmuje w całości działkę nr 46/1 oraz w części działki nr 8 i 45 w obrębie Żórawie - o łącznej powierzchni 1,2738 ha.
 2. Granice zmiany wyznaczają : od wschodu - wschodnia granica działki nr 46/1; od południa - południowa granica działki nr 46/1; od zachodu - zachodnia granica działki nr 8; od północy - północna granica działki 45 i zostały oznaczone na rysunku w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Przedmiotem zmiany w planie jest wprowadzenie funkcji usług rzemieślniczych i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE TERENÓW i ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
 2. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu,
 3. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tego terenu,
 4. maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu,
 5. wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych,
 6. zieleni urządzonej - rozumie się przez to trawnik lub kwietnik uzupełniony bylinami, krzewami i drzewami, a rodzaj i kompozycja roślinności nie wynika wyłącznie z jej naturalnej wegetacji.

§ 4.

 1. Teren oznaczony na rysunku symbolem UC o powierzchni 0,5625 ha przeznacza się pod usługi komercyjne rzemieślnicze uciążliwe z zastosowaniem technologii oraz zabezpieczeń pozwalających na ograniczenie uciążliwości na terenach sąsiednich do poziomu dopuszczalnego.
 2. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,7 m.
 3. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby, w tym 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej lub na 3 osoby zatrudnione.
 4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
  1. 3,20 m od północnej granicy działki nr 46/1 i 16,30 m od wschodniej granicy działki nr 46/1 - dla wszystkich obiektów,
  2. według rysunku od strony terenu oznaczonego symbolem MJ - wyłącznie dla obiektów produkcyjnych.
 5. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom:
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 12 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,8,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 50 %,
  5. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome,
  6. usytuowanie zabudowy nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych.
 6. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20 % powierzchni tej działki.

§ 5.

 1. Teren oznaczony na rysunku symbolem MJ o powierzchni 0,4852 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 2. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej - usług komercyjnych (handlowych, gastronomicznych, biurowych i ochrony zdrowia) o powierzchni nie przekraczającej 30 % powierzchni użytkowej funkcji mieszkaniowej.
 3. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,7 m.
 4. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby, w tym:
  1. dla części mieszkaniowej - 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie,
  2. dla lokali usługowych - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej.
 5. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy - 16,30 m od wschodniej granicy działki nr 46/1.
 6. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom:
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 12 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać trzech,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,5,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 25 %,
  5. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych.
 7. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 50 % powierzchni tej działki.

§ 6.

 1. Teren oznaczony na rysunku symbolem TE o powierzchni 0,0013 ha przeznacza się pod urządzenia energetyczne - stację transformatorową.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji stacji transformatorowej, dopuszcza się wykorzystanie zarezerwowanego terenu na cele funkcji usług komercyjnych (UC).

Rozdział 3
ROZGRANICZENIE TERENÓW i ZASADY PARCELACJI

§ 7.Przebieg linii rozgraniczających o różnych funkcjach, do celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku.

§ 8.W granicach terenu oznaczonego na rysunku symbolem MJ dopuszcza się wtórny podział nieruchomości na odrębne działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dla każdej z tych działek budowlanych:

 1. minimalnej powierzchni nie mniejszej niż 1.200 m2,
 2. dostępności do drogi publicznej poprzez ciąg pieszojezdny wewnętrzny (dojazdu i dojścia).

Rozdział 4
ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

§ 9.

 1. Układ komunikacyjny obejmuje niżej wymienione drogi publiczne i drogi wewnętrzne oznaczone w planie symbolami:
  1. KUl - droga publiczna (powiatowa) jako ulica lokalna na odcinku 95 m; szerokość w liniach rozgraniczających 12 m; szerokość jezdni 5 m; jednostronny chodnik;
  2. KUd - droga publiczna (gminna) jako ulica dojazdowa na odcinku 110 m (w stanie istniejącym - droga gruntowa); szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; szerokość jezdni 4,5 m; jednostronny chodnik.
  3. KPs - ciąg pieszojezdny wewnętrzny jako planowany wyjazd indywidualny na odcinku 70 m; szerokość w liniach rozgraniczających - 5 m; szerokość pasa ruchu - 3 m.
 2. W przypadku odstąpienia od wydzielania odrębnych działek budowlanych, dopuszcza się wykorzystanie na cele funkcji mieszkaniowej terenu zarezerwowanego na ciąg pieszojezdny oznaczony na rysunku symbolem KPs.

Rozdział 5
ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

§ 10.

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele socjalne i bytowe - z istniejącej w sąsiedztwie przyległej drogi powiatowej (KUl) komunalnej sieci wodociągowej.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami szczególnymi.
 3. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na komunalnej sieci wodociągowej.

§ 11.

 1. Odprowadzenie ścieków bytowych - docelowo do planowanej w ulicach oznaczonych symbolami KUl i KUd komunalnej sieci kanalizacji ściekowej.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji ściekowej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych.
 3. Wraz z powstaniem możliwości przyłączenia do komunalnej sieci kanalizacji ściekowej, będzie obowiązywał nakaz likwidacji zbiorników bezodpływowych.

§ 12.

 1. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni, parkingów, chodników oraz innych nawierzchni utwardzonych - docelowo do planowanej komunalnej w ulicach oznaczonych symbolami KUl i KUd sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w system separatorów piasku i związków ropopochodnych.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez studzienki z wkładem zabezpieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych.

§ 13.Do celów bytowych i grzewczych należy wykorzystywać gaz bezprzewodowy lub inne indywidualne źródła.

§ 14.

 1. Nowa stacja transformatorowa, jako obiekt wolno stojący, może być zlokalizowana na terenie oznaczonym w planie symbolem TE.
 2. Zasilanie w energię elektryczną stacji transformatorowej i innych obiektów - z istniejącej i rozbudowanej kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV.

Rozdział 6
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 15.

 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno być oparte o obowiązujące w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.
 2. Wprowadza się zakaz prowadzenia działalności skutkującej powstawaniem ścieków przemysłowych i odpadów kwalifikowanych jako niebezpieczne, z wyłączeniem odpadów medycznych gromadzonych i usuwanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
 3. W przypadku sytuowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, stosownie do wymogów zawartych w przepisach szczególnych, należy rozpoznać warunki hydrogeologiczne.

§ 16. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

Rozdział 7
ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH

§ 17.

 1. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni - 1,0499 ha, w tym:
  1. klasy S-RIIIa o powierzchni 0,0240 ha;
  2. klasy S-RIVa o powierzchni 0,2897 ha;
  3. klasy S-RV o powierzchni 0,2309 ha;
  4. klasy S-RVI o powierzchni 0,5053 ha.
 2. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nastąpi na cele określone w §2 ust. 3 niniejszej uchwały.

Rozdział 8
STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 18.Wysokość jednorazowej opłaty pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego, ustala się na 10 % wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 9
USTALENIA KOŃCOWE

§ 19.Na obszarze niniejszej zmiany w planie tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 24.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr XXX/211/92 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 01.10.1992 r. - publikowanymi w Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z 1990 r. i nr 13, poz. 148.

§ 20.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 21.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan