Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/127/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rady

UCHWAŁA Nr  IX/127/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rady.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806/ i w związku z §35  Regulaminu Rady Miejskiej - uchwała nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999r, w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino / jednolity tekst Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47 poz.803/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć wniosek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego:
"Komisja wnioskuje o ufundowanie sztandaru dla Miasta i Gminy Gryfino  z okazji obchodu 750 - lecia nadania praw miejskich".

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan