Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/140/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

UCHWAŁA Nr IX/140/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003 r.


w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiejopinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Na podstawie art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz.U. Nr 98, poz.1070, zm. z 2001 r. Nr 154, poz.1787, z 2002 r. Nr 213, poz.1802, z 2003 r. Nr 240, poz.2052/

§ 1.Powołuje się zespół do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej w Gryfinie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w wyborach ławników na kadencję 2004-2007 zwany dalej "Zespołem".

§ 2.W skład Zespołu wchodzą:

  • p.Alfred Bajon - Prezes Sądu Rejonowego w Gryfinie,
  • p.Zenon Ścisłowski - Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie,
  • radny p.Mieczysław Sawaryn
  • radna p.Janina Nikitińska
  • radna p.Krystyna Gazdecka
  • radny p.Józef Gutkowski
  • radny p.Kazimierz Fischbach

§ 3.Celem Zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej na sesji przed przystąpieniem do wyborów opinii o zgłoszonych kandydatach.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie:

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zawiadomił o ustalonej na kadencję 2004-2007 przez Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie liczbie ławników do wyboru przez Radę Miejską na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie. Zgodnie z ustawą o z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm./ wyboru ławników dokonują rady gmin w głosowaniu tajnym.
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji opinię o zgłoszonych kandydatach.