Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/135/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica

UCHWAŁA Nr IX/135/03
  RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r., Dz.U. z 2002r.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806/ oraz art. 151 Kodeksu Cywilnego - u c h w a l a się, co następuje:

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży na rzecz Barbary i Jana Betkier, część nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Krzypnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 167/4 o powierzchni około 32 m2.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan