Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/131/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino

UCHWAŁA Nr  IX/131/03
  RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r., Dz.U.z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r.Nr 46, poz.543 zm: z 2001 Dz. U. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800, z 2002r. Dz. U. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058, z 2003r. Dz.U.Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.720/  u c h w a l a się, co następuje:

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 34 o pow. 1977 m2, położoną w obrębie 5 m. Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan