Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/142/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/608/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy.

UCHWAŁA Nr IX/142/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/608/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 110 ustawy z dnia 18 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148; zmiana: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Dz. U. z 2003 r. Nr 65 poz. 594) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje :

§ 1.Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XLVIII/608/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy:

  1. §6 otrzymuje brzmienie:
    "Burmistrz Miasta i Gminy przygotowuje na podstawie złożonych wniosków inwestycyjnych oraz materiałów opracowanych przez Skarbnika Miasta i Gminy projekt następnej edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Projekt ten Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej do dnia 30 września roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy";
  2. Skreśla się §9

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Do uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/608/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002 r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności przedłużenia terminu opracowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, z uwagi na wydłużenie procesu opracowania projektu WPI, składającego się, oprócz wyszczególnionych zadań inwestycyjnych, z programów inwestycyjnych.
Wprowadzenie programów inwestycyjnych wynika z konieczności aktualizacji WPI pod kątem przystosowania jego programu do absorbcji środków unijnych - funduszy strukturalnych, których zasady są przez gminę wdrażane przy konstrukcji dokumentów strategicznych, m. in. WPI.
Podział zadań inwestycyjnych na oddzielne programy spójne pod kątem technicznym, terytorialnym pozwala na racjonalną realizację zadań.