Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/130/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego w roku 2003.

UCHWAŁA Nr IX/130/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003 r.
 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego w roku 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Teks jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) , na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683) oraz na podstawie art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431; zmiany : z 1994 r. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r.Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 927; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Nr 200 poz. 1680) Nr 137poz. .: r. uchwala się , co następuje:
 

§ 1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

  1.  nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie szpitali, domów pomocy społecznej oraz domów dziecka;
  2. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia oraz fundacje działalności w zakresie rehabilitacji oraz lecznictwa wśród dzieci i młodzieży;
  3. boiska i obiekty sportowe oraz grunty pod nie zajęte na obszarze całej Gminy Gryfino z wyjątkiem części , na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 2. Zwalnia się z podatku rolnego:

  1. grunty zajęte na prowadzenie szpitali, domów pomocy społecznej oraz domów dziecka;
  2. grunty zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia oraz fundacje działalności w zakresie rehabilitacji oraz lecznictwa wśród dzieci i młodzieży;
  3. grunty zajęte pod boiska i obiekty sportowe na obszarze całej Gminy Gryfino z wyjątkiem ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 3. Podmioty korzystające ze zwolnień na podstawie niniejszej uchwały mają obowiązek składania informacji o nieruchomościach oraz obiektach budowlanych oraz deklaracji podatkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2003 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan 

UZASADNIENIE

Zwolnienie z podatków nieruchomości, które zostały ujęte w projekcie niniejszej uchwały jest w interesie mieszkańców Gminy Gryfino. 
Na obszarze Gminy Gryfino znajdują się: dwa szpitale, dwa domy pomocy społecznej oraz jeden niepubliczny dom dziecka. Są to placówki, które utrzymują się niemal wyłącznie z niewielkich dotacji nadzorujących ich jednostek samorządu terytorialnego. Świadczą specyficzne usługi, z których nieodpłatnie korzystają w większości mieszkańcy naszej Gminy.
Zwolnienie z podatków nieruchomości zajętych pod boiska oraz obiekty sportowe stanowią istotny czynnik stymulujący rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza z terenów wiejskich. 
Wyłączenie z opodatkowania nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności stowarzyszeń w zakresie rehabilitacji oraz lecznictwa wśród dzieci i młodzieży ma na celu wspomaganie wszelkich inicjatyw mogących pomóc tej części społeczeństwa w powrocie do normalnego życia. 
Należy zauważyć fakt, iż koszty związane z wprowadzeniem zwolnień na podstawie niniejszej uchwały jest równoważny z kosztem wynikającym z przyznanych umorzeń zaległości podatkowych zastosowanych wobec wymienionych podmiotów.