Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/124/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ufundowania tablicy okolicznościowej upamiętniającej rocznicę gibraltarską.

UCHWAŁA Nr VIII/124/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2003 r.


w sprawie ufundowania tablicy okolicznościowej upamiętniającej rocznicę gibraltarską.

Na podstawie art. 7 list. I pkt. 13, art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 roku Nr214, poz. 1806) uchwala się co następuje:

§  1.  Uznając  postać  generała Władysława Sikorskiego  za szczególnie ważną w historii Rzeczpospolitej Polskiej, postanawia się ufundować tablicę okolicznościową dla upamiętnienia pośród przyszłych pokoleń Jego ofiarnej i odpowiedzialnej służby na rzecz Narodu Polskiego, zakończonej tragiczną śmiercią w dniu 4 lipca 1943 roku.

§ 2. Tablica zostanie umieszczona na Pomniku Golgoty Wschodu na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie.

§ 3.  Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpi dnia 4 lipca 2003 roku w rocznicę jego śmierci.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  

Jan Ragan

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE UFUNDOWANIA TABLICY OKOLICZNOŚCIOWEJ UPAMIĘTNIAJĄCEJ ROCZNICĘ GIBRALTARSKĄ

Pan  Antoni  Rak  w  imieniu  Związku  Sybiraków  w  Gryfinie  wystąpił z wnioskiem o ufundowanie tablicy upamiętniającej osobę generała Władysława Sikorskiego, ktory swą służbę dla Narodu Polskiego zakończył tragiczną śmiercią w dniu 4 lipca 1943 roku.

Ze względu na rocznicę tragicznej  śmierci tego wybitnego człowieka, Sejm Rzeczpospolitej uchwałą z dnia 9 stycznia 2003 roku ogłosił rok 2003 – Rokiem Władysława Sikorskiego.