Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/125/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003r. w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

UCHWAŁA Nr VIII/125/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2003 r.


w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806/ uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z rezygnacją Artura Nycza i Jana Ragana z reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino desygnuje się Józefa Gutkowskiego do Zgromadzenia Fundatorów.

§ 2. W związku z rezygnacją Artura Nycza i Jana Ragana z funkcji w Radzie Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino desygnuje się Józefa Gutkowskiego i Zenona Trzepacza do Rady Nadzorczej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Jan Ragan