Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/121/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą: Nr V /71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003r. oraz uchwałą Nr VII/97/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003r.

UCHWAŁA Nr VIII/121/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 maja 2003 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą: Nr V /71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003r. oraz uchwałą Nr VII/97/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje :

§ 1. Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/279/2000 w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą: Nr V /71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003r. oraz uchwałą Nr VII/97/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.:

1. Załącznikowi graficznemu do uchwały nadaje się kształt określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie do uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą: Nr V /71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003r. oraz uchwałą Nr VII/97/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności koordynacji aktualnie realizowanej uchwały NR XLIV/565/02 z dnia 29 maja 2002r.(zmienionej uchwałą Nr VII/100/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, Obr. Nr 2 miasta Gryfino.

Przedmiotem ww. uchwały jest między innymi wprowadzenie w nowym przebiegu rezerwy terenu pod obejście drogi krajowej nr 31.

Na załączniku graficznym do niniejszej uchwały dokonana została korekta granic terenu objętego planem miejscowym, polegająca na dostosowaniu granic opracowania z granicami rezerwy terenu pod obejście drogi krajowej nr 31.