Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/126/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003r. w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.

UCHWAŁA Nr VIII/126/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2003 r.


w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806/ uchwala się co następuje:
§ 1. Gmina przystępuje jako członek do związku stowarzyszeń pn. Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.

§ 2. Deklaruje się udział we współfinansowaniu działalności Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadodrzańskich poprzez opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

§ 3. Gmina jako członek Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, wykonuje swoje prawa i obowiązki poprzez swojego przedstawiciela.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

STATUT STOWARZYSZENIA   NA RZECZ  MIAST I GMIN   NADODRZAŃSKICH

ROZDZIAŁ I.

PRZEPISY OGÓLNE

§1 Nazwa, osobowość prawna, siedziba

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, dalej zwane „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz.104, z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Szczecin.

§2 Teren działania

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3 Możliwość zrzeszenia się

Stowarzyszenie   może   być   członkiem   organizacji   międzynarodowych   o   podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§4 Stowarzyszenie

 1. Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną i niepolityczną.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której zysk jest w całości przeznaczony na cele statutowe.

§5 Podstawy działania    Stowarzyszenie działa zgodnie z:

 1. niniejszym Statutem
 2. uchwałami władz Stowarzyszenia  w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

§6 Emblemat Stowarzyszenia

Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji. Wzór emblematu określa uchwała Walnego Zebrania Członków.

ROZDZAŁ II.

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§7 Cele Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:                                                                     

 1. Wspieranie rozwoju gospodarczego miast nadodrzańskich.
 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej, pozwalającej na właściwe korzystanie z dóbr natury.
 3. Troska o wspólne dziedzictwo kulturowe.
 4. Propagowanie walorów turystycznych regionów nadodrzańskich.
 5. Podejmowanie działań skierowanych na rozwój Korytarza Transportowego Pólnoc-Południe Europy, którego osią jest Odra.
 6. Wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo-pasażerskiej na Odrze.
 7. Inspirowanie mieszkańców i władz regionu do podejmowania działań w kierunku wzajemnej współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.
 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw dotyczących realizacji programów rozwoju, m.in. „Program dla Odry'2006 ".
 9. Wspieranie  inicjatyw zmierzających  do zacieśnienia  współpracy  przygranicznej państw leżących nad Odrą.

§8 Metody działania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. seminaria i konferencje;
 2. wspólną działalność gospodarczą ;
 3. działalność wydawniczą;
 4. organizacje imprez;
 5. działalność edukacyjną i szkoleniową ;
 6. spotkania statutowe;
 7. działalność turystyczną i sportowo-rekreacyjną.;

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

§9 Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków honorowych
 3. członków wspierających.

§10 Członkowie zwyczajni

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być podmioty określone w art.3 ustawy powołanej w § l pkt.2 niniejszego statutu, jeżeli popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne delegowane przez instytucje w szczególności jednostki samorządu terytorialnego w drodze odpowiedniego aktu.

§ 11 Nabycie członkostwa

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania w terminie 2 tygodni od doręczenia mu uchwały,

§ 12 Prawa i obowiązki członków zwyczajnych

1.   Członek zwyczajny posiada:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
 2. prawo uczestniczenia we wszystkich pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 3. prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

2.   Członek zwyczajny obowiązany jest:

 1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
 2. przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego ideę;
 4. regularnie płacić składki członkowskie.

§13 Utrata członkostwa

1.   Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:

 1. złożenia   Zarządowi   Stowarzyszenia   pisemnego   oświadczenia   o   rezygnacji  z członkostwa;
 2. śmierci członka;
 3. utraty zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych;
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia  - w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem i innymi uchwałami władz Stowarzyszenia, narażania dobrego imienia Stowarzyszenia lub długotrwałego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań.

2.  Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia Walne Zebranie powinno wysłuchać członka, którego uchwala ma dotyczyć.

3. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, osoba wykluczona ma prawo wnieść podczas następnego Walnego Zebrania Członków prośbę o ponowne rozpatrzenie jej sprawy. Uchwala Walnego Zebrania Członków

§14 Członkowie honorowi

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§15 Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym - także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§16 Członkowie wspierający    

Członek wspierający wspiera działalność Stowarzyszenia osobiście w szczególności poprzez działanie w Radzie Programowej, materialnie lub w inny sposób.

§17

 1. Członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które popierają cele Stowarzyszenia i deklarują pomoc w realizacji tych celów.
 2. Osoby prawne biorą udział w pracach Stowarzyszenia poprzez swoje organy.
 3. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo do głosowania podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. 4.  Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

                                       

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§18 Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem,
 2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem,
 3. Komisja Rewizyjna.

§19 Walne Zebranie

1.   Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.   Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określanie kierunków działania Stowarzyszenia;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
 4. powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu;
 5. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
 6. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia;
 7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 8. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Programowej;
 9. nadawanie tytułu członka honorowego;
 10. określanie wysokości składki członkowskiej;
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

§20 Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§21

1. Walne Zebranie podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał. Prawo inicjowania uchwał Walnego Zebrania mają członkowie Walnego Zebrania, Zarząd i Komisja Rewizyjna i Rada Programowa. O ile Statut nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. W posiedzeniach plenarnych uczestniczą: członkowie, Zarząd, Komisja Rewizyjna , Rada Programowa, a także zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie zwołuje Prezes Zarządu, co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem, z inicjatywy własnej, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, jesienią i wiosną. W szczególnych wypadkach Prezes zarządu zwołuje Walne Zebranie na wniosek co najmniejł74 ogólnej liczby członków zwyczajnych lub na wniosek Komisji Rewizyjne w terminie nie dłuższym niż jeden tydzień od chwili złożenia wniosku.

4. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu, Walne Zebranie zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.

5.  Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

 1. Zarządowi
 2. Komisji Rewizyjnej
 3. członkom w liczbie co  najmniej  1/4 ogółu  liczby zgromadzonych  na  Walnym Zgromadzeniu
 4. Radzie Programowej.

§22 Prawo głosu na Walnym Zebraniu

Prawo głosu na Walnym Zebraniu przysługuje tylko członkom zwyczajnym. Każdy członek zwyczajny posiada jeden głos.

§23 Zarząd

1.   Zarząd wybierany na jest na 3 letnią kadencję i jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

2.   Do kompetencji zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie   i   koordynowanie   pracy   Stowarzyszenia   i  współpracy   z   innymi organizacjami;
 2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 5. powoływanie,   nadzorowanie   i   rozwiązywanie   komisji   oraz   innych   organów pomocniczych Zarządu i zatwierdzanie ich regulaminów.

3.   Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4.   Do reprezentacji Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie Prezes i jeden członek Zarządu.

§24 Skład i powoływanie Zarządu, zawieszenie członka Zarządu

1.   W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes          
 2. dwóch wiceprezesów
 3. skarbnik     
 4. sekretarz
 5. do 15 członków.

2.   Prezes  zarządu  wybierany  jest  bezwzględną  większością  głosów  w  głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego Statutem poparcia, wyboru dokonuje się    względną większością głosów spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ich liczbę.

3.  Prezes zarządu przedstawia Walnemu Zebraniu kandydatury pozostałych członków Zarządu; są oni zatwierdzani w głosowaniach odrębnych zwykł większością głosów. W przypadku nie zatwierdzenia kandydata przez Walne Zebranie Prezes zarządu ma prawo wyznaczyć kolejnego kandydata.

4.  W razie nie dokonania wyboru w trybie pkt.3 do zgłoszenia kandydatury na stanowisko członka Zarządu uprawnieni są członkowie.

5.   Prezes zarządu ma prawo zawiesić w czynnościach członka zarządu. W przypadku nie zatwierdzenia tej decyzji przez najbliższe Walne Zebranie przestaje ona obowiązywać. Przyczynami zawieszenia w czynnościach członka Zarządu są:

 1. długotrwałe nie wywiązywanie się z obowiązków członka Stowarzyszenia
 2. prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Stowarzyszenia
 3. brak aktywnego udziału w pracach Zarządu.

§25 Kadencja zarządu, odwołanie Zarządu, uzupełnianie składu Zarządu

 1. Kadencja Zarządu kończy się z upływem miesiąca od chwili wyboru nowego zarządu. Do tego czasu dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki.
 2. Walne Zebranie może odwołać członków Zarządu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Z chwilą odwołania Prezesa ustępuje Zarząd, a Walne Zebranie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego zarządu. Tak wybrany Zarząd pełni obowiązki do upływu terminu kadencji przewidzianej dla odwołanego.
 3. W razie odwołania członka zarządu, jak również w przypadku jego rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie oraz w razie utraty członkostwa Stowarzyszenia przez członka Zarządu przepisy § 24 pkt.2-4 stosuje się odpowiednio.
 4. W razie nie przegłosowania wniosku o odwołanie Członka Zarządu, ponowne głosowanie w tej sprawie może odbyć się dopiero po upływie 6 miesięcy.
 5. W razie ustąpienia członków Zarządu Prezes może dokoptować tylu członków Zarządu ilu ustąpiło. Wybór Prezesa musi zatwierdzić najbliższe Walne Zebranie członków.

§26 Komisja Rewizyjna

1.   Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybieranych na 3-letnią kadencję bezwzględną większością głosów na Walnym Zebraniu łącznie z wyborem Zarządu.

2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego.

3.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie kontroli działalności zarządu oraz ocena jej zgodności ze Statutem, Regulaminem Stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu;
 2. przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu;
 3. składanie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

4.    Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Komisji.

5.   Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, przyjęty przez Walne Zebranie.

6.    Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 25.

§27 Wygaśnięcie mandatu członka Władz

1.   Mandat członka Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą:

 1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji przyjętego przez Zarząd lub Walne Zebranie;
 2. upływu kadencji
 3. utraty członkostwa zwyczajnego
 4. odwołania członka uchwałą Walnego Zebrania.

2.   W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub zawieszenia członka Zarządu w czynnościach przez Prezesa Zarządu stosownie do § 24 pkt.5 Prezes postępuje zgodnie z § 24 pkt 3.

§28 Rada Programowa

1.   Rada Programowa jest ciałem doradczym Stowarzyszenia.

2.   Rada Programowa w szczególności może:

 1. sugerować władzom Stowarzyszenia kierunki jego działań;
 2. opiniować działalność Stowarzyszenia;
 3. promować działalność Stowarzyszenia.

3. Rada Programowa składa się z nieograniczonej liczby osób. Członkami Rady Programowej mogą być członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi oraz osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

4.  Powołanie na członka Rady wymaga uzyskania zgody kandydata. Członek Rady może w każdym czasie wystąpić z Rady poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

5.  Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, a następnie przyjętego przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§29

1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia
 2. inne prawa majątkowe
 3. środki pieniężne.

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich 
 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów
 3. dochodów z działalności statutowej oraz majątku Stowarzyszenia
 4. wpływów z ofiarności publicznej
 5. innych wpływów.

3.   Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.

4. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są: Prezes Zarządu i Skarbnik zarządu lub jeden z nich łącznie z dwoma członkami Zarządu.

5.  Absolutorium za poprzedni rok jest udzielane Zarządowi do dnia 31 marca kolejnego roku na podstawi przedstawionego rozliczenia.

ROZDZIAŁ VI.

Przepisy końcowe

§30 Zmiany w Statucie

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 273 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

§31 Rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 273 uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.