Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/119/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia29 maja 2003r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003r.

    

 UCHWAŁA NR VIII/119/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia29 maja 2003 r.
 

 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 11591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 ) Rada miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 285.768 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 235
01030   Izby rolnicze

235

270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
( Zachodniopomorska Izba Rolnicza )

235

 
758     RÓŻNE ROZLICZENIA

4.538

75814

  Różne rozliczenia finansowe

4.538

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
(Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej )

4.538

 
853     OPIEKA SPOŁECZNA

280.495

85313   Składki na ubezpieczenie zdrowotne

56.000

270

Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

56.000

85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

179.000

201

Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

179.000

85315   Dodatki mieszkaniowe

38.745

201 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

38.745

85395   Pozostała działalność

6.750

203 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

6.750

 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

500

92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. teryt.  (Starostwo Powiatowe w Gryfinie)

500

OGÓŁEM

285.768

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 375.000 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630     TURYSTYKA

50.000

63095   Pozostała działalność

50.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

 
921       KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

225.000

92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

125.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

125.000

92120   Ochrona i konserwacja zabytków

100.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

 
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT

100.000

92601   Obiekty sportowe

100.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

OGÓŁEM

375.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 660.768 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie    Kwota
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

235

01030   Izby rolnicze

235

4300 Zakup usług pozostałych

235

 
758     RÓŻNE ROZLICZENIA

4.538

75814   Różne rozliczenia finansowe

4.538

3110 Świadczenia społeczne

3.832

4300 Zakup usług pozostałych

706

 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE

50.000

80101   Szkoły podstawowe

50.000

4270 Zakup usług remontowych

50.000

 
853     OPIEKA SPOŁECZNA

280.495

85313   Składki na ubezpieczenie zdrowotne

56.000

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

56.000

85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

179.000

3110 Świadczenia społeczne

179.000

85315   Dodatki mieszkaniowe

38.745

3110 Świadczenia społeczne

38.745

85395   Pozostała działalność

6.750

3110

Świadczenia społeczne

6.750

 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

325.500

92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500

2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

500

92195   Pozostała działalność

325.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Międzynarodowe Centrum Kultury, Turystyki i Sportu)

325.000

OGÓŁEM

660.768

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

W związku z analizą realizacji budżetu dokonuje się następujące zmiany budżetu gminy na 2003 r.

DOCHODY

 • zwiększa się dochody o dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
 • zwiększa się dochody o dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy (dodatki mieszkaniowe ),
 • zwiększa się dochody o środki pozyskane z innych źródeł,

WYDATKI

 • zmniejsza się środki finansowe na następujące zadania inwestycyjne:
  • 50.000 zł – projekt plaży w Wełtyniu z powodu opóźnienia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • 125.000 zł – projekt przebudowy MDK na MCSM,
  • 100.000 zł – projekt baszty wraz z odbudową murów obronnych,
  • 100.000 zł – projekt strzelnicy sportowej,
 • zwiększa się wydatki
  • 50.000 zł – Szkoły podstawowe – remonty obiektów oświatowych,
  • 325.000 zł – Pozostała działalność – projekt Międzynarodowego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu,
  • zwiększa się wydatki na odpowiednie zadania związane z otrzymaniem dotacji oraz środków z innych źródeł.